Kungörelse (1970:613) om statsbidrag i vissa fall till Gotlands kommun

SFS nr
1970:613
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1970-11-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Vad Kungl. Maj:t föreskrivit i författning eller särskilt beslut om
statligt bidrag till landstingskommun skall avse även Gotlands
kommun.