Strafföreläggandekungörelse (1970:60)

SFS nr
1970:60
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1970-02-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1118

1 § Om det finns förutsättningar för det, bör åklagaren
utfärda strafföreläggande för den misstänkte i stället för att
väcka åtal. Förordning (1997:905).

1 a § Vad som sägs i 3, 5, 6 och 8 §§ om den misstänkte gäller
i tillämpliga delar en näringsidkare som förelagts företagsbot
i enlighet med 5 § lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa
fall vid förverkande m.m. Förordning (2006:429).

Åtgärder innan strafföreläggande utfärdas

2 § Om det uppkommer fråga om strafföreläggande när det finns
en målsägande som inte har lämnat besked om han avser att föra
talan om enskilt anspråk i anledning av brottet, skall
undersökningsledaren eller åklagaren om möjligt uppmana
målsäganden att inom en viss tid lämna sådant besked.
Förordning (1997:905).

3 § Polisman eller annan som håller förhör med den misstänkte
får inte föreslå denne att utfärda en fullmakt som avses i 48
kap. 10 § rättegångsbalken, utan att den misstänkte har erkänt
brottet och det finns särskild anledning att anta att saken
inte eller bara med svårighet kan avgöras genom strafföre-
läggande om fullmakt inte utfärdas. Förordning (1997:905).

4 § Innan åklagaren utfärdar ett strafföreläggande för brott
som bör föranleda mer än 40 dagsböter, skall åklagaren i den
utsträckning Åklagarmyndigheten bestämmer undersöka om det
också finns misstanke om andra brott. Förordning (2004:1273).

Utfärdande av strafföreläggande

5 § Strafföreläggande utfärdas i form av ett elektroniskt
dokument. Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning
vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst
tekniskt förfarande.

Strafföreläggande får även utfärdas enligt formulär som
fastställs av Åklagarmyndigheten. Ett sådant föreläggande skall
undertecknas av åklagaren.

Till ett skriftligt besked som avses i 48 kap. 8 §
rättegångsbalken skall det fogas en uppmaning till den
misstänkte att snarast betala böterna, om han eller hon
godkänner föreläggandet. Uppmaningen skall i förekommande fall
avse även enskilt anspråk som har förelagts den misstänkte samt
avgift eller belopp som den misstänkte har förelagts att betala
på grund av förverkande eller annan särskild rättsverkan av
brott. Förordning (2006:499).

6 § Har den misstänkte till åklagaren gett in en fullmakt som
avses i 48 kap. 10 § rättegångsbalken, skall uppgifter om
ombudet anges i föreläggandet. Ett skriftligt besked som
återger föreläggandets innehåll skall lämnas eller sändas till
ombudet. Förordning (1997:905).

Godkännande av strafföreläggande

7 § Åklagarmyndigheten respektive Tullverket får meddela
föreskrifter om vilken myndighet ett skriftligt godkännande
av ett strafföreläggande ska lämnas till.

Godkännande av ett strafföreläggande enligt 48 kap. 11 §
rättegångsbalken eller 5 § tredje stycket lagen (1986:1009)
om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. sker genom
betalning till Polismyndigheten.

Ett strafföreläggande anses godkänt när skriftligt
godkännande eller betalning kommer in till behörig
mottagare.

Om det finns skäl till det, ska en åklagare pröva om
föreläggandet ska anses vara godkänt.
Förordning (2014:1118).

8 § Om det inte kommer något godkännande eller annat besked
från den misstänkte, får en påminnelse om föreläggandet sändas
till honom.

Har det inte kommit något godkännande eller annat besked från
den misstänkte bör, om det är lämpligt, underrättelse om
föreläggandet delges honom på det sätt som föreskrivs om
stämning i brottmål. Förordning (1997:905).

Uppgiftslämnande

9 § Uppgifter om utfärdade strafförelägganden skall lämnas
till Åklagarmyndigheten. I samband därmed skall uppgift lämnas
om vilken myndighet som skall underrättas enligt 12 §.

Åklagarmyndigheten får, efter samråd med Tullverket, meddela
närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas enligt
första stycket. Förordning (2004:1273).

10 § Åklagarmyndigheten ska lämna de uppgifter om
strafföreläggande som behövs för uppbörd enligt
bötesverkställighetslagen (1979:189) till Polismyndigheten.
Förordning (2014:1118).

11 § Om det kommer in betalning som kan utgöra godkännande
enligt 48 kap. 11 § rättegångsbalken till Polismyndigheten,
ska detta meddelas den myndighet där strafföreläggandet
utfärdades. Förordning (2014:1118).

12 § Vad som föreskrivs i lag eller annan författning om
skyldighet för domstol att underrätta myndighet om dom i
brottmål skall också tillämpas på Åklagarmyndigheten i fråga om
godkänt strafföreläggande. Därvid motsvaras domstolens dom av
uppgifter om föreläggandets innehåll och godkännandet.

Åklagarmyndigheten får komma överens med den som skall
underrättas om hur underrättelsen närmare skall utformas.
Förordning (2004:1273).

12 a § Den tid en person har varit frihetsberövad på ett
sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet
av sluten ungdomsvård, skall antecknas i en handling som fogas
till akten (avräkningsunderlag).

Åklagarmyndigheten får meddela föreskrifter om utformningen av
avräkningsunderlaget. Förordning (2004:1273).

12 b § Om offentlig försvarare är förordnad för en misstänkt
som godkänner ett strafföreläggande ska åklagaren underrätta
den domstol som har förordnat den offentliga försvararen om
godkännandet. I samband med detta ska åklagaren lämna de
uppgifter i ärendet som kan ha betydelse för
återbetalningsskyldigheten för kostnaderna för den offentliga
försvararen. Förordning (2010:582).

13 § Om den som har godkänt ett strafföreläggande klagar på
detta, ska rätten utan dröjsmål informera klaganden om hans
eller hennes rättigheter enligt 12 §
förundersökningskungörelsen (1947:948). Förordning (2014:262).

14 § Beslutar rätten om inhibition i ett mål om undanröjande
av ett strafföreläggande, skall den myndighet där föreläggandet
utfärdades underrättas om detta.

Om ett strafföreläggande undanröjs, skall rätten underrätta den
myndighet där föreläggandet utfärdades, när beslutet har vunnit
laga kraft. Förordning (1997:905).

14 a § När någon ges tillfälle att yttra sig över en
ifrågasatt rättelse av ett godkänt strafföreläggande, får det
ske muntligen eller skriftligen. Förordning (1997:905).

15 § Uppgifter till rättsstatistiken lämnas enligt
föreskrifter som Brottsförebyggande rådet meddelar efter
samråd med Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Polismyndigheten, Tullverket och Riksarkivet.
Förordning (2014:1118).

16 § Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av de
bestämmelser i 48 kap. rättegångsbalken som rör
strafföreläggande får meddelas av Åklagarmyndigheten.
Förordning (2004:1273).