Mönsterskyddsförordning (1970:486)

SFS nr
1970:486
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1970-08-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1576

Registreringsansökan och diarium

1 § Ansökan om registrering av mönster inges till patent- och
registreringsverket (registreringsmyndigheten).

2 § Ansökan om registrering av mönster skall bestå av en
skrivelse (ansökningshandling) med bilagor.

Ansökningshandlingen skall vara undertecknad av sökanden eller
hans ombud och innehålla

1. sökandens namn, hemvist och adress samt, om sökanden
företrädes av ombud, även ombudets namn, hemvist och adress,

2. formgivarens namn och adress,

3. uppgift om den produkt eller de produkter som mönstret är
avsett att användas på eller ingå i och om den klass enligt
Locarnoöverenskommelsen av den 8 oktober 1968 om upprättande av
en internationell klassificering för mönster1 till vilken
produkten skall hänföras enligt sökanden,

4. när registrering söks av flera gemensamt, uppgift om
huruvida någon av dem är utsedd att för alla ta emot
meddelanden från registreringsmyndigheten,

5. uppgift om huruvida prioritet enligt 8 § mönsterskyddslagen
(1970:485) begärs samt uppgift om var och när den tidigare
ansökan har gjorts,

6. uppgift om huruvida sökanden begär att handling som visar
mönstret skall hållas hemlig,

7. uppgift om hur många femårsperioder ansökan avser, om
sökanden enligt 24 § mönsterskyddslagen ansöker om registrering
för flera femårsperioder,

8. uppgift om vilka bilagor som bifogas ansökningshandlingen.

Som bilagor skall till ansökningshandlingen fogas

a) bildmaterial som visar mönstret,

b) om sökanden företräds av ombud, fullmakt för ombudet,

c) om mönstret skapats av annan än sökanden, handling som
styrker sökandens rätt till mönstret.

Med ansökningen skall i 29 § angivna ansöknings- och
tilläggsavgifter ges in. Förordning (2002:572).

3 § Ansökningshandling och bilagor skall vara skrivna på
svenska, danska eller norska. Registreringsmyndigheten kan dock
för visst fall bestämma att produktuppgiften skall skrivas på
svenska.

Är ingiven handling skriven på annat språk än som gäller enligt
första stycket första punkten, skall översättning ges in, om
registreringsmyndigheten begär det. Förordning (2002:572).

4 § Bildmaterial som visar mönstret skall ges in i det antal
exemplar som registreringsmyndigheten bestämmer och i format
som inte överstiger A 4 (21 x 29,7 cm). Är formatet mindre än
A 4, skall ett exemplar vara monterat på vitt papper i format
A 4. Bildmaterialet skall vara lämpat för reproduktion i svart-
vitt i annan storlek.

Om sökanden ger in en modell av mönstret, skall den vara av
hållbart material och får inte överstiga 40 centimeter på någon
led eller väga mer än 4 kilogram. Ett föremål som kan
förskämmas eller är farligt får inte ges in som modell.

Omfattar en ansökan flera mönster, skall särskilt bildmaterial
ges in för varje mönster. Vid sådan ansökan skall bilder och, i
förekommande fall, modeller vara tydligt märkta med fortlöpande
nummer. Förordning (2002:572).

5 § Har upphävts genom förordning (2002:572).

6 § Registreringsmyndigheten för diarium över inkomna
ansökningar om registrering av mönster. Diariet är tillgängligt
för allmänheten.

I diariet antecknas för varje ansökan

1. ansökningens ingivningsdag och diarienummer,

2. dag då bildmaterial eller modell som visar mönstret först
gavs in, om den dagen inte sammanfaller med ingivningsdagen,

3. produkt som mönstret är avsett att användas på eller ingå i
och klass till vilken mönstret skall hänföras enligt sökanden,

4. sökandens namn, hemvist och adress,

5. om sökanden företräds av ombud, ombudets namn, hemvist och
adress,

6. formgivarens namn och adress,

7. om prioritet begärts, var åberopad tidigare ansökan har
gjorts, dagen för denna ansökan och ansökningens nummer,

8. uppgift om sista giltighetsdag för den begärda
skyddsperioden,

9. om sökanden begärt att handling som visar mönstret skall
hållas hemlig,

10. modell som givits in, skrivelser som lämnats in och
avgifter som betalats i ärendet,

11. beslut som fattats i ärendet,

12. uppskov som enligt 28 f § meddelats i ett
invändningsärende. Förordning (2002:572).

7 § Anmäles att mönster som sökts registrerat övergått till annan, får
denne antecknas som sökande i diariet endast om rättsövergången styrkts.

8 § Har upphävts genom förordning (2002:572).

9 § Har upphävts genom förordning (2002:572).

10 § Har upphävts genom förordning (2002:572).

11 § Har upphävts genom förordning (2002:572).

Delning

12 § Omfattar en ansökan flera mönster kan sökanden dela ansökningen i
flera ansökningar, vilka skall anses gjorda samtidigt med den
ursprungliga ansökningen.

Handläggning av registreringsansökan

13 § Vid prövning enligt 14 § mönsterskyddslagen (1970:485)
beaktar registreringsmyndigheten allt som myndigheten har
kännedom om.

Undersökning enligt 14 § mönsterskyddslagen av om hinder mot
registrering föreligger sker i den omfattning som föranleds av
mönstrets innehåll och i den utsträckning det kan ske utan att
behandlingen av ansökan väsentligt fördröjs.
Förordning (2002:572).

14 § Har upphävts genom förordning (2002:572).

15 § Har upphävts genom förordning (2002:572).

16 § Har upphävts genom förordning (2002:572).

17 § Har upphävts genom förordning (2002:572).

18 § Har upphävts genom förordning (2002:572).

19 § Har upphävts genom förordning (2002:572).

Mönsterregistret m.m.

20 § Det register som avses i 18 § mönsterskyddslagen
(1970:485), mönsterregistret, förs av registreringsmyndigheten.

Mönsterregistret och det diarium som avses i 6 § förs med hjälp
av automatiserad behandling.

Registren skall hållas tillgängliga hos
registreringsmyndigheten. Förordning (2002:572).

20 a § Mönsterregistret och det diarium som avses i 6 § skall
ge offentlighet åt den information som ingår i registren.

I fråga om personuppgifter skall registren ha till ändamål att
tillhandhålla uppgifter för

1. affärsverksamhet, kreditgivning, försäkringsgivning eller
annan allmän eller enskild verksamhet där den registrerade
informationen utgör underlag för prövningar eller beslut,

2. förvärv, upplåtelse eller avyttring av egendom som
registreras eller av verksamhet som har anknytning till sådan
egendom,

3. aktualisering, komplettering eller kontroll av information
som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande
register,

4. fullgörande av åliggande som följer av ett för Sverige
bindande internationellt åtagande, eller

5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt
lag eller annan författning och

a) som avser verksamhet som har anknytning till egendom som
registreras,

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till
registrerad information, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.
Förordning (2001:776).

20 b § Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig
enligt personuppgiftslagen (1998:204) för mönsterregistret och
det diarium som avses i 6 §. Förordning (2001:776).

20 c § Registreringsmyndigheten skall se till att det inte
uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades
personliga integritet eller några risker från
säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda
fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.
Förordning (2001:776).

20 d § Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i
20 a § medge direktåtkomst till mönsterrregistret och det
diarium som avses i 6 §. Förordning (2001:776).

20 e § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2001:776).

20 f § Att beslut om rättelse eller avslag på ansökan om
information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a §
förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2001:776).

21 § När mönster tas in i mönsterregistret, tilldelas det ett
registernummer. Vid samregistrering tilldelas samtliga mönster
ett gemensamt registernummer. Mönsterhavaren skall tillställas
bevis om registreringen.

Registret skall innehålla

1. ansökningens diarienummer och mönstrets registernummer,

2. mönsterhavarens namn, hemvist och adress samt, om
mönsterhavaren

företräds av ombud, ombudets namn, hemvist och adress,

3. formgivarens namn och adress,

4. uppgift om den produkt som mönstret är avsett att användas
på eller ingå i och om den klass till vilken det hänförts,

5. uppgift om den dag

a) då registreringsansökningen gavs in eller enligt 13 § första
stycket mönsterskyddslagen (1970:485) skall anses gjord,

b) då handling som visar mönstret blev allmänt tillgänglig,

c) då mönstret registrerades och kungjordes,

6. uppgift om registreringens sista giltighetsdag,

7. uppgift om begärd prioritet med angivande av var den
prioritetsgrundande ansökningen gjorts, dagen för denna ansökan
samt ansökningens nummer,

8. bildmaterial som visar mönstret,

9. uppgift om huruvida modell givits in.
Förordning (2002:572).

22 § Har upphävts genom förordning (2002:572).

23 § Har upphävts genom förordning (2002:572).

24 § Har någon till registreringsmyndigheten anmält, att han
vill väcka talan om hävande av mönsterregistrering eller om
överföring av registrering, antecknas det i registret.

När avskrift av dom eller slutligt beslut sänts till
registreringsmyndigheten enligt 44 § mönsterskyddslagen
(1970:485), antecknas det i registret. När domen eller beslutet
vunnit laga kraft, göres sådan anteckning att den huvudsakliga
utgången i målet kan utläsas av registret.
Förordning (2002:572).

25 § Anteckning enligt 27 § mönsterskyddslagen (1970:485) skall ange
rättsinnehavarens namn, hemvist och adress samt dagen för övergång eller
upplåtelse. På begäran skall beträffande licens antecknas huruvida
mönsterhavarens rätt att upplåta ytterligare licens begränsats.

Kan fråga om anteckning ej omedelbart avgöras, skall likväl i registret
anmärkas att anteckning har begärts.

Har mönsterrätt utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i anspråk
genom betalningssäkring, antecknas det efter anmälan i registret.

Anmälan om ändring rörande ombud antecknas i registret. Förordning
(1981:1016).

26 § Anmäler mönsterhavare enligt 33 § första stycket mönsterskyddslagen
(1970:485) att han avstår från mönsterrätten och är licens antecknad i
registret, skall licenstagaren underrättas och skäligt rådrum beredas
honom att tillvarataga sina intressen i ärendet, innan mönstret avföres
ur registret.

27 § Kungörelse om förnyelse skall innehålla uppgift om
mönstrets registernummer, förnyelseperiodens begynnelse- och
slutdag samt mönsterhavarens namn och adress.
Förordning (2002:572).

28 § Har registrering upphört att gälla, skall myndigheten avföra
mönstret ur registret.

Har mönster avförts ur registret eller har registrering blivit överförd
på annan genom lagakraftvunnen dom, skall registreringsmyndigheten
utfärda kungörelse därom.

Kungörelse om registrering

28 a § Kungörelse om registrering enligt 18 § första stycket
mönsterskyddslagen (1970:485) skall innehålla

1. ansökningens diarienummer och registreringsnummer,

2. mönsterhavarens namn, hemvist och adress samt, om
innehavaren företräds av ombud, ombudets namn, hemvist och
adress,

3. formgivarens namn och adress,

4. uppgift om produkt som mönstret är avsett att användas på
eller ingå i och om klass till vilken mönstret hänförts,

5. uppgift om dag då ansökningen gavs in eller enligt 13 §
första stycket mönsterskyddslagen skall anses gjord,

6. uppgift om begärd prioritet samt om var åberopad tidigare
ansökan gjorts, dagen för denna ansökan och ansökningens
nummer,

7. bildmaterial som visar mönstret,

8. uppgift om huruvida modell ingivits,

9. uppgift om huruvida bildmaterialet är utfört i färg,

10. uppgift om sista giltighetsdagen för registreringen.
Förordning (2002:572).

Invändningsförfarande

28 b § Invändning mot registrering samt senare skrivelser från
mönsterhavare och invändare skall tillsammans med bilagor ges
in till registreringsmyndigheten i tre exemplar.

När invändning görs, skall grunderna för invändningen anges.
Förordning (2002:572).

28 c § Om invändaren företräds av ombud, skall fullmakt för
ombudet ges in. Förordning (2002:572).

28 d § Mönsterhavaren skall tillställas exemplar av samtliga
skrivelser från invändare.

Om mönsterhavaren kommer in med yttrande över invändningen,
beslutar registreringsmyndigheten om ytterligare skriftväxling
krävs i ärendet. Förordning (2002:572).

28 e § Om det under prövningen av registreringsansökningen
kommer in en skrivelse av betydelse för prövningen till
registreringsmyndigheten, skall sökanden underrättas om det.
Har någon sänt in en sådan skrivelse innan registreringen har
kungjorts skall registreringsmyndigheten, om det inte är fråga
om bättre rätt till mönstret, göra denne uppmärksam på
möjligheten att göra invändning. Förordning (2002:572).

28 f § Om en framställd invändning grundas på 4 § 3
mönsterskyddslagen (1970:485) får registreringsmyndigheten
skjuta upp behandlingen av invändningsärendet till dess att
mönstret med den tidigare ansöknings- eller prioritetsdagen
blir allmänt tillgängligt. Förordning (2002:572).

28 g § Registreringsmyndighetens beslut i ett invändningsärende
skall kungöras. Om beslutet innebär att registreringen hävs
delvis skall mönstret i den ändrade formen framgå av
kungörelsen. Förordning (2002:572).

Avgifter

29 § Avgifter i ärenden som rör ansökan om registrering av
mönster ska betalas med följande belopp.

1. Ansökningsavgift enligt 48 § mönsterskyddslagen
(1970:485) för den första femårsperioden 1 900 kr

2. Ansökningsavgift för varje femårsperiod utöver
den första, om ansökan avser registrering för flera
femårsperioder 2 500 kr

3. Tilläggsavgift enligt 48 § mönsterskyddslagen

a) klassavgift för varje klass till vilken mönstret
hänförs utöver den första 500 kr

b) samregistreringsavgift för varje mönster utöver
det första 1 400 kr

c) förvaringsavgift för varje modell 800 kr

d) kungörelseavgift för varje bild utöver den första 200 kr

4. Återupptagningsavgift enligt 14 § fjärde stycket
mönsterskyddslagen 500 kr

Tilläggsavgift ska, utom när det gäller kungörelseavgift,
betalas även för varje femårsperiod utöver den första.
Förordning (2009:1576).

30 § Avgifter i ärenden som rör registrerat mönster ska
betalas med följande belopp.

1. Förnyelseavgift enligt 48 § mönsterskyddslagen
(1970:485) per femårsperiod 2 500 kr

2. Tilläggsavgift enligt samma paragraf vid ansökan
om förnyelse

a) klassavgift för varje klass till vilken mönstret
hänförs utöver den första 500 kr

b) samregistreringsavgift för varje mönster utöver
det första 1 400 kr

c) förvaringsavgift för varje modell 800 kr

d) om förnyelseavgift betalas efter utgången av
löpande registreringsperiod 500 kr

3. Ansökan om anteckning av ny innehavare eller
licens 900 kr
Förordning (2009:1576).

30 a § I ärenden i anslutning till rådets förordning (EG) nr
6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning ska
avgifter betalas till Patent- och registreringsverket med
nedanstående belopp.

1. Ansökan om gemenskapsformgivning enligt artikel
35.2 i rådets förordning 500 kr

2. Intyg enligt artikel 78.5 i rådets förordning 1 200 kr
Förordning (2009:1576).

31 § Avgift, som icke erlagts i rätt tid eller som erlagts med
otillräckligt belopp så att betalningen icke kan godtagas, skall
återbetalas.

Övriga bestämmelser

32 § Mönster indelas i klasser enligt Locarnoöverenskommelsen
av den 8 oktober 1968 om upprättande av internationell
klassificering för mönster. Klassindelningen skall hållas
tillgänglig hos registreringsmyndigheten.
Förordning (2002:572).

33 § Kungörelser i mönsterskyddsärenden införes i en av
registreringsmyndigheten utgiven publikation.

34 § Modell som har givits in till registreringsmyndigheten
enligt 10 § tredje stycket mönsterskyddslagen (1970:485)
förvaras hos myndigheten till dess fem år förflutit efter det
att registreringen upphört att gälla. Har mönsterhavaren vid
femårsperiodens utgång inte begärt att få tillbaka modellen,
får registreringsmyndigheten förstöra den.
Förordning (2002:572).

35 § Har upphävts förordning (2002:572).

36 § Talan som grundas på någon av bestämmelserna i 4 § 1
eller 2 mönsterskyddslagen (1970:485) förs av åklagare.
Förordning (2002:572).

37 § När dom eller slutligt beslut i mål som avses i 16, 31-32,
35-38 eller 41 § mönsterskyddslagen (1970:485) vunnit laga
kraft, skall domstolen, så snart det kan ske, underrätta
registreringsmyndigheten. Förordning (2002:572).

38 § Registreringsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter
om registreringsansökan och handläggningen av den, om ärende
rörande registrerat mönster, om mönsterregistret samt om
kungörelser i mönsterskyddsärenden. Förordning (2002:572).

Övergångsbestämmelser

1970:486

Denna kungörelse träder i kraft den 1 oktober 1970.

Genom kungörelsen upphäves

kungörelsen (1899:94 s.1) angående beskaffenheten av de handlingar som i
ärenden rörande registrering av mönster och modeller inlämnas,

kungörelsen (1899:94 s.4) om mönsterregistrets förande m.m.

De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande i fall då
registreringsansökan gjorts före den 1 oktober 1970.

1981:1016

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1982. Vad som sägs om
kvarstad i 25 § i dess nya lydelse gäller även skingringsförbud som har
meddelats före ikraftträdandet.

2002:572

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.

2. De nya bestämmelserna skall tillämpas även på mönster som är
registrerade vid tidpunkten för ikraftträdandet eller som
registreras på grund av ansökningar som har gjorts innan dess,
om inte annat följer av vad som föreskrivs nedan.

3. Äldre bestämmelser skall tillämpas på
registreringsansökningar som har givits in före den 28 oktober
2001.