Sjöarbetstidskungörelse (1970:550);

SFS nr
1970:550
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1970-09-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:962
Upphävd
1998-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:1616

1 § Sjöarbetstidslagen (1970:105) gäller ej i fråga om skeppstjänst på
fartyg, som hör till polisväsendet, försvarsmakten, kustbevakningen,
statens järnvägar, vägverket, sjöfartsverket eller tullverket.

I fråga om skeppstjänst som enligt första stycket har undantagits från
sjöarbetstidslagen gäller i stället arbetstidslagen (1982:673).
Förordning (1988:453).

2 § Sjöfartsverket får medge undantag enligt 2 § sjätte stycket andra
punkten sjöarbetstidslagen (1970:105).

Sjöfartsverkets beslut får överklagas hos regeringen. Förordning
(1991:1882).

3 § Tillsyn över efterlevnaden av sjöarbetstidslagen (1970:105) och av
föreskrifter för tillämpningen av lagen utövas av sjöfartsverket och,
utom riket, även av svensk konsul som Regeringskansliet förordnat att
utöva sådan tillsyn. Förordning (1996:1616).

4 § Efter samråd med arbetarskyddsstyrelsen meddelar sjöfartsverket
ytterligare föreskrifter för tillämpningen av sjöarbetstidslagen
(1970:105). I fråga om tillsyn utom riket meddelar verket
tillämpningsföreskrifter i samråd med utrikesdepartementet.

5 § När sjöfartsverket handlägger ärende enligt sjöarbetstidslagen
(1970:105) eller enligt denna kungörelse och ärendet är av större vikt
eller har principiellt intresse, skall verket bereda berörda
organisationer för redare och ombordanställda tillfälle att avge
yttrande.