Lag (1970:599) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avgifter till Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag

SFS nr
1970:599
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1970-11-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:855
Upphävd
1998-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:1554

Avgifter som aktiebolag erlägger till Värdepapperscentralen VPC
Aktiebolag för uppgifter enligt 3 kap. 8 § tredje stycket
aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 8 § tredje stycket
försäkringsrörelselagen (1982:713) eller 3 kap. 8 § tredje stycket
bankaktiebolagslagen (1987:618) eller enligt särskilt uppdrag utgör
avdragsgill kostnad vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet
enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Lag (1993:1554).

Övergångsbestämmelser

1984:1067

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas första gången
vid 1986 års taxering. Lagen i dess äldre lydelse skall dock fortfarande
tillämpas vid nämnda taxering i fråga om skattskyldiga som då taxeras
för beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari 1985.

1993:1554

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första
gången vid 1995 års taxering.

1997:855

Lagen tillämpas alltjämt vid 1998 och tidigare års taxeringar.