Förordning (1970:601) om tillsyn över Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag

SFS nr
1970:601
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1970-11-20
Författningen har upphävts genom
SFS1989:845
Upphävd
1989-12-08

1 § Bankinspektionen skall övervaka att Värdepapperscentralen VPC
Aktiebolag (värdepapperscentralen) i sin verksamhet följer lagen
(1987:623) om förenklad aktiehantering, aktiebolagslagen (1975:1385) och
för centralen gällande bolagsordning samt andra föreskrifter som gäller
för centralens verksamhet.

Inspektionen skall också i övrigt med uppmärksamhet följa
värdepapperscentralens verksamhet i den mån det behövs för kännedom om de
förhållanden som kan inverka på centralens säkerhet eller eljest är av
betydelse för en sund utveckling av verksamheten. Förordning (1987:649).

2 § Bankinspektionen utövar tillsynen med ledning av handlingar, som
värdepapperscentralen enligt bolagsordningen skall sända över till
inspektionen, och upplysningar, som inspektionen inhämtar vid särskild
undersökning eller på annat sätt.

3 § Bankinspektionen har rätt att kalla till extra bolagsstämma och till
sammanträde med värdepapperscentralens styrelse. Företrädare för
inspektionen får närvara och deltaga i överläggningar vid bolagsstämma
eller vid sådant styrelsesammanträde som utlysts av inspektionen.

4 § Bankinspektionen har rätt att meddela närmare föreskrifter om hur
värdepapperscentralens räkenskaper skall föras. Föreskrifter får meddelas
också om förvaring och inventering av värdehandlingar.

5 § Har värdepapperscentralen fattat beslut som står i strid med lag
eller bolagsordningen, får bankinspektionen förbjuda att beslutet
verkställes. Har sådant beslut redan verkställts, får inspektionen
förelägga styrelsen att göra rättelse om det kan ske.

Sker svårare avvikelse från lagen (1987:623) om förenklad aktiehantering
eller aktiebolagslagen (1975:1385), skall inspektionen anmäla
förhållandet till regeringen. Förordning (1987:649).

6 § Bankinspektionen kan meddela erinringar i fråga om
värdepapperscentralens verksamhet även om avvikelse från lag icke skett.

7 § har upphävts genom förordning (1988:978).

Övergångsbestämmelser

1983:41

Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag, då förordningen
enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling
och tillämpas i fråga om bidrag som skall erläggas från och med år 1983.