Kungörelse (1970:647) om undanförsel och förstöring av luftfartsanläggning

SFS nr
1970:647
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1970-11-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:243
Upphävd
1993-07-01

Kungl. Maj:t har, med stöd av 10 och 11 §§ lagen (1961:655) om
undanförsel och förstöring, funnit gott förordna som följer.

1 § Med luftfartsanläggning förstås i denna kungörelse civil flygplats
med därtill hörande egendom för luftfartsändamål såsom rullbana,
taxibana, hangar, verkstad, drivmedelsanläggning,
navigationsanläggning, teleanläggning, meteorologisk anläggning och
annan anordning för den civila flygsäkerheten.

Vad som sägs om luftfartsanläggning gäller även luftfartyg som
befinner sig på civil flygplats.

Planläggning av undanförsel och förstöring

2 § Luftfartsverket fastställer i samråd med överbefälhavaren och
överstyrelsen för civil beredskap vilka luftfartsanläggningar som skall
planläggas för undanförsel.

Ansvaret för planläggning av sådan undanförsel åvilar luftfartsverket.
Förordning (1991:1209).

3 § Överbefälhavaren fastställer i samråd med luftfartsverket vilka
luftfartsanläggningar som skall planläggas för förstöring och vilka
förberedande åtgärder för förstöringen som bör vidtagas.

Ansvaret för planläggning av förstöring av luftfartsanläggning åvilar
överbefälhavaren.

4 § Om planläggning av undanförsel och förstöring av luftfartsanläggning
skall överstyrelsen för civil beredskap samt vederbörande
civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Förordning (1991:1209).

Undanförsel

5 § Beslut om undanförsel av luftfartsanläggning samt föreskrifter
enligt 2 § lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring meddelas,
efter särskilt förordnande av regeringen, av luftfartsverket i samråd
med överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap.

När högsta beredskap gäller för krigsmakten, får överbefälhavaren,
militärbefälhavare och annan militär myndighet, som därtill bemyndigats
av överbefälhavaren eller militärbefälhavare, meddela de föreskrifter
för verkställighet av undanförsel som är särskilt påkallade med hänsyn
till militära operationer.

Om såväl beslutad som genomförd undanförsel skall vederbörande
civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Förordning (1991:1209).

6 § Luftfartsverket skall, i den utsträckning förhållandena påkallar,
verka för att luftfartsanläggning som ej tillhör staten frivilligt
flyttas till plats som är lämplig med hänsyn till
undanförselplanläggningen.

7 § Har enligt överenskommelse med luftfartsverket luftfartsanläggning
som ej tillhör staten frivilligt omplacerats och meddelas senare
beslut om undanförsel som skulle ha berört anläggningen, har ägaren
eller innehavaren samma rätt till ersättning enligt 4 § lagen
(1961:655) om undanförsel och förstöring som om omplaceringen skett
enligt meddelat beslut.

Förstöring

8 § Beslut om förstöring av luftfartsanläggning meddelas, efter särskilt
förordnande av regeringen, av överbefälhavaren i samråd med
luftfartsverket och överstyrelsen för civil beredskap.

Har regeringen meddelat förordnande som avses i första stycket, får
överbefälhavaren i samråd med de myndigheter som anges i nämnda stycke
bemyndiga militärbefälhavare eller annan militär myndighet att i samråd
med vederbörande civila myndigheter besluta om förstöringen.

Kan förordnande av regeringen ej erhållas, får överbefälhavaren eller
annan militär myndighet som denne bestämmer besluta om förstöring av
luftfartsanläggning. Sådant beslut skall om möjligt meddelas efter
samråd med luftfartsverket och överstyrelsen för civil beredskap.

Ansvaret för genomförandet av beslutad förstöring åvilar
överbefälhavaren.

Om såväl beslutad som verkställd förstöring skall vederbörande
civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Om beslut som avses i
tredje stycket skall även luftfartsverket underrättas. Förordning
(1991:1209).

Särskilda bestämmelser

9 § I fråga om undanförsel och förstöring av luftfartsanläggning som
ej tillhör staten gäller utöver denna kungörelse 11–14 §§ kungörelsen
(1961:656) om undanförsel och förstöring i tillämpliga delar.

10 § Vid ny-, om- eller tillbyggnad i fred av luftfartsanläggning
gäller särskilda bestämmelser om samråd angående anordningar för
genomförande av förstöring.

11 § Föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av

luftfartsverket i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för
civil beredskap i fråga om undanförsel,

överbefälhavaren i samråd med luftfartsverket i fråga om förstöring.
Förordning (1991:1209).