Kungörelse (1970:646) om undanförsel och förstöring av teleanläggning

SFS nr
1970:646
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1970-11-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:243
Upphävd
1993-07-01

1 § Med teleanläggning förstås i denna kungörelse Televerket tillhörande
station, linjeanläggning och abonnentanläggning samt kommun eller
enskild tillhörande telekommunikationsanläggning med undantag av
anläggning som tillhör Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB,
Sveriges Utbildningsradio AB eller Sveriges Radio Förvaltnings AB.
Förordning (1992:1271).

Planläggning av undanförsel och förstöring

2 § Televerket fastställer i samråd med överbefälhavaren och
överstyrelsen för ekonomiskt försvar vilka teleanläggningar som skall
planläggas för undanförsel.

Ansvaret för planläggning av sådan undanförsel åvilar televerket.

3 § Televerket fastställer i samråd med överbefälhavaren och
överstyrelsen för ekonomiskt försvar vilka teleanläggningar som skall
planläggas för förstöring och vilka förberedande åtgärder för
förstöringen som bör vidtagas.

Ansvaret för planläggning av förstöring av teleanläggning åvilar
televerket.

4 § Om planläggning av undanförsel och förstöring av teleanläggning
skall överstyrelsen för ekonomiskt försvar samt vederbörande
civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas.

Undanförsel

5 § Beslut om undanförsel av teleanläggning samt föreskrifter enligt 2
§ lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring meddelas, efter
särskilt förordnande av Kungl. Maj:t, av televerket i samråd med
överbefälhavaren och överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

När högsta beredskap gäller för krigsmakten, får överbefälhavaren,
militärbefälhavare och annan militär myndighet, som därtill
bemyndigats av överbefälhavaren eller militärbefälhavare, meddela de
föreskrifter för verkställighet av undanförsel som är särskilt
påkallade med hänsyn till militära operationer.

Om såväl beslutad som genomförd undanförsel skall vederbörande
civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas.

6 § Televerket skall, i den utsträckning förhållandena påkallar, verka
för att teleanläggning som ej tillhör staten frivilligt flyttas till
plats som är lämplig med hänsyn till undanförselplanläggningen.

7 § Har enligt överenskommelse med televerket teleanläggning som ej
tillhör staten frivilligt omplacerats och meddelas senare beslut om
undanförsel som skulle ha berört anläggningen, har ägaren eller
innehavaren samma rätt till ersättning enligt 4 § lagen (1961:655) om

undanförsel och förstöring som om omplaceringen skett enligt meddelat
beslut.

Förstöring

8 § Beslut om förstöring av teleanläggning meddelas, efter särskilt
förordnande av Kungl. Maj:t, av televerket. Beslutet skall fattas i
samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för ekonomiskt försvar
eller, om beslutet meddelas av regionalt organ inom verket, i samråd
med vederbörande regionala militära och civila myndigheter.

Har förstöring av teleanläggning beslutats, skall militär myndighet
meddela föreskrifter om tiden för beslutets verkställande.

Kan förordnande av Kungl. Maj:t ej erhållas, får överbefälhavaren
eller annan militär myndighet som denne bestämmer besluta om
förstöring av teleanläggning. Sådant beslut skall om möjligt meddelas
efter samråd med vederbörande civila myndigheter.

Ansvaret för genomförande av beslutad förstöring åvilar televerket.

Om såväl beslutad som verkställd förstöring skall vederbörande
civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Om beslut som avses i
tredje stycket skall även televerket underrättas.

Särskilda bestämmelser

9 § I fråga om undanförsel och förstöring av teleanläggning som ej
tillhör staten gäller utöver denna kungörelse 11 – 14 §§ kungörelsen
(1961:656) om undanförsel och förstöring i tillämpliga delar.

10 § Anvisningar för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av
televerket i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för
ekonomiskt försvar.