Lag (1970:663) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade

SFS nr
1970:663
Departement/myndighet
Finansdepartementet KL
Utfärdad
1970-12-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:47
Upphävd
2009-03-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:399

Kommun får driva affärsverksamhet i syfte att bereda
arbetsanställning åt handikappade, i den mån handikappade inom
kommunen icke i tillräcklig omfattning kan beredas lämpliga
anställningar på annat sätt samt under förutsättning att

1. verksamheten är anordnad så att den är särskilt lämpad för
sysselsättning av handikappade,

2. anställning i verksamheten sker efter anvisning av
Arbetsförmedlingen eller, efter dennas medgivande, av kommunens
socialvårdsorgan. Lag (2007:399).