Förordning (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

SFS nr
1970:517
Departement/myndighet
Justitiedepartementet SI
Utfärdad
1970-06-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1119

Allmänna bestämmelser

1 § För att samla in, lagra, bearbeta och lämna uppgifter som
har samband med verksamhet inom polisen och domstolsväsendet
ska personuppgifter behandlas automatiserat i rättsväsendets
informationssystem. Informationssystemet ska bestå av
delsystem.

Frågor om väsentlig förändring av informationssystemet och om
standarder i systemet bereds av den personuppgiftsansvarige i
samråd med berörda centrala myndigheter.

Bestämmelser om skyldighet för rättsväsendets myndigheter att
på kriminalvårdens område lämna uppgifter finns i
förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom
kriminalvården. Förordning (2014:1119).

2 § Denna förordning innehåller bestämmelser om automatiserad
behandling av personuppgifter i delsystem för

1. dom och slutligt beslut i brottmål, och

2. brottsanmälan.
Förordning (2001:683).

3 § Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling
av personuppgifter i de delsystem som anges i 2 §.

Ett delsystem med tillhörande handlingar ska hållas under
sådan vård att obehöriga inte får tillgång till dem.
Förordning (2014:1119).

4 § Har upphävts genom förordning (1999:1137).

Domstols uppgiftsskyldighet

5 § Uppgift om dom eller beslut av tingsrätt, hovrätt eller
Högsta domstolen ska lämnas till Polismyndigheten i följande
fall.

Uppgift lämnas av Uppgift lämnas om

1. Tingsrätt, hovrätt, Högsta
domstolen Dom i brottmål

Avvisning eller avskrivning av
åtal

Dom eller slutligt beslut i mål
som avses i 19 § andra stycket
lagen (1946:804) om införande
av nya rättegångsbalken, 8 §
lagen (1985:206) om viten eller
lagen (1986:1009) om
förfarande i vissa fall av
förverkande m.m.

Slutligt beslut i mål om
förvandling av böter eller vite

2. Hovrätt, Högsta domstolen Undanröjande av lägre rätts
beslut att avvisa talan mot
dom eller slutligt beslut som
anges i 1

Avvisning eller avskrivning av
talan mot dom eller slutligt
beslut som anges i 1

Undanröjande av dom eller
slutligt beslut i mål som anges
i 1 på grund av domvilla eller
annat rättegångsfel

Beslut under rättegång att
vidare verkställighet inte får
äga rum beträffande den som har
dömts till skyddstillsyn

Beviljande av resning eller
återställande av försutten tid
beträffande dom eller slutligt
beslut som anges i 1

Beslut att inte meddela
prövningstillstånd beträffande
dom eller beslut som anges i 1
Förordning (2014:1119).

5 a § När en ansökan om omvandling enligt lagen (2006:45) om
omvandling av fängelse på livstid beviljas, ska en kopia av
det slutliga beslutet lämnas till Polismyndigheten när
beslutet vunnit laga kraft. Förordning (2014:1119).

6 § Uppgift enligt 5 § ska lämnas inom tio dagar från dagen
för domen eller beslutet.

Polismyndigheten ska genast underrättas om beslut om rättelse
av dom eller beslut som avses i 5 § meddelas.
Förordning (2014:1119).

7 § När tiden för överklagande av domen eller beslutet har
gått ut, ska Polismyndigheten underrättas om huruvida
avgörandet vunnit laga kraft eller överklagats. I fall som
avses i 51 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken ska dock
uppgift om överklagande lämnas trots att överklagandetiden
inte har gått ut. Förordning (2014:1119).

8 § Domstolsverket får meddela närmare föreskrifter om
omfattningen av uppgiftsskyldigheten enligt 5, 5 a och 7 §§ och
sättet för att fullgöra den.

Uppgifter som lämnas på annat sätt än elektroniskt via
domstolens verksamhetsstöd skall undertecknas av en lagfaren
tjänsteman eller av en annan tjänsteman som förordnats till
detta. Förordning (2006:1274).

9 § Har upphävts genom förordning (2014:1119).

10 § Har upphävts genom förordning (1999:1137).

11 § Har upphävts genom förordning (1999:1137).

11 a § Har upphävts genom förordning (2001:683).

11 b § Har upphävts genom förordning (2001:683).

Behandling av uppgift som kommit in till Polismyndigheten

12 § En uppgift som behandlas i ett system som avses i 2 § och
avser brott eller den som misstänkts, åtalats eller dömts för
brott får endast lämnas ut enligt föreskrifter i
bötesverkställighetsförordningen (1979:197) eller denna
förordning. Förordning (1999:1137).

13 § Har upphävts genom förordning (2014:1119).

14 § Om en uppgift som avses i 5 § visar sig vara felaktig
eller ofullständig ska Polismyndigheten, om felaktigheten
eller ofullständigheten inte är av ringa betydelse,
underrätta den domstol som har meddelat domen eller
beslutet. Förordning (2014:1119).

15 § Om en domstol i särskilt anvisad ordning har angett att
en underrättelse ska lämnas till en viss myndighet eller ett
visst register, ska Polismyndigheten lämna de föreskrivna
uppgifterna till myndigheten eller registret. Om böter har
betalats i förskott till Tullverket ska Polismyndigheten
underrätta verket om utgången i det mål som ärendet eller
betalningen avser.

Polismyndigheten lämnar underlag till rättsstatistiken enligt
anvisningar som Brottsförebyggande rådet meddelar i samråd
med berörda myndigheter. Förordning (2014:1119).

16 § Har upphört att gälla genom förordning (1979:201).

17 § Har upphört att gälla genom förordning (1979:201).

18 § Har upphört att gälla genom förordning (1979:201).

19 § Har upphört att gälla genom förordning (1979:201).

20 § Polismyndigheten ska på begäran av en myndighet lämna
uppgift om sådana avgöranden av en domstol som enligt 3 §
bötesverkställighetsförordningen (1979:197) kan bli föremål
för uppbörd. Polismyndigheten får lämna ut uppgift om ett
anmält brott i den omfattning det behövs för
polisverksamheten. Förordning (2014:1119).

21 § Har upphävts genom förordning (1999:1137).

22 § Har upphävts genom förordning (1977:380).

23 § Har upphävts genom förordning (1999:1137).

24 § Har upphävts genom förordning (2001:683).

25 § Har upphävts genom förordning (2001:683).

26 § Har upphävts genom förordning (2001:683).

27 § Har upphävts genom förordning (2001:683).

28 § Har upphävts genom förordning (2001:683).

29 § Har upphävts genom förordning (2001:683).

30 § Har upphävts genom förordning (2001:683).

Övriga bestämmelser

31 § Har upphävts genom förordning (1981:487).

32 § Den som i tjänsten tar del av en uppgift, som enligt
denna förordning har lämnats av Polismyndigheten, och som
misstänker att uppgiften är oriktig ska genast anmäla det
till Polismyndigheten. Förordning (2014:1119).

Övergångsbestämmelser

1987:333

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. I fråga om beslut i
disciplinmål som har meddelats före ikraftträdandet gäller 2, 5, 9, 10
och 14 §§ i sina äldre lydelser.

1988:216

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Äldre föreskrifter
gäller dock för domar och slutliga beslut som meddelats före
ikraftträdandet.

1989:561

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om beslut eller åtgärd som meddelats enligt
utlänningslagen (1980:376).

1990:908

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 23 § den 1 oktober 1990, och
i övrigt den 1 januari 1991. Vad som i 23 § första stycket sägs om
skattemyndigheten i länet skall till utgången av år 1990 gälla
länsskattemyndighet.

1992:99

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992. Bestämmelserna
tillämpas även på beslut som har meddelats dessförinnan.

1992:1028

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om strafförelägganden
och förelägganden av ordningsbot som har utfärdats före ikraftträdandet.

3. har upphävts genom förordning 1997:906.

1993:1343

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande när beslut om intagning fattats före ikraftträdandet.

1995:378

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1995. Bestämmelserna i
sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari
1995.

1997:628

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre
föreskrifter får dock tillämpas intill utgången av år 1997.

1997:906

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
strafförelägganden som utfärdas med användning av delsystemet
för strafföreläggande.