Kungörelse (1970:650) om undanförsel och förstöring av egendom som tillhör eller innehaves av statlig myndighet m.fl.

SFS nr
1970:650
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1970-11-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:243
Upphävd
1993-07-01

Allmänna bestämmelser

1 § Med myndighet förstås i denna kungörelse statlig myndighet. Vad som
sägs om myndighet gäller även annan statlig institution eller
organisation samt Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges
Utbi ldningsradio AB eller Sveriges Radio Förvaltnings AB.

Med egendom förstås i kungörelsen fast och lös egendom med undantag av
arkivalier, böcker, konstverk och kulturhistoriska föremål. Förordning
(1992:1272).

2 § Myndighet skall enligt bestämmelserna i denna kungörelse planlägga
och ombesörja undanförsel och förstöring av egendom som tillhör eller
innehaves av myndigheten, om ej särskilda bestämmelser gäller för viss
egendom.

Planläggning av undanförsel och förstöring

3 § Myndighet fastställer i samråd med överbefälhavaren och
överstyrelsen för ekonomiskt försvar vilken egendom som skall
planläggas för undanförsel och förstöring samt vilka förberedande
åtgärder för förstöringen som bör vidtagas.

Ansvaret för planläggning av undanförsel och förstöring åvilar
myndigheten, om ej annat gäller på grund av överenskommelse som
biträtts av överbefälhavaren och överstyrelsen.

4 § Om planläggning av undanförsel och förstöring skall
överbefälhavaren, överstyrelsen för ekonomiskt försvar samt
vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Vidare
skall den till vilken egendomen hör och den som innehar egendomen
underrättas, om annan utfört planläggningen.

Undanförsel

5 § Beslut om undanförsel av egendom som tillhör eller innehaves av
myndighet meddelas, efter särskilt förordnande av Kungl. Maj:t, av
myndigheten i samråd med överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

När högsta beredskap gäller för krigsmakten, får överbefälhavaren,
militärbefälhavare och annan militär myndighet, som därtill
bemyndigats av överbefälhavaren eller militärbefälhavare, meddela de
föreskrifter för verkställighet av undanförsel som är särskilt
påkallade med hänsyn till militära operationer.

Om såväl beslutad som genomförd undanförsel skall vederbörande
civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas.

Förstöring

6 § Beslut om förstöring av egendom som tillhör eller innehaves av
myndighet meddelas, efter särskilt förordnande av Kungl. Maj:t, av
myndigheten i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för
ekonomiskt försvar.

Har förstöring beslutats, får överbefälhavaren, militärbefälhavare
eller annan militär myndighet, som därtill bemyndigats av
överbefälhavaren eller militärbefälhavare, meddela föreskrifter om
tiden för beslutets verkställande och, i den mån det är påkallat från
militär synpunkt, om andra förhållanden av betydelse för
verkställigheten. Den till vilken egendomen hör och den som innehar
egendomen skall snarast möjligt underrättas om sådana föreskrifter.
Dessutom skall länsstyrelsen i det län där egendomen finns
underrättas.

Särskilda bestämmelser

7 § Bestämmelserna i 11–14 §§ kungörelsen (1961:656) om undanförsel
och förstöring äger motsvarande tillämpning i fråga om undanförsel
och förstöring enligt denna kungörelse.
ü