Förordning (1970:68) om tillsyn över Svenska skeppshypotekskassan

SFS nr
1970:68
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1970-03-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:465

1 § Finansinspektionen ska övervaka att Svenska
skeppshypotekskassan i sin verksamhet följer de författningar
och reglementen och föreskrifter i övrigt som gäller för dess
verksamhet.

Inspektionen ska också i övrigt följa Svenska
skeppshypotekskassans verksamhet i den mån det behövs för
kännedom om de förhållanden som kan inverka på institutets
säkerhet eller annars är av betydelse för en sund utveckling av
verksamheten. Förordning (2011:465).

2 § Finansinspektionen utövar tillsynen med ledning av
handlingar, som Svenska skeppshypotekskassan enligt 6 § ska
sända till inspektionen, och upplysningar, som inspektionen får
vid särskild undersökning eller på annat sätt.
Förordning (2011:465).

3 § Finansinspektionen har rätt att kalla till extra
sammankomst eller stämma och till sammanträde med Svenska
skeppshypotekskassans styrelse. Företrädare för inspektionen
får närvara och delta i överläggningarna vid sammankomst eller
stämma eller vid sådant styrelsesammanträde som utlysts av
inspektionen. Förordning (2011:465).

4 § Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur
Svenska skeppshypotekskassans räkenskaper ska föras samt om
förvaring och inventering av värdehandlingar.
Förordning (2011:465).

5 § Finansinspektionen kan vid behov förordna en revisor att med övriga
revisorer deltaga i granskningen av föreningsstyrelses förvaltning samt
förenings räkenskaper. Inspektionen kan när som helst återkalla sådant
förordnande och i stället utse ny revisor. Förordning (1992:1463).

6 § Svenska skeppshypotekskassan ska på den tid och det sätt
som Finansinspektionen bestämmer

1. hålla institutets kassa och övriga tillgångar samt böcker,
räkenskaper och andra handlingar tillgängliga för granskning av
inspektionen,

2. upprätta och till inspektionen lämna översikter, som visar
institutets tillgångar och skulder, samt uppgifter om de
räntesatser som gällt för upp- och utlåning,

3. till inspektionen lämna kopia av förvaltningsberättelsen
tillsammans med reslutat- och balansräkningen samt
revisionsberättelsen med tillhörande handlingar,

4. meddela alla de upplysningar och uppgifter i övrigt rörande
institutet som inspektionen begär. Förordning (2011:465).

7 § Har Svenska skeppshypotekskassan fattat beslut som står i
strid med lag eller reglemente, får Finansinspektionen förbjuda
att beslutet verkställs. Har ett sådant beslut redan
verkställts, får inspektionen förelägga styrelsen att göra
rättelse om det är möjligt. Förordning (2011:465).

8 § Finansinspektionen får meddela erinringar i fråga om
Svenska skeppshypotekskassans verksamhet även om avvikelse från
lag eller reglemente inte skett. Förordning (2011:465).

9 § Förening skall till revisor som har förordnats enligt 5 § utge
ersättning med belopp som Finansinspektionen bestämmer.
Förordning (1992:1463).