Kupongskattelag (1970:624)

SFS nr
1970:624
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1970-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:565

Inledande bestämmelser

1 § Kupongskatt ska betalas enligt denna lag till staten för
utdelning av annat slag än som avses i 42 kap. 16 §
inkomstskattelagen (1999:1229) på aktie i svenskt
aktiebolag.

Vad som i denna lag sägs om aktie i svenskt aktiebolag gäller
även aktie i europabolag med säte i Sverige samt andel i
svensk värdepappersfond och svensk specialfond.

I ärenden och mål om kupongskatt gäller bestämmelserna i
skatteförfarandelagen (2011:1244) om

1. ersättning för kostnader för ombud, biträde eller
utredning i 43 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 §,

2. bevissäkring och betalningssäkring i 45 kap., 46 kap., 68
kap. 1 och 3 §§, 69 kap. och 71 kap. 1 §, samt

3. uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i
47 kap. och 68 kap. 1 och 3 §§. Lag (2013:574).

2 § I denna lag förstås med

AIF-förvaltare: juridisk person som är AIF-förvaltare enligt
1 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder,

avstämningsbolag: aktiebolag som är avstämningsbolag enligt
1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),

central värdepappersförvarare: företag som har auktorisation
som central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument,

egen aktie: aktie som innehas av bolaget självt,

fondbolag: aktiebolag som driver fondverksamhet enligt lagen
(2004:46) om värdepappersfonder,

förvaltningsbolag: ett utländskt företag som förvaltar en
värdepappersfond i Sverige,

förvaringsinstitut: ett företag som är förvaringsinstitut
enligt 1 kap. 1 § första stycket 15 lagen om
värdepappersfonder eller 9 kap. 4, 5 eller 7 § lagen om
förvaltare av alternativa investeringsfonder.

utdelningstillfälle: för avstämningsbolag den i 4 kap. 39 §
aktiebolagslagen avsedda dagen för avstämning och för andra
aktiebolag liksom i fråga om värdepappersfond eller
specialfond den dag då utdelningen blir tillgänglig för
lyftning,

utdelningsberättigad: den som är berättigad att lyfta
utdelning för egen del vid utdelningstillfället.

Med utdelning avses även

1. återbetalning till aktieägarna vid minskning av
aktiekapitalet eller reservfonden enligt 20 kap. 1 § första
stycket 3 eller 35 § 3 aktiebolagslagen,

2. utskiftning vid bolagets likvidation enligt 25 kap. 38 §
aktiebolagslagen,

3. utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna
aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till
samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett
visst slag,

4. utbetalning av fusionsvederlag till aktieägare enligt
23 kap. 26 § aktiebolagslagen till den del vederlaget utgörs
av annat än aktier i det övertagande bolaget,

5. utbetalning av fusionsvederlag till andelsägare enligt
8 kap. 14 § lagen om värdepappersfonder eller 12 kap. 16 §
lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder till
den del vederlaget utgörs av annat än andelar i den
övertagande fonden, och

6. utbetalning av delningsvederlag till aktieägare enligt
24 kap. 28 § aktiebolagslagen som avser

a) delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 samma lag till
den del vederlaget utgörs av annat än aktier i de övertagande
bolagen, eller

b) delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2 samma lag till
den del vederlaget utgörs av annat än ersättning som enligt
42 kap. 16 b § inkomstskattelagen (1999:1229) inte ska tas
upp. Lag (2013:574).

3 § Har för aktiebolag, som icke är avstämningsbolag, ej bestämts
utdelningstillfälle eller skall utdelning i sådant bolag tillgodoföras
den utdelningsberättigade på annat sätt än genom utbetalning av utdelat
belopp, anses utdelningen ha blivit tillgänglig för lyftning omedelbart
efter det att beslut om utdelningen fattats.

Skattskyldighet

4 § Skattskyldighet föreligger för utdelningsberättigad om
denne är fysisk person, som är begränsat skattskyldig, dödsbo
efter sådan person eller utländsk juridisk person, och
utdelningen ej är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet
som bedrivits från fast driftställe här i riket.
Skattskyldighet föreligger dock inte för utdelningsberättigad
utländsk juridisk person för sådan del av utdelningen som
motsvarar det belopp som ska beskattas hos delägaren enligt
5 kap. 2 a § eller 39 a kap. 13 § inkomstskattelagen
(1999:1229).

För handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering,
kommanditbolag och rederi föreligger skattskyldighet för den
del av utdelningen som ej är hänförlig till inkomst av
näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i
riket och som belöper på delägare eller medlem som är
begränsat skattskyldig.

Skattskyldighet föreligger slutligen för
utdelningsberättigad, som innehar aktie under sådana
förhållanden, att annan därigenom obehörigen beredes förmån
vid beslut om inkomstskatt eller vinner befrielse från
kupongskatt.

Skattskyldighet föreligger inte för person som avses i 3 kap.
17 § 2–4 inkomstskattelagen.

Skattskyldighet föreligger inte heller för en juridisk person
i en främmande stat som är medlem i Europeiska unionen, om
den innehar 10 procent eller mer av andelskapitalet i det
utdelande bolaget och uppfyller villkoren i artikel 2 i
rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett
gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag
hemmahörande i olika medlemsstater.

Skattskyldighet föreligger inte heller för utländskt bolag
som avses i 2 kap. 5 a § inkomstskattelagen och som motsvarar
ett sådant svenskt företag som avses i 24 kap. 13 § 1–4 den
lagen, för utdelning på aktie om aktien är en sådan
näringsbetingad andel som avses i 24 kap. 14 § första
stycket 1 eller 2 samma lag.

Som förutsättning för skattefrihet enligt sjätte stycket
gäller att utdelningen skulle ha omfattats av bestämmelserna
om skattefrihet i 24 kap. 17–22 §§ eller 25 a kap. 5, 6 och
8 §§ inkomstskattelagen, om det utländska bolaget varit ett
svenskt företag. I fråga om innehavstid enligt 24 kap. 20 §
samma lag gäller dock att andelen alltid ska ha innehafts
minst ett år vid utdelningstillfället.

Skattskyldighet för utdelning föreligger inte heller för
handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering,
kommanditbolag eller i utlandet delägarbeskattade juridiska
personer om motsvarande utdelning hade varit skattefri enligt
femte eller sjätte stycket om delägaren själv hade varit
utdelningsberättigad. Vid bedömningen av om utdelningen hade
varit skattefri ska aktieinnehavet bestämmas utifrån
storleken på delägarens indirekta innehav.

Skattskyldighet föreligger inte heller för fondföretag enligt
1 kap. 1 § första stycket 9 lagen (2004:46) om
värdepappersfonder eller utländska specialfonder som hör
hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal
som innehåller en artikel om informationsutbyte eller ett
avtal om informationsutbyte i skatteärenden. Lag (2013:574).

Skattesats

5 § Kupongskatt utgår med trettio procent av utdelningen.

Beslutande myndighet

6 § Ärende om kupongskatt prövas av Skatteverket.
Lag (2003:647).

Valuta

6 a § Samtliga uppgifter som skall lämnas enligt denna lag
skall till sina belopp anges i svenska kronor.
Lag (2000:47).

Innehållande av kupongskatt vid utbetalning av aktieutdelning m.m.

Utdelning i avstämningsbolag m.m.

7 § En central värdepappersförvarare ska vid utbetalning av
utdelning innehålla kupongskatt, om det inte av tillgängliga
uppgifter om den utdelningsberättigade framgår att denne inte
är skattskyldig. Kupongskatt ska vidare innehållas om
utdelning inte har kunnat ske till följd av bristande uppgift
om den utdelningsberättigade.

Uppgift som avses i första stycket ska lämnas skriftligen till
den centrala värdepappersförvararen i samband med begäran om
införing i aktieboken eller anmälan om registrering på
avstämningskonto av uppgift som avses i 4 kap. 18 § första
stycket 6-8 lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument, samt i övrigt när
värdepappersförvararen begär det av den som avses med
införingen. Ändras något förhållande som är av betydelse för
bedömning av frågan om skattskyldighet enligt denna lag, ska
uppgiftslämnaren utan dröjsmål skriftligen anmäla detta till
värdepappersförvararen.

Den centrala värdepappersförvararen ska senast fyra månader
efter utdelningstillfället lämna den utdelningsberättigade
skriftlig uppgift om det belopp som innehållits i kupongskatt
för denne. Lag (2011:69).

8 § En central värdepappersförvarare skall senast fyra månader
efter utdelningstillfället lämna Skatteverket uppgift om

1) det sammanlagda beloppet av utbetalade utdelningar för vilka
skattskyldighet ej förelegat,

2) storleken av utbetalad utdelning och innehållen kupongskatt
för varje skattskyldig,

3) det sammanlagda beloppet av utdelning som ej kunnat
utbetalas till följd av bristande uppgifter om den
utdelningsberättigade,

4) det sammanlagda beloppet av innehållen kupongskatt.

Inom samma tid skall den centrala värdepappersförvararen
inbetala innehållen kupongskatt till Skatteverket.

Vad i andra stycket sagts gäller inte kupongskatt på utdelning
som avses i första stycket 3). Sådan skatt inbetalas senast vid
utgången av det kalenderår då utdelningen utbetalas, dock
senast vid utgången av det femte kalenderåret efter året för
utdelningstillfället. Lag (2003:647).

9 § Utbetalas utdelning sedan en central värdepappersförvarare
inbetalat kupongskatt enligt 8 §, återbetalar
Skatteverket kupongskatt, som belöper på sådan
utdelning för vilken skattskyldighet ej förelegat.

För återbetalning fordras att den centrala
värdepappersförvararen till Skatteverket överlämnar
utredning om att skattskyldighet ej förelegat för den
utdelningsberättigade. Återbetalning sker ej beträffande
utdelning, som avser utdelningstillfälle tidigare än fem år
före det kalenderår utredningen överlämnats till
Skatteverket. Lag (2003:647).

9 a § Sådan återbetalning som avses i 9 § får, utöver vad som sägs
där, ske beträffande utdelning på fondandelsbevis för vilken
utredning om skattskyldighet överlämnats inom tre månader efter
det preskription inträtt för fordran avseende utdelningen.
Lag (1994:780).

10 § Har en central värdepappersförvarare underlåtit att
innehålla kupongskatt fastän detta bort ske, skall
värdepappersförvararen förskjuta kupongskatten men får kräva
skattebeloppet åter av den skattskyldige. Lag (1998:1485).

11 § Föreligger fall som avses i 10 §, skall
Skatteverket delge den centrala
värdepappersförvararen utdrag av den längd som avses i 26 § och
förelägga denne att inom två månader från den dag då
värdepappersförvararen fick del av utdraget erlägga
skattebeloppet. Vill värdepappersförvararen bestrida kravet,
skall denne senast inom samma tid göra erinran hos
Skatteverket, som meddelar beslut med anledning
härav. Beslutet skall delges värdepappersförvararen och
antecknas i längden. Finner Skatteverket att
värdepappersförvararen skall förskjuta kupongskatt, skall
värdepappersförvararen föreläggas att inom viss tid erlägga
skattebeloppet. Lag (2003:647).

11 a § Om ett avstämningsbolag inte har uppdragit åt en central
värdepappersförvarare att sända ut utdelningen, gäller
bestämmelserna om central värdepappersförvarare i 7 §, 8 §
första och andra styckena, 9-11, 20 samt 22 §§ denna lag i
stället bolaget eller den som bolaget annars har anlitat för
uppgiften. Lag (2005:1141).

11 b § Vid utdelning på andel i en värdepappersfond som
förvaltas av ett fondbolag eller en specialfond som förvaltas
av en svensk AIF-förvaltare ska bolaget eller förvaltaren
ansvara för de uppgifter som den centrala
värdepappersförvararen har enligt 7 §, 8 § första och andra
styckena, 9–11, 20 och 22 §§.

Uppgift enligt 7 § första stycket ska lämnas av den som
registreringen avser enligt lagen (2004:46) om
värdepappersfonder eller lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder. Uppgiften ska lämnas på det
sätt som föreskrivs i 7 § andra stycket i samband med
registreringen av andelsinnehavet samt i övrigt när
fondbolaget, AIF-förvaltaren eller förvaltaren begär det. Om
utdelning på andel i en värdepappersfond eller i en
specialfond inte har betalats ut på grund av att andelsägaren
inte registrerats, ska skatt inte innehållas före utbetalning
av utdelningen. Lag (2013:574).

11 c § Vid utdelning på andel i en värdepappersfond som
förvaltas av ett förvaltningsbolag eller en specialfond som
förvaltas av en utländsk AIF-förvaltare ska
förvaringsinstitutet ansvara för de uppgifter som den
centrala värdepappersförvararen har enligt 7 §, 8 § första
och andra styckena, 9–11, 20 och 22 §§.

Uppgift enligt 7 § första stycket ska lämnas av den som
registreringen avser enligt lagen (2004:46) om
värdepappersfonder eller lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder. Uppgiften ska lämnas på det
sätt som föreskrivs i 7 § andra stycket i samband med
registreringen av andelsinnehavet samt i övrigt när
förvaringsinstitutet begär det. Om utdelning på andel i en
värdepappersfond eller i en specialfond inte har betalats ut
på grund av att andelsägaren inte registrerats, ska skatt
inte innehållas före utbetalning av utdelningen.

Förvaltningsbolaget eller den utländska AIF-förvaltaren ska
omedelbart lämna förvaringsinstitutet upplysning om
förhållande som är av betydelse för frågan om innehållande av
kupongskatt. Lag (2013:574).

12 § Bestämmelserna om central värdepappersförvarare i 7 §,
8 § första och andra styckena, 9–11, 20 och 22 §§ denna lag
gäller i stället förvaltaren vid förvaltarregistrering enligt

1. 5 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551),

2. 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller
12 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder, eller

3. 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument.

En central värdepappersförvarare eller den som annars
ansvarar för innehållande av kupongskatt enligt 11 a eller
11 b § ska vid redovisning enligt 8 § lämna uppgift till
Skatteverket om förvaltning enligt första stycket denna
paragraf. Lag (2013:574).

13 § För aktiebolag, som icke är avstämningsbolag, gäller
14-17 §§ vid utbetalning av utdelning. Lag (1990:1434).

14 § Den som för egen eller annans räkning mottar utdelning på
aktie i aktiebolag som inte är avstämningsbolag skall till
utbetalaren på heder och samvete på blankett enligt fastställt
formulär besvara frågor till ledning för bedömande om den
utdelningsberättigade är skattskyldig. Är ej svaren sådana att
därav uppenbarligen framgår att den utdelningsberättigade icke
är skattskyldig för utdelningen, skall kupongskatt för
utdelningen innehållas vid utbetalningen. Den som utbetalar
utdelningen skall teckna erkännande att kupongskatten
innehållits och tillställa uppgiftslämnaren erkännandet.

Skatteverket får medge den, som är skyldig att
innehålla kupongskatt och som förutsättes kunna bedöma om
skattskyldighet enligt 4 § föreligger, att i det fall
skattskyldighet uppenbarligen icke föreligger utbetala
utdelning utan att kupongskatt innehålles, även om svaren på
frågorna skulle ge anledning till sådant innehållande.

Vid utbetalning av utdelning i utlandet skall kupongskatt
alltid innehållas. Lag (2003:647).

15 § Aktiebolag skall senast fyra månader efter utdelningstillfället,
dock senast den 15 januari påföljande år, lämna Skatteverket
de blanketter med uppgifter om utdelning som inkommit till bolaget samt
inbetala kupongskatt för dels den utdelning för vilken med hänsyn till
innehållet i uppgifterna skatt skolat innehållas, dels den utdelning för
vilken uppgift ännu ej inkommit till bolaget, och dels den utdelning för
vilken inkommit uppgifter som befunnits ofullständiga. Lag (2003:647).

16 § Inkommer blankett med uppgifter om utdelning till aktiebolag sedan
bolaget inbetalat kupongskatt enligt 15 §, återbetalar Skatteverket
kupongskatt, som belöper på sådan utdelning för vilken
skattskyldighet ej förelegat.

För återbetalning fordras att bolaget överlämnar blanketten till
Skatteverket. Blankett som inkommit till bolaget under ett
kalenderår bör vara Skatteverket tillhanda senast den 15
januari påföljande år. Återbetalning sker ej beträffande utdelning,
som varit tillgänglig för lyftning tidigare än fem år före det
kalenderår då blanketten överlämnats till Skatteverket.
Lag (2003:647).

17 § Blanketter med uppgift om utdelning, som lämnas enligt
15 §, skall vara ordnade kommunvis efter utdelningsmottagarens
kommun. Vilken hemortskommun uppgifterna avser skall vara
tydligt utmärkt. Blanketter, vid vilkas avgivande kupongskatt
innehållits, skall dock vara skilda från övriga blanketter, och
sammanlagda beloppet av den utdelning uppgifterna i dessa
blanketter avser skall anges särskilt. Lag (2003:647).

Gemensamma bestämmelser

18 § Har upphävts genom lag (2014:565).

19 § Kupongskatt betalas genom insättning på särskilt konto.
Inbetalning anses ha skett den dag inbetalningskort eller
gireringshandlingar kommit in till Posten Aktiebolag eller, om
staten har ingått avtal om förmedling av skatteinbetalningen med
en bank, till banken.

Om kupongskatt inte betalas inom den tid som anges i 8 eller 15 §
eller i den ordning som anges i första stycket, skall
dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

Skatteverket får medge befrielse helt eller delvis från
skyldigheten att betala dröjsmålsavgift, om det finns särskilda
skäl. Lag (2003:647).

20 § Om det behövs med hänsyn till redovisningens omfattning
eller andra särskilda förhållanden, får Skatteverket medge
central värdepappersförvarare eller aktiebolag anstånd med
fullgörande av skyldighet enligt 8 eller 15 §.
Lag (2005:348).

21 § Om utdelning lämnas i annat än pengar i svenskt mynt och
om det enligt 8 eller 15 § föreligger skyldighet att betala in
kupongskatt, skall aktiebolaget senast en vecka efter beslutet
om utdelning till Skatteverket lämna in en bestyrkt uppgift om
de utdelade tillgångarnas värde vid utdelningstillfället. Om
värdet är för lågt uppgivet, skall verket meddela beslut om
värdet och förelägga bolaget att inom viss tid betala in
felande kupongskatt. Om inbetalningen inte gjorts inom den
utsatta tiden, skall bolaget betala dröjsmålsavgift. Därvid
skall 19 § andra stycket tillämpas.

Om utdelning har ägt rum när beslut meddelats om påföring av
ytterligare kupongskatt och har tillräckligt belopp till
kupongskatten inte innehållits, skall bolaget förskjuta
skattebeloppet men får kräva det åter av den skattskyldige.
Lag (2003:647).

22 § Om en central värdepappersförvarare eller ett aktiebolag
inte betalar in kupongskatt i föreskriven tid, skall
Skatteverket förelägga värdepappersförvararen eller bolaget att
inom viss tid fullgöra sin betalningsskyldighet.

Obetalda kupongskattebelopp samt dröjsmålsavgifter skall av
Skatteverket lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva
att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får
verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala
skatt eller dröjsmålsavgift. Lag (2003:647).

23 § Försummar aktiebolag annan skyldighet enligt denna lag än
skyldigheten att innehålla eller inbetala kupongskatt i
föreskriven tid eller ordning, kan Skatteverket förelägga
bolaget att vid vite fullgöra förstnämnda skyldighet. Fråga om
utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som är behörig
att pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag.

Ett beslut om föreläggande som har förenats med vite gäller
omedelbart. Lag (2011:1246).

24 § För kontroll av kupongskatten kan Skatteverket meddela
beslut om revision hos aktiebolag. Då gäller bestämmelserna om
revision i 41 kap. och vitesföreläggande i 44 kap.
skatteförfarandelagen (2011:1244).

Ett beslut om föreläggande som har förenats med vite gäller
omedelbart. Lag (2011:1246).

25 § Uppgift som enligt 7 § andra stycket skall lämnas till en
central värdepappersförvarare skall vid tillämpningen av
skattebrottslagen (1971:69) likställas med uppgift som skall
lämnas till myndighet. Lag (1998:1485).

Påförande av kupongskatt i efterhand

26 § Skatteverket uppför i särskild längd
utdelningsberättigade som kan antas vara skattskyldiga men för
vilka utdelning betalats ut utan att kupongskatt hållits inne, samt
det skattebelopp som belöper på utdelningen.

Om inte något annat följer av 11 §, skall Skatteverket
delge den som uppförts i längden utdrag ur denna och förelägga
honom att inom två månader från den dag då han fick del av
utdraget betala skattebeloppet. Om den som uppförts i längden vill
bestrida skattepåföringen, skall han senast inom samma tid göra en
invändning mot påföringen hos Skatteverket, som
sedan meddelar sitt beslut. Beslutet skall delges den som gjort
invändningen och antecknas i längden. Om
Skatteverket finner att kupongskatt skall betalas, skall
den skattskyldige föreläggas att inom viss tid betala skatten.

Kupongskatt, som inte betalats inom den utsatta tiden, skall av
Skatteverket lämnas för indrivning. Därvid tillämpas
22 § andra-fjärde styckena. Lag (2003:647).

Återbetalning av kupongskatt

27 § Har i annat fall än som avses i 9 eller 16 § kupongskatt
innehållits för någon som inte varit skattskyldig eller har
kupongskatt innehållits med högre belopp än vad som ska betalas
enligt avtal för undvikande av dubbelbeskattning, har den
utdelningsberättigade rätt till återbetalning av vad som
innehållits för mycket.

Rätt till återbetalning föreligger även

– om aktie förlorat sitt värde till följd av att bolaget
upplösts genom likvidation inom två år efter det att sådan
utbetalning som avses i 2 § andra stycket 2 blivit tillgänglig
för lyftning,

– vid återbetalning till aktieägare enligt aktiebolagslagen
(2005:551) i samband med minskning av aktiekapitalet som
genomförts med indragning av aktier, och

– vid utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna
aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till
samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett
visst slag.

Underlaget för kupongskatten ska i de fall som avses i andra
stycket beräknas på ett belopp som svarar mot skillnaden mellan
utbetalningen till aktieägaren och dennes anskaffningskostnad
för aktierna. Har aktierna förvärvats som fusionsvederlag eller
delningsvederlag ska som anskaffningskostnad för aktierna anses
den anskaffningskostnad som aktieägaren hade för aktierna i det
överlåtande aktiebolaget. För marknadsnoterade aktier får
anskaffningskostnaden i stället bestämmas till 20 procent av
utbetalningen.

Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen hos Skatteverket
senast vid utgången av femte kalenderåret efter
utdelningstillfället.

Tillsammans med ansökan ska det lämnas ett intyg eller annan
utredning om att kupongskatt innehållits för sökanden liksom
utredning som styrker att sökanden inte är skattskyldig.

Beslut rörande återbetalning får anstå intill dess fråga om
skattskyldighet för utdelningen enligt inkomstskattelagen
(1999:1229) slutligen prövats.

Föreligger de förutsättningar för återbetalning som anges i
första stycket först sedan förvaltningsrätt, kammarrätt eller
Högsta förvaltningsdomstolen meddelat beslut angående
utdelningsbeloppet eller efter det att utdelningsberättigad
efterbeskattats för detsamma, kan ansökan om återbetalning
göras hos Skatteverket senast inom ett år efter det beslutet
meddelades eller efterbeskattningen skedde.

Är den som har rätt till återbetalning av kupongskatt skyldig
att betala skatt enligt denna lag eller skatteförfarandelagen
(2011:1244), gäller 64 kap. samt 71 kap. 2 § första stycket och
3 § skatteförfarandelagen. Lag (2011:1246).

28 § Har upphävts genom lag (1982:193).

Besvär

Överklagande

29 § Beslut av Skatteverket enligt denna lag får hos
förvaltningsrätten överklagas av den som beslutet rör och av
det allmänna ombudet hos Skatteverket. Ett överklagande av den
som beslutet rör ska ha kommit in inom två månader från den dag
då denne fick del av beslutet. Ett överklagande av det allmänna
ombudet ska ha kommit in inom två månader från den dag då
beslutet meddelades.

Skatteverkets beslut enligt 22 § första stycket och beslut om
revision enligt 24 § får inte överklagas. Lag (2011:1246).

30 § Bestämmelserna i 67 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)
om överklagande av förvaltningsrättens och kammarrättens beslut
gäller i tilllämpliga delar för mål enligt denna lag.
Lag (2011:1246).

31 § Har upphävts genom lag (1996:666).

32 § Har upphävts genom lag (1996:666).

Övergångsbestämmelser

1970:624

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1971, då förordningen
(1943:44) om kuppongskatt skall upphöra att gälla.

I fråga om utdelning, som blivit tillgänglig för lyftning före
ikraftträdandet, gäller den upphävda förordningen med följande undantag.

1. Inträder skyldighet för styrelse för aktiebolag att enligt 5 § den
upphävda förordningen avlämna uppgifter om utdelning eller att inbetala
kupongskatt först efter ikraftträdandet och fullgör styrelsen icke denna
skyldighet, gäller för sådant fall 19 § andra stycket samt 22 och 23 §§
den nya förordningen.

2. Vid återbetalning av kupongskatt till aktiebolag enligt 6 § den
upphävda förordningen gäller den begränsning som föreskrives i 16 §
andra stycket den nya förordningen, om utdelningen utbetalats efter
utgången av år 1970.

3. Restitution av kupongskatt till utdelningsberättigad enligt 12 § 1
mom. den upphävda förordningen skall ske enligt 27 § den nya
förordningen, om ansökan därom göres efter ikraftträdandet.

4. Vid prövning av ansvar enligt 16 § den upphävda förordningen äger 31
§ tredje och fjärde styckena den nya förordningen tillämpning.

5. Prövning och handhavande i övrigt av ärende rörande kupongskatt
ankommer på riksskatteverket.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift, som
ersatts genom bestämmelse i denna förordning, tillämpas i stället den
nya bestämmelsen. Förordning (1971:313).

1971:410

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1971.

Äldre bestämmelser i 27, 29 och 30 §§ kupongskatteförordningen om
kammarrätten och Kungl. Maj:t gäller dock till utgången av år 1971.

I fråga om beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller 29 § andra
stycket kupongskatteförordningen i dess äldre betydelse.

1975:1383

Denna lag träder i kraft, såvitt avser de bestämmelser i 2, 7 och 12 §§
som hänför sig till aktiebolagslagen (1975:1385) den 1 januari 1977 och
i övrigt den 1 januari 1976.

I fråga om utdelning som blir tillgänglig för lyftning under år 1976
eller 1977 och som avser andel i aktiefond för vilken tillämpas
ikraftträdandebestämmelserna till aktiefondslagen (1974:931) gäller
följande. Sker utdelning till ägare på grundval av register i
huvudsaklig överensstämmelse med grunderna för 33 § tredje stycket
nämnda lag äger 12 § första stycket kupongskattelagen i dess nya lydelse
motsvarande tillämpning. Vad som där föreskrives i fråga om
förvaringsbank skall i stället gälla den juridiska person som utövar
aktiefondsverksamhet. Beträffande utdelning som ej sker på grundval av
sådant register äger 13 § kupongskattelagen i dess nya lydelse
motsvarande tillämpning. Vad som där föreskrives om fondbolag eller
förvaringsbank skall i stället gälla den som utövar
aktiefondsverksamheten.

1982:1212

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983 och tillämpas i fråga om
skatt som förfaller till betalning efter ikraftträdandet.

1985:111

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

De nya bestämmelserna i 31 § femte och sjätte styckena tillämpas även på
brott som har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att
ådöma påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.
Såvitt gäller underrättelse om brottsmisstanke tillämpas de nya
bestämmelserna endast på underrättelser som delges efter
ikraftträdandet.

1986:1118

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. De äldre bestämmelserna
tillämpas dock på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning
dessförinnan. I fråga om utdelning som utgör inkomst av rörelse och
blivit tillgänglig för lyftning efter ikraftträdandet tillämpas också de
äldre bestämmelserna, om 53 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370)
eller 6 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i momentens
lydelse intill den 1 januari 1987 skall tillämpas på inkomsten.

1986:1320

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Äldre bestämmelser i 27 §
tillämpas alltjämt i fråga om beslut av mellankommunala skatterätten.

1989:1041

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990 och tillämpas på utdelning
som har beslutats efter ikraftträdandet.

1990:359

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den
1 januari 1991.

1990:1434

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas första
gången vid 1992 års taxering i den mån inte annat följer av punkterna 2
och 3 nedan.

2. De äldre bestämmelserna i 13 § om aktiefond skall till och med 1993
års taxering gälla värdepappersfond i fråga om andelsägare som inte har
registrerats.

3. Äldre bestämmelser skall alltjämt tillämpas på utbetalningar som
hänför sig till nedsättning av aktiekapitalet som skett före utgången av
år 1990 och till likvidation och fusion som föranlett utskiftning av
medel till aktieägare före utgången av år 1990.

1991:349

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Den nya bestämmelsen
tillämpas på utdelningar som blivit tillgängliga för lyftning efter
utgången av år 1990.

1991:414

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Den nya bestämmelsen
tillämpas även i fråga om utdelning som blivit tillgänglig för
lyftning före ikraftträdandet.

1992:628

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller
dock fortfarande i fråga om kupongskatt som förfallit till betalning
före ikraftträdandet.

1993:463

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Vid överklagande av beslut som meddelats av Riksskatteverket före
ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. Vid överklagande av
den skattskyldige skall allmänna ombudets funktion fullgöras av
Riksskatteverket. Överklagande av sådant beslut meddelat av
Riksskatteverket skall dock ges in till Skattemyndigheten i
Kopparbergs län.

1994:1868

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på
utdelning som lämnas efter ikraftträdandet.

1998:1607

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas i
fråga om utdelning som lämnas efter ikraftträdandet. Äldre
bestämmelser gäller för utdelning som lämnats före
ikraftträdandet.

1999:996

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas i
fråga om utdelning som lämnas efter ikraftträdandet.

1999:1240

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser
gäller i fråga om utdelning som skett före ikraftträdandet. 27 §
andra stycket tillämpas på utbetalningar som skett efter den
10 mars 2000 och på likvidationer som påbörjats före nämnda
datum men som inte avslutats vid den tidpunkten. Lag (2000:1423).

2000:76

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000 och tillämpas på
utbetalningar och utdelningar som sker efter ikraftträdandet
och på likvidationer som påbörjats före ikraftträdandet men som
inte avslutats vid den tidpunkten. Har kupongskatt tagits ut
med tillämpning av 2 § i dess äldre lydelse gäller även 27 § i
sin äldre lydelse.

2000:468

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Om Skattemyndigheten
i Gävle har meddelat ett beslut före ikraftträdandet och
beslutet har överklagats, skall Riksskatteverket föra det
allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol.

2001:1228

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre bestämmelser
gäller i fråga om utdelning som har skett före ikraftträdandet.

2003:226

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

2. För utdelning som avses i 2 § andra stycket med undantag för
sådana utbetalningar som anges nedan i punkt 3, gäller de nya
bestämmelserna i fråga om utdelning som lämnas efter
ikraftträdandet.

3. För utbetalningar vid nedsättning av aktiekapitalet genom
minskning av aktiernas nominella belopp, vid nedsättning av
reservfonden eller överkursfonden samt för annan utdelning än
sådan som avses i 2 § andra stycket, gäller de nya
bestämmelserna i fråga om utdelning som lämnas den 1 januari
2004 eller senare.

2003:647

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Äldre föreskrifter i 23 § gäller fortfarande för anmälan som
har getts in före ikraftträdandet.

3. Äldre föreskrifter i 29 § gäller fortfarande för beslut som
har meddelats före ikraftträdandet.

2003:1087

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas på
utdelning som lämnas efter ikraftträdandet.

2004:50

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

2. Vad som sägs i 1, 2 och 11 b §§ om investeringsfond skall
också gälla sådan värdepappersfond som förvaltas av fondbolag
eller annan fondförvaltare som med stöd av 3 § lagen (2004:47)
om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver
verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.
Lag (2005:1141).

3. Vad som sägs i 11 b och 12 §§ om fondbolag skall också gälla
sådant fondbolag som driver verksamhet med stöd av 3 § lagen
(2004:47) om införande av lagen (2004:46) om
investeringsfonder. Lag (2005:1141).

2004:1148

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas på
utdelning som lämnas efter utgången av år 2004.

2005:348

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. Om inte annat
följer av punkten 2 gäller äldre bestämmelser i fråga om
utdelning som har skett före ikraftträdandet.

2. De nya bestämmelserna i 27 § skall tillämpas i fråga om
utbetalningar som sker den 1 januari 2005 eller senare.

2005:1141

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas på
utdelning som skett efter ikraftträdandet.

2006:576

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas på
utdelning som lämnas efter utgången av år 2006.

2006:1420

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas på
utdelning som skett efter ikraftträdandet.

2008:828

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas på
utdelning som lämnas efter utgången av år 2008.

2009:1414

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas på
utdelning som lämnas efter utgången av år 2009.

2011:69

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas på
utdelning som beslutas efter ikraftträdandet. Äldre
bestämmelser gäller i fråga om sådan återbetalning eller
utbetalning till aktieägarna, för vilka
försäkringsrörelselagen (1982:713) gäller enligt lagen
(2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen
(2010:2043).

2011:935

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011 och tillämpas på
utdelning som lämnas efter den 31 juli 2011.

2011:1246

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på
utdelning som lämnas efter utgången av 2011.

2. Den nya lydelsen av 1 § tredje stycket 1 tillämpas på
kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2011.

3. De nya lydelserna av 4 § tredje stycket och 27 § sjunde
stycket tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31
januari 2012. De nya lydelserna tillämpas även på förlängda
räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på
förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under
2012.

4. De nya lydelserna av 23 § och 29 § andra stycket tillämpas
på vitesförelägganden som meddelas efter utgången av 2011.

2012:272

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012 och tillämpas på
utdelning som hänför sig till tiden efter den 17 januari 2012.

2013:574

1. Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013 och tillämpas på
utdelning som lämnas efter den 21 juli 2013.

2. Äldre bestämmelser gäller för utdelning på andel i en
specialfond som förvaltas av ett fondbolag, ett
värdepappersbolag eller ett svenskt kreditinstitut som enligt
punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (2013:563) om
ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder får fortsätta
med sådan verksamhet efter den 21 juli 2013 till dess att
ansökan om tillstånd har prövats slutligt.