Kungörelse (1970:644) om undanförsel och förstöring av järnvägsansläggning

SFS nr
1970:644
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1970-11-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:243
Upphävd
1993-07-01

1 § Med järnvägsanläggning förstås i denna kungörelse

1. statens järnvägar eller enskild järnväg tillhörande

a) bana, bro, tunnel och liknande byggnadsverk,

b) anläggning i övrigt för järnvägs- eller landsvägstrafik,

2. teleanläggning för drift av anläggning som anges i 1 a och b.

Bestämmelserna om anläggning som anges i första stycket 1 b gäller
även statens järnvägar eller enskild järnväg tillhörande fartyg,
rullande materiel och upplag av motordrivmedel och andra
förnödenheter.

Planläggning av undanförsel och förstöring

2 § Statens järnvägar fastställer i samråd med överbefälhavaren och
överstyrelsen för civil beredskap vilka järnvägsanläggningar som skall
planläggas för undanförsel.

Ansvaret för planläggning av sådan undanförsel åvilar statens järnvägar.
Förordning (1991:1208).

3 § Överbefälhavaren fastställer i samråd med statens järnvägar vilka
i 1 § första stycket 1 a angivna anläggningar som skall planläggas för
förstöring och vilka förberedande åtgärder för förstöringen som bör
vidtagas.

Statens järnvägar fastställer i samråd med överbefälhavaren vilka i
1 § första stycket 1 b och 2 angivna anläggningar som skall planläggas
för förstöring och vilka förberedande åtgärder för förstöringen som
bör vidtagas.

Ansvaret för planläggning av förstöring åvilar överbefälhavaren
beträffande anläggning som anges i 1 § första stycket 1 a och statens
järnvägar beträffande anläggning som anges i 1 § första stycket 1 b
och 2.

4 § Om planläggning av undanförsel och förstöring av järnvägsanläggning
skall överstyrelsen för civil beredskap samt vederbörande
civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Förordning (1991:1208).

Undanförsel

5 § Beslut om undanförsel av järnvägsanläggning samt föreskrifter enligt
2 § lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring meddelas, efter
särskilt förordnande av regeringen, av statens järnvägar i samråd med
överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap.

När högsta beredskap gäller för krigsmakten, får överbefälhavaren,
militärbefälhavare och annan militär myndighet, som därtill bemyndigats
av överbefälhavaren eller militärbefälhavare, meddela de föreskrifter
för verkställighet av undanförsel som är särskilt påkallade med hänsyn
till militära operationer.

Om såväl beslutad som genomförd undanförsel skall vederbörande
civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Förordning (1991:1208).

6 § Statens järnvägar skall, i den utsträckning förhållandena
påkallar, verka för att järnvägsanläggning tillhörande enskild järnväg
frivilligt flyttas till plats som är lämplig med hänsyn till
undanförselplanläggningen.

7 § Har enligt överenskommelse med statens järnvägar
järnvägsanläggning som tillhör enskild järnväg frivilligt omplacerats
och meddelas senare beslut om undanförsel som skulle ha berört
anläggningen, har ägaren eller innehavaren samma rätt till ersättning
enligt 4 § lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring som om
omplaceringen skett enligt meddelat beslut.

Förstöring

8 § Beslut om förstöring av järnvägsanläggning meddelas, efter särskilt
förordnande av regeringen, av överbefälhavaren i samråd med statens
järnvägar och överstyrelsen för civil beredskap.

Har regeringen meddelat förordnande som avses i första stycket, får
överbefälhavaren i samråd med de myndigheter som anges i nämnda stycke
bemyndiga militärbefälhavare eller annan militär myndighet att i samråd
med vederbörande civila myndigheter besluta om förstöringen.

Kan förordnande av regeringen ej erhållas, får överbefälhavaren eller
annan militär myndighet som denne bestämmer besluta om förstöring av
anläggning som anges i 1 § första stycket 1 a. Sådant beslut skall om
möjligt meddelas efter samråd med statens järnvägar och överstyrelsen
för civil beredskap.

Ansvaret för genomförandet av beslutad förstöring åvilar
beslutsmyndigheten i fråga om anläggning som anges i 1 § första stycket
1 a och statens järnvägar beträffande anläggning som anges i 1 § första
stycket 1 b och 2.

Om såväl beslutad som verkställd förstöring skall vederbörande
civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Om beslut som avses i
tredje stycket skall även statens järnvägar underrättas. Förordning
(1991:1208).

Särskilda bestämmelser

9 § I fråga om undanförsel och förstöring av järnvägsanläggning som
tillhör enskild järnväg gäller utöver denna kungörelse 11 — 14 §§
kungörelsen (1961:656) om undanförsel och förstöring i tillämpliga
delar.

10 § har upphävts genom förordning (1976:153).

11 § Föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av

statens järnvägar i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för
civil beredskap i fråga om undanförsel,

överbefälhavaren i samråd med statens järnvägar i fråga om förstöring av
anläggning som anges i 1 § första stycket 1 a,

statens järnvägar i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen i
fråga om förstöring av anläggning som anges i 1 § första stycket 1 b och
2. Förordning (1991:1208).