Kungörelse (1970:665) om trafik på Trollhätte kanal

SFS nr
1970:665
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1970-11-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1333
Upphävd
1994-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Trollhätte kanal omfattar farleden mellan Vänern och Göteborg från
en öst-västlig linje 800 meter norr om Vänersborgs yttre vågbrytare till
Göteborgs hamns norra gräns vid Lärje. Till kanalen hör även farleden
från fyren Bommen till Vargön.

2 § Kanalen förvaltas av Trollhätte kanalverk (kanalverket).
Kanalverkets kontor är beläget i Trollhättan.

Hos kanalverket finns en generaldirektör och andra kanaltjänstemän samt
annan personal. Förordning (1991:2016).

Trafikbestämmelser

3 § Kanalen hålles öppen för trafik hela dygnet, om ej hinder föreligger
på grund av is, reparation, byggnadsarbete eller liknande.

Om öppning av bro över kanalen meddelar länsstyrelsen föreskrifter. Är
bro belägen i flera län, meddelar länsstyrelserna föreskrifter i samråd.

4 § Fartygs fart skall anpassas så, att fara eller onödigt hinder ej
uppkommer för trafiken och att skada ej vållas.

Kanaltjänstemans anvisningar för trafiken skall följas.

5 § I fråga om fartyg med större djupgående än 3 meter skall djupgåendet
visas tydligt och riktigt genom åmning eller på annat sätt.

6 § På begäran av kanaltjänsteman är befälhavaren skyldig att visa upp
fartygets mätbrev samt handlingar av vilka lastens art och mängd
framgår.

7 § Om det är påkallat med hänsyn till kanalverkets övervakande eller
kontrollerande uppgifter, får personal tillhörande kanalverket utan
avgift på eget ansvar gå ombord på och följa med fartyg på kanalen.
Befälhavaren är dock ej skyldig att ta ombord personalen i den mån detta
medför fara för fartyget eller strider mot föreskrift om högsta antal
personer som fartyget får medföra. Förordning (1991:2016).

8 § Om sjöolycka inträffat varigenom fyr, sjömärke eller annan
säkerhetsanordning i kanalen eller någon av kanalverkets övriga
anläggningar skadats eller rubbats, skall uppgift enligt 4 § andra
stycket sjötrafikförordningen (1962:150) lämnas till kanaltjänsteman.

9 § Föreligger särskild risk för hinder i trafiken eller för skada på
kanalens anläggningar på grund av att

fartyg eller släp är olämpligt lastat eller barlastat eller i
bristfälligt skick eller illa utrustat, otillräckligt bemannat eller
svårmanövrerat,

kanaltjänstemans anvisningar för trafiken ej följes, eller

någon, som på fartyg fullgör uppgift av väsentlig betydelse för
fartygets framförande genom kanalen, befinner sig i sådant tillstånd att
han kan väntas icke iakttaga gott sjömansskap,

får kanaltjänsteman besluta, att fartyget ej får gå in i kanalen eller
att det skall avbryta färden i kanalen och ligga kvar på anvisad plats.

Kanaltjänstemannen skall omedelbart till generaldirektören anmäla beslut
att fartyg skall avvisas eller avbryta sin färd. Kanaldirektören eller
tjänsteman som han bestämmer avgör under vilka villkor fartyget får
fortsätta färden och låter underrätta befälhavaren om det.

Om fartyget ej bör tillåtas fortsätta färden och skälet är sådant som
anges även i 11 kap. 1 § första stycket fartygssäkehetslagen (1988: 49),
skall beslutet genast underställas enligt 13 kap. 2 § första stycket
nämnda lag. Förordning (1991:2016).

10 § Fartyg får ej utan tillstånd av generaldirektören läggas upp i
kanalen. Den som utan sådant tillstånd lägger upp fartyg är skyldig att
omedelbart efter tillsägelse flytta fartyget. Gör han ej det, får
generaldirektören låta flytta fartyget på bekostnad av ägaren, redaren
eller annan som hade ansvaret för att fartyget blev upplagt. Förordning
(1991:2016).

11 § Sjunker eller grundstöter fartyg eller föreligger risk för att
fartyg kommer att sjunka i kanalen är befälhavaren skyldig att
omedelbart anmäla det för kanaltjänsteman och att snarast låta skaffa
bort fartyget från kanalen. Skaffas ej fartyget bort, får
generaldirektören låta skaffa bort det på bekostnad av ägaren, redaren
eller annan som hade ansvaret för att fartyget fördes in i kanalen.

Kanalverket ombesörjer utprickning som behövs på grund av haveri eller
annat trafikhinder. Fartygets ägare eller redare eller annan som hade
ansvaret för att fartyget fördes in i kanalen skall ersätta kanalverket
för kostnaderna, om utprickningen föranledes av fel eller försummelse av
befälhavaren eller någon av besättningen. Förordning (1991:2016).

12 § Kan hinder för trafiken eller för något kanalverkets arbete befaras
uppkomma genom att fartyg blir manöverodugligt på grund av att det
fastnar i is eller får maskin- eller roderhaveri eller av liknande skäl,
är befälhavaren skyldig att låta flytta fartyget. Gör han ej det, får
generaldirektören låta flytta fartyget på bekostnad av ägaren, redaren
eller annan som hade ansvaret för att fartyget fördes in i kanalen.
Förordning (1991:2016).

13 § Fartyg eller annat, som utan tillsyn flyter löst i kanalen, får
genom kanalverkets försorg tillvaratagas på bekostnad av ägaren, redaren
eller annan som hade ansvaret för att föremålet kom lös.

14 § Trafik med linfärja över farleden får ej förekomma utan tillstånd
av vattendomstol.

Kanalavgift

15 § För färd på kanalen utgår kanalavgift till kanalverket enligt taxa,
som fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer.

Kanalavgift påföres av generaldirektören eller av kanaltjänsteman som
kanaldirektören bestämmer.

För erläggande av kanalavgift är fartygets ägare och redare ansvariga.
Förordning (1991:2016).

16 § Har kanalavgift erlagts med för högt belopp, skall kanalverket
återbetala överskjutande belopp, om ansökan därom göres inom sex månader
från den dag, då avgiften erlades.

Har kanalavgift ej erlagts eller erlagts med för lågt belopp, får
kanalverket kräva det felande beloppet inom sex månader från den dag, då
avgiften erlades eller senast skulle ha erlagts. Har det förhållandet
att avgift ej erlagts eller erlagts med för lågt belopp föranletts av
brottsligt förfarande hos den som lämnat uppgifter för avgiftsbeslutet,
gäller ej tidsbegränsningen.

Särskild avgift

17 § Särskild avgift, högst 500 kronor, skall erläggas av den som

1. bryter mot 4–6, 8 eller 10 § eller 11 § första stycket,

2. i strid mot 7 § vägrar någon tillträde till fartyg,

3. bryter mot beslut som meddelats med stöd av 9 § första eller andra
stycket eller 21 §,

4. bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 29 §.

18 § Särskild avgift påföres av generaldirektören.

För erläggande av särskild avgift, som påföres befälhavare, är även
fartygets ägare och redare ansvariga.

Dömes någon för gärning som avses i beslut om särskild avgift, förfaller
beslutet. Har särskild avgift i sådant fall erlagts, skall den
återbetalas.

Särskild avgift tillfaller kanalverket. Förordning (1991:2016).

19 § Närmare föreskrifter om den särskilda avgiftens storlek i olika
fall och om förfarandet i fråga om den särskilda avgiften meddelas av
kanalverket efter samråd med sjöfartsverket. Förordning (1991:2016).

Skada på kanalens anläggningar

20 § Om befälhavaren eller någon av besättningen vållar skada på någon
av kanalens anläggningar, skall fartygets ägare eller redare efter
uppmaning omedelbart ersätta kanalverket för skadan.

Kan skadans omfattning eller kostnaden för dess avhjälpande ej genast
bestämmas, skall ägaren eller redaren till kanalverket lämna ett av
verket uppskattat ersättningsbelopp eller ställa säkerhet som
generaldirektören godkänner.

När skadan blivit avhjälpt, skall kanalverket underrätta ägaren eller
redaren om kostnadernas storlek. Har ersättningsbelopp som avses i andra
stycket lämnats och överstiger beloppet kostnaderna, skall verket utan
dröjsmål återställa överskjutande belopp. Understiger
ersättningsbeloppet kostnaderna, är ägaren eller redaren skyldig att
genast betala skillnaden till verket. Har verket ej lämnat uppgift om
kostnaderna inom två år efter det att skadan inträffade, skall verket
återställa lämnad ersättning och säkerhet.

Säkerhet som avses i andra stycket skall ställas även om frågan om
skadestånd är tvistig. Säkerheten skall dock genast återlämnas, om ej
kanalverket inom ett år från skadans uppkomst har väckt talan mot ägaren
eller redaren. Förordning (1991:2016).

Rätt att hålla kvar fartyg m.m.

21 § Vägrar befälhavare, ägare eller redare att erlägga kanalavgift,
särskild avgift eller ersättningsbelopp eller att ställa nöjaktig
säkerhet för avgift eller ersättningsbelopp, kan generaldirektören
besluta att fartyget skall hållas kvar till dess betalning har erlagts
eller säkerhet har lämnats.

Har för tidigare resa avgift eller ersättningsbelopp ej erlagts eller
säkerhet ej ställts, får generaldirektören vägra fartyget rätt att gå
genom kanalen. Förordning (1991:2016).

22 § Har befälhavare, ägare eller redare undandragit sig att betala
föreskriven kanalavgift eller särskild avgift eller att erlägga
ersättningsbelopp eller ställa säkerhet och är fartyget destinerat till
utrikes ort, kan kanalverket anmäla förhållandet till tullverket. Efter
sådan anmälan får tullverket ej lämna ut tullpass till fartyget förrän
befälhavaren styrkt eller kanalverket meddelat, att han fullgjort sin
betalningsskyldighet eller att han ställt säkerhet som kanalverket
godkänt.

Besvär m.m.

23 § Talan får ej föras mot beslut som skall underställas enligt 9 §
tredje stycket.

Talan mot annat beslut av kanaltjänsteman föres genom besvär hos
kanalverket. Förordning (1991:2016).

24 § Beslut av kanalverket i ärende som avser kanalavgift, särskild
avgift, ersättningsbelopp eller säkerhet får inte överklagas.

Annat beslut av kanalverket i ärende som avses i denna kungörelse får
överklagas hos regeringen. Förordning (1991:2016).

25 § Beslut av länsstyrelse i ärende som avses i 3 § andra stycket eller
av myndighet i ärende som avses i 15 § första stycket får överklagas hos
regeringen.

Om överklagande av beslut efter underställning enligt 9 § tredje stycket
föreskrivs i 13 kap. 3 § fartygssäkerhetslagen (1988:49). Förordning
(1988:603).

26 § Om ej annat föreskrives i beslut enligt denna kungörelse, skall
beslutet utan hinder av anförda besvär lända till efterrättelse till
dess besvärsmyndigheten förordnar annat.

27 § Mål om kanalafgift, särskild avgift, ersättning enligt 10–13 §§,
skadeersättning eller säkerhet får upptagas av tingsrätt, som är behörig
domstol enligt 10 kap. rättegångsbalken eller 336 och 337 §§ sjölagen
(1891:35 s.1).

Kanalverket företräder staten i mål som avses i första stycket.
Förordning (1991:2016).

Övriga bestämmelser

28 § Generaldirektörens ställföreträdare skall vid generaldirektörens
frånvaro fullgöra de uppgifter som åligger generaldirektören enligt
denna kungörelse. Förordning (1991:2016).

29 § Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av kungörelsen och för
kanaltrafiken meddelas av kanalverket. Sjöfartsverkets yttrande skall
därvid inhämtas i fråga om föreskrift som ej är av endast tillfällig
art. Förordning (1991:2016)

30 § Denna kungörelse, taxa för kanalavgift, föreskrifter om lotsningen
på kanalen samt kanalverkets och länsstyrelses föreskrifter för kanalen
skall anslås och mot avgift tillhandahållas på kanalkontoret, vid
Vänersborgs och Ströms kanalstationer och hos tulldirektionen i
Göteborg.

Beslut om vilka tider kanalen ej hålles öppen för trafik skall anslås
och hållas tillgängligt samt intagas i publikationen Underrättelser för
sjöfarande. Förordning (1991:2016).