Kungörelse (1970:648) om undanförsel och förstöring av väganläggning

SFS nr
1970:648
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1970-11-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:243
Upphävd
1993-07-01

1 § Med väganläggning förstås i denna kungörelse

a) väg,

b) av väghållare förvaltad anläggning för byggande och underhåll av
allmän väg, såsom byggnad och teleanläggning.

Bestämmelserna om anläggning som anges i första stycket b gäller
även annan av väghållare förvaltad egendom för byggande och underhåll
av allmän väg, såsom utrustning, förråd, motorfordon och
motorredskap.

Planläggning av undanförsel och förstöring

2 § Vägverket fastställer i samråd med överbefälhavaren, överstyrelsen
för civil beredskap och övriga berörda myndigheter vilka väganläggningar
som skall planläggas för undanförsel.

Anvaret för planläggning av sådan undanförsel åvilar vägverket.
Förordning (1991:1210).

3 § Överbefälhavaren fastställer i samråd med vägverket och
övriga berörda myndigheter vilka vägar som skall planläggas för
förstöring och vilka förberedande åtgärder för förstöringen som bör
vidtagas.

Vägverket fastställer i samråd med överbefälhavaren och övriga
berörda myndigheter vilka i 1 § första stycket b angivna anläggningar
som skall planläggas för förstöring och vilka förberedande åtgärder
för förstöringen som bör vidtagas.

Ansvaret för planläggning av förstöring åvilar överbefälhavaren
beträffande väg och vägverket beträffande anläggning som anges i
1 § första stycket b. Förordning (1991:1210).

4 § Om planläggning av undanförsel och förstöring av väganläggning skall
överstyrelsen för civil beredskap samt vederbörande civilbefälhavare och
länsstyrelse underrättas. Förordning (1991:1210).

Undanförsel

5 § Beslut om undanförsel av väganläggning samt föreskrifter enligt 2 §
lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring meddelas, efter särskilt
förordnande av regeringen, av vägverket i samråd med överbefälhavaren
och överstyrelsen för civil beredskap.

När högsta beredskap gäller för krigsmakten, får överbefälhavaren,
militärbefälhavare och annan militär myndighet, som därtill bemyndigats
av överbefälhavaren eller militärbefälhavare, meddela de föreskrifter
för verkställighet av undanförsel som är särskilt påkallade med hänsyn
till militära operationer.

Om såväl beslutad som genomförd undanförsel skall vederbörande
civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Förordning (1991:1210).

6 § Vägverket skall i den utsträckning förhållandena påkallar,
verka för att väganläggning som ej tillhör staten frivilligt flyttas
till plats som är lämplig med hänsyn till undanförselplanläggningen.
Förordning (1991:1210).

7 § Har enligt överenskommelse med vägverket väganläggning som
ej tillhör staten frivilligt omplacerats och meddelas senare beslut om
undanförsel som skulle ha berört anläggningen, har ägaren eller
innehavaren samma rätt till ersättning enligt 4 § lagen (1961:655) om
undanförsel och förstöring som om omplaceringen skett enligt meddelat
beslut. Förordning (1991:1210).

Förstöring

8 § Beslut om förstöring av väganläggning meddelas, efter särskilt
förordnande av regeringen, av överbefälhavaren i samråd med vägverket
och överstyrelsen för civil beredskap.

Har regeringen meddelat förordnande som avses i första stycket, får
överbefälhavaren i samråd med de myndigheter som anges i nämnda stycke
bemyndiga militärbefälhavare eller annan militär myndighet att i samråd
med vederbörande civila myndigheter besluta om förstöringen.

Kan förordnande av regeringen ej erhållas, får överbefälhavaren eller
annan militär myndighet som denne bestämmer besluta om förstöring av
väg. Sådant beslut skall om möjligt meddelas efter samråd med vägverket
och överstyrelsen för civil beredskap.

Ansvaret för genomförandet av beslutad förstöring åvilar
beslutsmyndigheten i fråga om väg och vägverket beträffande anläggning
som anges i 1 § första stycket b.

Om såväl beslutad som verkställd förstöring skall vederbörande
civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Om beslut som avses i
tredje stycket skall även vägverket underrättas. Förordning (1991:1210).

Särskilda bestämmelser

9 § I fråga om undanförsel och förstöring av väganläggning som ej
tillhör staten gäller utöver denna kungörelse 11–14 §§ (1961:656)
om undanförsel och förstöring i tillämpliga delar.

10 § Vid ny-, om- eller tillbyggnad i fred av väg gäller särskilda
bestämmelser om samråd angående anordningar för genomförande av
förstöring.

11 § Föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av

vägverket i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för civil
beredskap i fråga om undanförsel,

överbefälhavaren i samråd med vägverket i fråga om förstöring av väg,

vägverket i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen i fråga om
förstöring av anläggning som anges i 1 § första stycket b. Förordning
(1991:1210).