Kungl. Maj:ts Cirkulär (1970:513) till socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, rikspolisstyrelsen, samtliga länsstyrelser, polismyndigheter, länsskolnämnder, socialnämnder och skolstyrelser om intensifierat samarbete mellan socialnämnd, skola och polis

SFS nr
1970:513
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1970-08-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:231
Upphävd
2002-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1981:1228

Samhällets resurser för att främja barns och ungdoms utveckling samt
förebygga och motverka brottslighet och annan missanpassning bland
barn och ungdom måste samordnas och utnyttjas effektivt. För att
främja planering och samordning av dessa resurser bör i kommunerna
finnas samarbetsorgan mellan framför allt socialnämnd, skola och polis
såvida inte sådant organiserat samarbete uppenbarligen är obehövligt.
Initiativ till att samarbetsorgan bildas bör i första hand tas av
socialnämnden. Förutom företrädare för socialnämnd, skola och polis
bör även andra myndigheter och organisationer, som berörs av
verksamheten, deltaga i samarbetet.

Länsstyrelserna skall verka för att samarbetsorgan bildas där sådant
behövs.

Samarbetsorganet bör sammanträda regelbundet.

Till sammanträde bör allt efter ärendenas beskaffenhet kallas
representanter för myndigheter inom kommunen, psykisk barna- och
ungdomsvård, skyddskonsulentorganisationen, arbetsförmedling samt
andra organ, institutioner, ungdomsorganisationer och andra föreningar
vilkas verksamhet berör barn och ungdom och som inte är företrädda i
samarbetsorganet.

Samarbetsorganet bör arbeta för att samarbetet på fältet bedrivs i
lämpliga former med bl.a. uppsökande verksamhet samt information i
barna- och ungdomsvårdande frågor.

Socialstyrelsen, skolöverstyrelsen och rikspolisstyrelsen skall
gemensamt och efter samråd med brottsförebyggande rådet samt hörande
av Svenska kommunförbundet meddela råd och anvisningar för hur
samarbetet bör bedrivas.

Samarbetsorganet bör varje år senast den 31 mars lämna berättelse om
sin verksamhet under föregående år till socialstyrelsen och
länsstyrelsen.
Förordning (1981:1228).