Kungörelse (1970:664) om trafik på Södertälje kanal

SFS nr
1970:664
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1970-11-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1333
Upphävd
1994-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Södertälje kanal omfattar farleden genom Södertälje mellan Saltsjön
och Mälaren från en linje i höjd med yttersta delen av piren vid
kanalmynningen i Igelstaviken till en linje dragen norr om Linasundet
som en förlängning av förutvarande gränslinjen mellan Södertälje stad
och Västertälje socken norr om Ragnhildsborg.

2 § Kanalen förvaltas av Mälarens trafikområde, som såvitt avser denna
förvaltning är ett regionalt organ inom sjöfartsverket. Kontoret för
Mälarens trafikområde är beläget i Södertälje. Förordning (1983:813).

Trafikbestämmelser

3 § Kanalen hålles öppen för trafik hela dygnet, om ej hinder föreligger
på grund av is, reparation, byggnadsarbete eller liknande.

Om öppning av bro över kanalen meddelar länsstyrelsen föreskrifter.

4 § Fartygs fart skall anpassas så, att fara eller onödigt hinder ej
uppkommer för trafiken och att skada ej vållas.

Kanaltjänstemans anvisningar för trafiken skall följas.

5 § I fråga om fartyg med större djupgående än 3 meter skall djupgåendet
visas tydligt och riktigt genom åmning eller på annat sätt.

6 § På begäran av kanaltjänsteman är befälhavaren skyldig att visa upp
fartygets mätbrev samt handlingar av vilka lastens art och mängd
framgår.

7 § Om det behövs med hänsyn till trafikområdets övervakande eller
kontrollerande uppgifter, får kanaltjänsteman eller annan personal vid
sjöfartsverket utan avgift på eget ansvar gå ombord på och följa med
fartyg på kanalen. Befälhavaren är dock ej skyldig att ta ombord
personalen i den mån detta medför fara för fartyget eller strider mot en
föreskrift om högsta antal personer som fartyget får medföra. Förordning
(1983:813).

8 § Om en sjöolycka inträffat, som medfört att en fyr, ett sjömärke
eller någon annan säkerhetsanordning i kanalen eller någon av kanalens
övriga anläggningar skadats eller rubbats, skall uppgifter enligt 328 §
sjölagen (1891:35 s. 1) lämnas till kanaltjänsteman. Förordning
(1986:303).

9 § Föreligger särskild risk för hinder i trafiken eller för skada på
kanalens anläggningar på grund av att

fartyg eller släp är olämpligt lastat eller barlastat eller i
bristfälligt skick eller illa utrustat, otillräckligt bemannat eller
svårmanövrerat,

kanaltjänstemans anvisningar för trafiken ej följes, eller

någon, som på fartyg fullgör uppgift av väsentlig betydelse för
fartygets framförande genom kanalen, befinner sig i sådant tillstånd att
han kan väntas icke iakttaga gott sjömanskap, får kanaltjänsteman
besluta, att fartyget ej får gå in i kanalen och ligga kvar på anvisad
plats.

Kanaltjänstemannen skall omedelbart till kanalinspektorn anmäla beslut
att fartyg skall avvisas eller avbryta sin färd. Kanalinspektoren eller
tjänsteman som han bestämmer avgör under vilka villkor fartyget får
fortsätta färden och låter underrätta befälhavaren om det.

Om fartyget ej bör tillåtas fortsätta färden och skälet är sådant som
anges i 11 kap. 1 § första stycket fartygssäkerhetslagen (1988:49),
skall beslutet genast underställas direktören för sjöfartsinspektionen.
Förordning (1988:602).

10 § Fartyg får ej utan tillstånd av trafikområdeschefen läggas upp i
kanalen. Den som utan sådant tillstånd lägger upp ett fartyg är skyldig
att omedelbart efter tillsägelse flytta fartyget. Gör han ej det, får
trafikområdeschefen låta flytta fartyget på bekostnad av ägaren, redaren
eller någon annan som hade ansvaret för att fartyget blev upplagt.
Förordning (1983:813).

11 § Sjunker eller grundstöter ett fartyg eller föreligger risk för att
fartyg kommer att sjunka i kanalen, är befälhavaren skyldig att
omedelbart anmäla det för en kanaltjänsteman och att snarast låta skaffa
bort fartyget från kanalen. Skaffas ej fartyget bort, får
trafikområdeschefen låta skaffa bort det på bekostnad av ägaren, redaren
eller någon annan som hade ansvaret för att fartyget fördes in i
kanalen.

Trafikområdet ombesörjer utprickning som behövs på grund av haveri eller
annat trafikhinder. Fartygets ägare eller redare eller någon annan som
hade ansvaret för att fartyget fördes in i kanalen skall ersätta
sjöfartsverket för kostnaderna, om utprickningen orsakas av fel eller
försummelse av befälhavaren eller någon av besättningen. Förordning
(1983:813).

12 § Kan hinder för trafiken eller för något av trafikområdets arbeten
befaras uppkomma genom att ett fartyg blir manöverodugligt på grund av
att det fastnar i is eller får maskin- eller roderhaveri eller av
liknande skäl, är befälhavaren skyldig att låta flytta fartyget. Gör han
ej det, får trafikområdeschefen låta flytta fartyget på bekostnad av
ägaren, redaren eller någon annan som hade ansvaret för att fartyget
fördes in i kanalen. Förordning (1983:813).

13 § Fartyg eller andra föremål, som utan tillsyn flyter löst i kanalen,
får genom trafikområdets försorg tas tillvara på bekostnad av ägaren,
redaren eller någon annan som hade ansvaret för att föremålet kom lös.
Förordning (1983:813).

Kanalavgift

14 § För färd på kanalen betalas kanalavgift till sjöfartsverket enligt
en taxa som fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer.

Kanalavgift påförs av trafikområdeschefen eller av den kanaltjänsteman
som trafikområdeschefen bestämmer.

För erläggande av kanalavgift är fartygets ägare och redare ansvariga.
Förordning (1983:813).

15 § Har kanalavgift erlagts med för högt belopp, skall sjöfartsverket
återbetala överskjutande belopp, om ansökan görs inom sex månader från
den dag då avgiften erlades.

Har kanalavgift ej erlagts eller erlagts med för lågt belopp, får
sjöfartsverket kräva det felande beloppet inom sex månader från den dag
då avgiften erlades eller senast skulle ha erlagts. Har det förhållandet
att avgift ej erlagts eller erlagts med för lågt belopp föranletts av
brottsligt förfarande hos den som lämnat uppgifter för avgiftsbeslutet,
gäller ej tidsbegränsningen. Förordning (1983:813).

Särskild avgift

16 § Särskild avgift, högst 500 kronor, skall erläggas av den som

1. bryter mot 4–6, 8 eller 10 § eller 11 § första stycket,

2. i strid mot 7 § vägrar någon tillträde till fartyg,

3. bryter mot beslut som meddelats med stöd av 9 § första eller andra
stycket eller 20 §,

4. bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 28 §.

17 § Särskild avgift påförs av trafikområdeschefen.

För erläggande av särskild avgift, som påföres befälhavare, är även
fartygets ägare och redare ansvariga.

Dömes någon för gärning som avses i beslut om särskild avgift, förfaller
beslutet. Har särskild avgift i sådant fall erlagts, skall den
återbetalas.

Särskild avgift tillfaller sjöfartsverket. Förordning (1983:813).

18 § Närmare föreskrifter om den särskilda avgiftens storlek i olika
fall och om förfarandet i fråga om den särskilda avgiften meddelas av
sjöfartsverket.

Skada på kanalens anläggningar

19 § Om befälhavaren eller någon av besättningen vållar skada på någon
av kanalens anläggningar, skall fartygets ägare eller redare efter
uppmaning omedelbart ersätta sjöfartsverket för skadan.

Kan skadans omfattning eller kostnaden för dess avhjälpande ej genast
bestämmas, skall ägaren eller redaren till sjöfartsverket lämna ett av
verket uppskattat ersättningsbelopp eller ställa säkerhet som
trafikområdeschefen godkänner.

När skadan blivit avhjälpt, skall sjöfartsverket underrätta ägaren eller
redaren om kostnadernas storlek. Har ett ersättningsbelopp som avses i
andra stycket lämnats och överstiger beloppet kostnaderna, skall verket
utan dröjsmål återställa överskjutande belopp. Understiger
ersättningsbeloppet kostnaderna, är ägaren eller redaren skyldig att
genast betala skillnaden till verket. Har verket ej lämnat uppgift om
kostnaderna inom två år efter det att skadan inträffade, skall verket
återställa ersättningen eller säkerheten.

Säkerhet enligt andra stycket skall ställas även om frågan om skadestånd
är tvistig. Säkerheten skall dock genast återlämnas, om ej
sjöfartsverket inom ett år från skadans uppkomst har väckt talan mot
ägaren eller redaren. Förordning (1983:813).

Rätt att hålla kvar fartyg m. m.

20 § Om en befälhavare, ägare eller redare vägrar att erlägga
kanalavgift, särskild avgift eller ersättningsbelopp eller att ställa
nöjaktig säkerhet för avgift eller ersättningsbelopp, kan
trafikområdeschefen besluta att fartyget skall hållas kvar till dess
betalning har erlagts eller säkerhet har lämnats.

Har avgift eller ersättningsbelopp för tidigare resa ej erlagts eller
säkerhet ej ställts, får trafikområdeschefen vägra fartyget rätt att gå
genom kanalen. Förordning (1983:813).

21 § Om en befälhavare, ägare eller redare har undandragit sig att
betala föreskriven kanalavgift eller särskild avgift eller att erlägga
ersättningsbelopp eller ställa säkerhet och är fartyget destinerat till
utrikes ort, får trafikområdeschefen anmäla förhållandet till
tullverket. Efter sådan anmälan får tullverket ej lämna ut tullpass till
fartyget förrän befälhavaren styrkt eller trafikområdeschefen meddelat
att befälhavaren fullgjort sin betalningsskyldighet eller att han ställt
den säkerhet som trafikområdeschefen godkänt. Förordning (1983:813).

Besvär m. m.

22 § Beslut som skall underställas enligt 9 § tredje stycket får inte
överklagas.

Andra beslut av kanaltjänsteman överklagas genom besvär hos
sjöfartsverket. Förordning (1983:813).

23 § Beslut av sjöfartsverket i ärende som avser kanalavgift, särskild
avgift, ersättningsbelopp eller säkerhet får inte överklagas.

Andra beslut av sjöfartsverket i ärenden som avses i denna kungörelse
får överklagas hos regeringen.

Om överklagande av beslut efter underställning enligt 9 § tredje stycket
föreskrivs i 13 kap. 3 § fartygssäkerhetslagen (1988:49). Förordning
(1988:602).

24 § Beslut av länsstyrelse i ärende som avses i 3 § andra stycket eller
av myndighet i ärende som avses i 14 § första stycket överklagas genom
besvär hos regeringen. Förordning (1983:813).

25 § Om ej annat föreskrives i beslut enligt denna kungörelse, skall
beslutet utan hinder av anförda besvär lända till efterrättelse till
dess besvärsmyndigheten förordnar annat.

26 § Mål om kanalavgift, särskild avgift, ersättning enligt 10–13 §§,
skadeersättning eller säkerhet får upptagas av tingsrätt, som är behörig
domstol enligt 10 kap. rättegångsbalken eller 336 och 337 §§ sjölagen
(1891:35 s. 1). Förordning (1983:813).

Övriga bestämmelser

27 § Sjöfartsverket får förordna någon annan att vid
trafikområdeschefens frånvaro fullgöra de uppgifter som åligger honom
enligt denna kungörelse. Förordning (1983:813).

28 § Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av kungörelsen och för
kanaltrafiken meddelas av sjöfartsverket. Verket skall därvid beakta de
befogenheter som inom Södertälje hamnområde tillkommer hamnmyndigheten.

29 § Denna kungörelse, taxa för kanalavgift samt sjöfartsverkets och
länsstyrelsens föreskrifter för kanalen skall anslås och mot avgift
tillhandahållas på trafikområdets kontor.

Beslut om vilka tider kanalen inte hålls öppen för trafik skall anslås
och hållas tillgängligt samt intagas i publikationen Underrättelser för
sjöfarande. Förordning (1983:813).