Kungörelse (1970:645) om undanförsel och förstöring av elkraftanläggning

SFS nr
1970:645
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1970-11-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:243
Upphävd
1993-07-01

1 § Med elkraftanläggning förstås i denna kungörelse

a) damm (inbegripet regleringsdamm) och dammbro samt byggnadsplats för
utförande av sådan anläggning,

b) kraft-, transformator- och kopplingsstation med undantag av mindre
station som ägs eller innehas av elkraftabonnent och används endast för
visst förbrukningsställe, oljelagringsanläggning (avsedd för kraft-,
transformator- eller kopplingsstation) med ledningar och oljelager,
starkströmsledning med tillhörande utrustning samt byggnadsplats för
utförande av kraft-, transformator- eller kopplingsstation,

c) teleanläggning för drift av anläggning som anges i a eller b.
Förordning (1992:168).

Planläggning av undanförsel och förstöring

2 § Närings- och teknikutvecklingsverket fastställer i samråd med
Överbefälhavaren och Överstyrelsen för civil beredskap vilka
elkraftanläggningar som skall planläggas för undanförsel.

Ansvaret för planläggning av sådan undanförsel åvilar Närings- och
teknikutvecklingsverket. Förordning (1992:168).

3 § Överbefälhavaren fastställer i samråd med Närings- och
teknikutvecklingsverket vilka i 1 § a angivna anläggningar som skall
planläggas för förstöring och vilka förberedande åtgärder för
förstöringen som bör vidtas.

Närings- och teknikutvecklingsverket fastställer i samråd med
Överbefälhavaren och Överstyrelsen för civil beredskap samt i
erforderlig utsträckning efter hörande av övriga berörda myndigheter
vilka i 1 § b och c angivna anläggningar som skall planläggas för
förstöring och vilka förberedande åtgärder för förstöringen som bör
vidtas.

Ansvaret för planläggning av förstöring åvilar Överbefälhavaren
beträffande anläggning som anges i 1 § a och Närings- och
teknikutvecklingsverket beträffande anläggning som anges i 1 § b och c.
Förordning (1992:168).

4 § Om planläggning av undanförsel och förstöring av elkraftanläggning
skall Överstyrelsen för civil beredskap samt berörd civilbefälhavare och
länsstyrelse underrättas. Förordning (1992:168).

5 § Beslut om undanförsel av elkraftanläggning samt föreskrifter enligt
2 § lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring meddelas, efter
särskilt förordnande av regeringen, av Närings- och
teknikutvecklingsverket i samråd med Överbefälhavaren och Överstyrelsen
för civil beredskap.

När högsta beredskap gäller för försvarsmakten, får Överbefälhavaren,
militärbefälhavare och annan militär myndighet, som därtill bemyndigats
av Överbefälhavaren eller militärbefälhavare, meddela de föreskrifter
för verkställighet av undanförsel som är särskilt påkallade med hänsyn
till militära operationer.

Om såväl beslutad som genomförd undanförsel skall berörd
civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Förordning (1992:168).

6 § Närings- och teknikutvecklingsverket skall, i den utsträckning
förhållandena påkallar, verka för att elkraftanläggning som inte tillhör
staten frivilligt flyttas till plats som är lämplig med hänsyn till
undanförselplanläggningen. Förordning (1992:168).

7 § Har enligt överenskommelse med Närings- och teknikutvecklingsverket
elkraftanläggning som inte tillhör staten frivilligt omplacerats och
meddelas senare beslut om undanförsel som skulle ha berört anläggningen,
har ägaren eller innehavaren samma rätt till ersättning enligt 4 § lagen
(1961:655) om undanförsel och förstöring som om omplaceringen skett
enligt meddelat beslut. Förordning (1992:168).

Förstöring

8 § Beslut om förstöring av elkraftanläggning meddelas efter särskilt
förordnande av regeringen, av Överbefälhavaren i samråd med Närings- och
teknikutvecklingsverket och Överstyrelsen för civil beredskap.

Har regeringen meddelat förordnande som avses i första stycket, får
Överbefälhavaren i samråd med de myndigheter som anges i nämnda stycke
bemyndiga militärbefälhavare eller annan militär myndighet att i samråd
med berörda civila myndigheter besluta om förstöringen.

Kan förordnande av regeringen inte erhållas, får Överbefälhavaren eller
annan militär myndighet som denne bestämmer besluta om förstöring av
anläggning som anges i 1 § a. Sådant beslut skall om möjligt meddelas
efter samråd med Närings- och teknikutvecklingsverket och Överstyrelsen
för civil beredskap.

Ansvaret för genomförande av beslutad förstöring åvilar
beslutsmyndigheten i fråga om anläggning som anges i 1 § a och Närings-
och teknikutvecklingsverket beträffande anläggning som anges i 1 § b och
c.

Om såväl beslutad som verkställd förstöring skall berörd
civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Om beslut som avses i
tredje stycket skall även Närings- och teknikutvecklingsverket
underrättas. Förordning (1992:168).

Särskilda bestämmelser

9 § I fråga om undanförsel och förstöring av elkraftanläggning som ej
tillhör staten gäller utöver denna kungörelse 11–14 §§ kungörelsen
(1961:656) om undanförsel och förstöring i tillämpliga delar.

10 § Vid ny-, om- eller tillbyggnad i fred av elkraftanläggning gäller
särskilda bestämmelser om samråd angående anordningar för genomförande
av förstöring.

11 § Anvisningar för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av

Närings- och teknikutvecklingsverket i samråd med Överbefälhavaren och
Överstyrelsen för civil beredskap i fråga om undanförsel,

Överbefälhavaren i samråd med Närings- och teknikutvecklingsverket i
fråga om förstöring av anläggning som anges i 1 § a,

Närings- och teknikutvecklingsverket i samråd med Överbefälhavaren och
Överstyrelsen för civil beredskap i fråga om förstöring av anläggning
som anges i 1 § b och c. Förordning (1992:168).

12 § Bestämmelserna om Närings- och teknikutvecklingsverket i denna
kungörelse gäller Elförsörjningsnämnden under tid då ansvaret för
planering, ledning och samordning av elförsörjningens resurser åvilar
denna myndighet. Förordning (1992:168).