Förordning (1970:600) om förenklad aktiehantering

SFS nr
1970:600
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1970-11-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:845
Upphävd
1989-12-08

1 § Med aktiebolag avses i denna förordning avstämningsbolag enligt 3
kap. 8 § aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 8 § försäkringsrörelselagen
(1982:713) och 3 kap. 8 § bankaktiebolagslagen (1987:618).

Med värdepapperscentralen förstås Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag.
Förordning (1987:654).

2 § har upphävts genom förordning (1987:654).

3 § Har aktiebolag, vars aktier noteras vid Stockholms fondbörs, beslutat
att införa avstämningsförbehåll i bolagsordningen skall bolaget
omedelbart underrätta börsstyrelsen om beslutet och om den dag när
beslutet skall börja tillämpas. Förordning (1987:654).

4 § När beslut om införande av avstämningsförbehåll registrerats, skall
aktiebolaget anmana aktieägarna att lämna in sina aktiebrev för utbyte.

Anmaningen skall innehålla erinran om innehållet i 3 kap. 14 § andra
stycket aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 14 § andra stycket
försäkringsrörelselagen (1982:713) respektive 3 kap. 15 § andra stycket
bankaktiebolagslagen (1987:618).

Anmaningen skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de
ortstidningar som aktiebolagets styrelse bestämmer samt sändas till
aktieägarna under de adresser som anmälts till bolaget. Förordning
(1987:654).

5 § har upphävts genom förordning (1987:654).

6 § Uppgift enligt 7 § första stycket lagen (1987:623) om förenklad
aktiehantering skall lämnas till värdepapperscentralen vid tidpunkt som
centralen bestämmer. För varje aktieägare skall anges personnummer eller
annat identifieringsnummer samt postadress och antalet
förvaltarregistrerade aktier.

I centralens sammanställning över lämnade uppgifter upptas aktieägarna i
alfabetisk ordning. Förordning (1987:654).

7 § Värdepapperscentralen skall, så snart utskrift av aktieboken gjorts
eller uppgifter som avses i 6 § sammanställts, tillställa aktiebolaget
ett exemplar av utskriften eller sammanställningen.

8 § Värdepapperscentralen är skyldig att på begäran av aktieägare mot
ersättning för kostnaderna vidarebefordra meddelanden till samtliga i
aktieboken inregistrerade aktieägare och förvaltare, om meddelandet rör
aktiebolagets angelägenheter. Förordning (1975:1035).

9 § Bank eller fondkommissionär, som är auktoriserad som förvaltare av
aktier, skall på begäran av aktiebolaget eller värdepapperscentralen mot
ersättning för kostnaderna sända årsredovisningar och andra meddelanden
till aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade hos
förvaltaren. Motsvarande gäller meddelande enligt 8 §.

10 § Aktiebolag skall samråda med värdepapperscentralen, innan bolaget i
samband med utdelning eller ökning av aktiekapitalet fastställer
avstämningsdag.

11 § Utskrift av aktiebok och uppgift som avses i 3 kap. 11 § tredje
stycket aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 11 § tredje stycket
försäkringsrörelselagen (1982:713) respektive 3 kap. 12 § tredje stycket
bankaktiebolagslagen (1987:618) får förvaras i fotografisk eller därmed
jämförlig återgivning. Förordning (1987:654).

12 § Bankinspektionen prövar frågor om auktorisation och tillstånd enligt
6 § lagen (1987:623) om förenklad aktiehantering.

Ansökan om auktorisation eller tillstånd som avses i första stycket görs
skriftligen och skall innehålla de uppgifter som behövs för prövningen av
ärendet. Förordning (1987:654).