Lag (1970:596) om förenklad aktiehantering

SFS nr
1970:596
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1970-11-20
Författningen har upphävts genom
SFS1987:623
Upphävd
1987-07-01

1 § Denna lag är tillämplig på bankaktiebolag, om bolagsstämman
beslutar det. Lagen träder då i stället för motsvarande bestämmelser i
lagen (1955:183) om bankrörelse. Bestämmelserna i 17, 19 och 20 §§
äger dessutom tillämpning på aktiebolag och försäkringsaktiebolag som
är avstämningsbolag. Lag (1982:1084).

12 § Den som med skriftlig handling visar att han till följd av
uppdrag eller pantsättning eller på grund av villkor i testamente
eller gåvobrev har rätt att i stället för den i aktieboken införde
aktieägaren lyfta utdelning och mottaga emissionsbevis och, vid
fondemission, brev på ny aktie skall på begäran upptagas i en särskild
förteckning. Detsamma gäller förmyndare eller god man för aktieägare
eller vid konkurs konkursförvaltaren eller vid utmätning, kvarstad
eller betalningssäkring avseende aktier kronofogdemyndigheten.

I förteckningen skall för den som avses i första stycket antecknas
samma uppgifter som enligt 8 § andra stycket skall införas i
aktieboken om aktieägare. Av förteckningen skall även framgå den rätt
som tillkommer den som avses i första stycket. Sådan anteckning skall
avföras, när det visas att rätten upphört.

Uppgift ur förteckningen får ej lämnas ut till annan utan samtycke av
den som beröres av förhållanden som antecknats i förteckningen.
Lag (1981:814).

20 a § Om aktieägare lämnat tillstånd enligt 20 §, kan förvaltaren
medge att aktiebrev inte utfärdas. Har aktiebrev på grund härav inte
utfärdats, skall i fråga om ägarens eller någon annans rätt så anses,
som om aktiebrev utfärdats för förvaltaren och omhändertagits av
denne. Lag (1981:1171).

23 § Visar det sig att den som fått utdelning eller handling enligt
22 § saknade rätt därtill, skall aktiebolaget likväl anses ha
fullgjort sin skyldighet.

Vad i första stycket sägs gäller ej om

1. aktiebolaget eller värdepapperscentralen hade kännedom om att
utdelningen eller handlingen kom i orätta händer eller åsidosatt den
aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iakttagas,

2. mottagaren var omyndig. Lag (1975:253).

25 § Om vid fondemission, som företagits sedan lagen börjat tillämpas
på aktiebolaget, samtliga aktier ej kunnat tillställas behörig motta
gare inom fem år från registreringen av ökningsbeslutet, skall de som
är berättigade till återstående aktier anmanas att vid äventyr av
förlust av sin rätt till ny aktie anmäla sina anspråk hos värde
papperscentralen. Anmaning sker genom kungörelse i Post- och Inrikes
Tidningar och den eller de ortstidningar, som bolagets styrelse
bestämmer.

Aktie, beträffande vilken behörigt anspråk ej anmälts inom ett år
från dagen för anmaningens kungörande, skall genom fondkommissionär
säljas för den eller de berättigades räkning. Därefter föreligger
endast rätt att utfå vid försäljningen influtet belopp med avdrag för
kostnaderna för anmaningen och försäljningen. Belopp som ej har lyfts
inom fyra år från försäljningen tillfaller aktiebolaget. Lag
(1977:710).

36 § Vid kapitalökning behöver aktieägare ej underrättas enligt
35 § tredje stycket lagen (1955:183) om bankrörelse. Lag (1982:1084).

37 § Bestämmelserna i lagen (1955:183) om bankrörelse beträffande
skadeståndsskyldighet vid överträdelse av den lagen äger motsvarande
tillämpning på överträdelse av denna lag. Lag (1982:1084).