Kungörelse (1970:649) om undanförsel och förstöring av sjöfartsanläggning

SFS nr
1970:649
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1970-11-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:243
Upphävd
1993-07-01

1 § Med sjöfartsanläggning förstås i denna kungörelse

a) hamn med tillhörande hamnbassäng, hamninlopp, vågbrytare och pir
samt kaj och färjeläge med lossnings- och lastningsanordning,

b) kanal med tillhörande anläggning, med undantag av anläggning som
tillhör Trollhätte kanalverk,

c) sjösäkerhetsanordning såsom fyr, fyrskepp, båk, stångmärke,
tavla, kummel, landfast radarreflektor, boj och prick,

d) teleanläggning för drift av anläggning som anges i a–c.

Planläggning av undanförsel och förstöring

2 § Sjöfartsverket fastställer i samråd med överbefälhavaren och
överstyrelsen för civil beredskap vilka sjöfartsanläggningar som skall
planläggas för undanförsel.

Ansvaret för planläggning av sådan undanförsel åvilar sjöfartsverket.
Förordning (1991:1211).

3 § Överbefälhavaren fastställer i samråd med sjöfartsverket och
överstyrelsen för ekonomiskt försvar vilka sjöfartsanläggningar som
skall planläggas för förstöring och vilka förberedande åtgärder för
förstöringen som bör vidtagas.

Ansvaret för planläggning av förstöring av sjöfartsanläggning åvilar
överbefälhavaren.

4 § Om planläggning av undanförsel och förstöring av sjöfartsanläggning
skall överstyrelsen för civil beredskap samt vederbörande
civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Förordning (1991:1211).

Undanförsel

5 § Beslut om undanförsel av sjöfartsanläggning samt föreskrifter enligt
2 § lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring meddelas, efter
särskilt förordnande av regeringen, av sjöfartsverket i samråd med
överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap.

När högsta beredskap gäller för krigsmakten, får överbefälhavaren,
militärbefälhavare och annan militär myndighet, som därtill bemyndigats
av överbefälhavaren eller militärbefälhavare, meddela de föreskrifter
för verkställighet av undanförsel som är särskilt påkallade med hänsyn
till militära operationer.

Om såväl beslutad som genomförd undanförsel skall vederbörande
civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Förordning (1991:1211).

6 § Sjöfartsverket skall, i den utsträckning förhållandena påkallar,
verka för att sjöfartsanläggning som ej tillhör staten frivilligt
flyttas till plats som är lämplig med hänsyn till
undanförselplanläggningen.

7 § Har enligt överenskommelse med sjöfartsverket sjöfartsanläggning
som ej tillhör staten frivilligt omplacerats och meddelas senare
beslut om undanförsel som skulle ha berört anläggningen, har ägaren
eller innehavaren samma rätt till ersättning enligt 4 § lagen
(1961:655) om undanförsel och förstöring som om omplaceringen skett
enligt meddelat beslut.

Förstöring

8 § Beslut om förstöring av sjöfartsanläggning meddelas, efter särskilt
förordnande av regeringen, av överbefälhavaren i samråd med
sjöfartsverket och överstyrelsen för civil beredskap.

Har regeringen meddelat förordnande som avses i första stycket, får
överbefälhavaren i samråd med de myndigheter som anges i nämnda stycke
bemyndiga militärbefälhavare eller annan militär myndighet att i samråd
med vederbörande civila myndigheter besluta om förstöringen.

Kan förordnande av regeringen ej erhållas, får överbefälhavaren eller
annan militär myndighet som denne bestämmer besluta om förstöring av
sjöfartsanläggning. Sådant beslut skall om möjligt meddelas efter samråd
med sjöfartsverket och överstyrelsen för civil beredskap.

Ansvaret för genomförandet av beslutad förstöring åvilar
beslutsmyndigheten.

Om såväl beslutad som verkställd förstöring skall vederbörande
civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Om beslut som avses i
tredje stycket skall även sjöfartsverket och överstyrelsen för civil
beredskap underrättas. Förordning (1991:1211).

Särskilda bestämmelser

9 § I fråga om undanförsel och förstöring av sjöfartsanläggning som ej
tillhör staten gäller utöver denna kungörelse 11 — 14 §§ kungörelsen
(1961:656) om undanförsel och förstöring i tillämpliga delar.

10 § Vid ny-, om- eller tillbyggnad i fred av anläggning som anges i
1 § a och b gäller särskilda bestämmelser om samråd angående
anordningar för genomförande av förstöring.

11 § Föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av

sjöfartsverket i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för civil
beredskap i fråga om undanförsel,

överbefälhavaren i samråd med sjöfartsverket i fråga om förstöring.
Förordning (1991:1211).