Transportnämndens Kungörelse (1970:594) om särskild beteckning på bil, som användes i beställningstrafik för godsbefordran

SFS nr
1970:594
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1970-11-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1982:1067
Upphävd
1983-01-01

Transportnämnden förordnar med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 15
december 1967 att meddela sådana bestämmelser angående beteckningsmärke
på bil som avses i 26 § förordningen (1940:910) angående yrkesmässig
automobiltrafik m.m. följande.

1 § Lastbil, som begagnas i beställningstrafik för godsbefordran, skall
vara försedd med beteckningsmärke av beskaffenhet som nedan sägs.

Märket skall på ett iögonfallande sätt vara anbragt framtill på bilen.

2 § Från tillämpning av bestämmelserna i denna kungörelse undantages
fordon inrättat uteslutande för liktransport. Länsstyrelsen kan, när
särskilda skäl föreligger, medge undantag från bestämmelserna i
kungörelsen beträffande viss trafik. Avskrift av sådant beslut skall
överlämnas till transportnämnden.

3 § Beteckningsmärke skall upptaga ordet ”Trafikbil” och under detta
ord ett av länsstyrelsen enligt 5 § tilldelat beteckningsnummer jämte
bokstav som enligt kungörelsen (1973:105) om länsbeteckningar gäller för
länet. Kungörelse (1973:103).

4 § Beteckningsmärke skall ha rektangulär form. De i ordet ”Trafikbil”
ingående bokstäverna skall ha en höjd av 40 millimeter och en
stapelbredd av 8 millimeter. Avståndet mellan bokstav och siffra skall
vara 10 millimeter och mellan bokstäver och siffror inbördes 5
millimeter. Bokstäver och siffror skall vara vita på grön botten.

5 § Länsstyrelsen tilldelar trafikutövare med stationsort inom länet
beteckningsnummer till det antal som svarar mot det antal bilar
trafikutövaren enligt trafiktillstånd får begagna på en gång i
beställningstrafik för godsbefordran.

6 § Det åligger trafikutövaren att anskaffa beteckningsmärke.
Trafikutövaren är skyldig att ofördröjligen till länsstyrelsen överlämna
beteckningsmärke, när trafiktillstånd upphör att gälla eller när
länsstyrelsen fordrar det.

7 § Denna kungörelse gäller i tillämpliga delar traktortåg.