Kungörelse (1970:496) om införsel och användning av reservdelar och tillbehör till luftfartyg utan hinder av mönsterrätt

SFS nr
1970:496
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1970-06-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:571
Upphävd
2002-07-01

Reservdelar och tillbehör till luftfartyg får utan hinder av
mönsterrätt införas till riket för att användas vid reparation av
luftfartyg, hemmahörande i främmande stat, som är ansluten till
Chicagokonventionen den 7 december 1944 angående internationell civil
luftfart och dessutom antingen är ansluten till Pariskonventionen den
20 mars 1883 för industriellt rättsskydd eller har en lagstiftning,
vilken erkänner mönster, som skapats av medborgare i annan till
Chicagokonventionen ansluten stat, och lämnar tillfredsställande skydd
åt sådant mönster.