Kungl. Maj:ts Kungörelse (1970:641) om begränsning i myndighets rätt att meddela föreskrifter, anvisningar eller råd

SFS nr
1970:641
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1970-11-13
Författningen har upphävts genom
SFS1987:1347
Upphävd
1988-03-01

1 § Statlig myndighet, som kan ge föreskrifter, anvisningar eller råd,
får ej utan att underställa regeringen frågan ge ändrade eller nya
föreskrifter, anvisningar eller råd som kan påverka gällande standard
eller tillämpade normer och som i mer än oväsentlig grad kan leda till
direkta eller indirekta kostnadsökningar i den av föreskrifterna m. m.
berörda verksamheten.

Till grund för myndighetens prövning av om fråga bör underställas
regeringen skall myndigheten utreda förslagets kostnadsmässiga
konsekvenser samt höra företrädare för dem som kan förutses slutligt få
bära ökade kostnader för ändrad standard eller ändrade normer. I de fall
förslaget omfattar kommunal eller landstingskommunal verksamhet skall
samråd ske med den beredning (C 1983:02) som har tillkallats för att
utreda frågan om ökad samverkan mellan stat och kommun samt förenkling
av statliga regler, m. m.

Första och andra styckena gäller ej om regeringen förordnar annat för
särskilt fall eller på särskild framställning meddelar undantag för
visst verksamhetsområde.

Första stycket och andra stycket andra meningen gäller ej om
kostnadsökningarna förutses komma att slutligt i sin helhet falla på
kommuner eller landstingskommuner och företrädare för dessa efter
hörande ej har påkallat att frågan underställs regeringen. Förordning
(1983:223).

1 a § Myndighet skall bedriva sin verksamhet på sådant sätt att
kostnadshöjande effekter begränsas även när myndigheten

1. utövar sådan tillsyns- eller inspektionsverksamhet som ankommer på
myndigheten eller

2. utarbetar information som ges i form av riktlinjer, rekommendationer
eller liknande i de fall där sådan information ej omfattas av
föreskrifterna i 1 §. Förordning (1977:629).

2 § Det åligger riksrevisionsverket att inom ramen för den av verket
bedrivna förvaltningsrevisionen särskilt följa sådan verksamhet av
myndigheterna som avses i 1 § och därvid bedöma de kostnadsmässiga
konsekvenserna av verksamheten.

Myndighet som utfärdar föreskrifter, anvisningar eller råd som avses i
första stycket skall, i den ordning och omfattning som
riksrevisionsverket bestämmer, tillställa riksrevisionsverket avskrift
av föreskrift m.m. som utfärdas samt av den utredning om föreskrifternas
kostnadsmässiga konsekvenser som har utförts av myndigheten. Förordning
(1977:629).