Kungörelse (1970:69) om offentligt ombud hos landshypoteksförening

SFS nr
1970:69
Departement/myndighet
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1970-03-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1952
Upphävd
1995-01-01

1 § Den som enligt 49 § första stycket lagen (1970:65) om Sveriges
allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar förordnats som
ombud (offentligt ombud) skall vid fullgörandet av sitt uppdrag
iakttaga bestämmelserna i denna instruktion.

2 § Ombudet skall granska den rapport över utlåningen som föreningen
enligt föreskrift i föreningens reglemente skall avge till banken.
Därvid skall ombudet i fråga om inteckningslån särskilt kontrollera
att

1. låntagaren styrkt sin rätt att belåna egendomen,

2. det fastställda belåningsvärdet ej överstiger det värde som åsatts
egendomen vid den särskilda värderingen,

3. lånebeloppet ligger inom föreskriven belåningsgräns,

4. för lånet ställts inteckningssäkerhet till ett belopp som svarar
mot minst lånebeloppet och med föreskriven förmånsrätt,

5. föreningens innehav av inteckningshandling antecknats hos
inskrivningsdomare.

I fråga om statligt garantilån skall ombudet kontrollera att
lånevillkor och den säkerhet som ställts för lånet stämmer överens med
de bestämmelser som gäller enligt garantihandlingen.

Ombudet skall på rapporten intyga att föreskriven säkerhet ställts för
lånen och att säkerhetshandlingarna lagts in i föreningens
förvaringsrum för lånehandlingar.

3 § När lån slutbetalas eller annan åtgärd vidtages som fordrar att
säkerhetshandling är tillgänglig, skall ombudet lämna ut handlingen
till behörig tjänsteman hos föreningen mot kvitto.

Ombudet skall föra förteckning över handlingar som lämnats ut enligt
formulär som fastställes av banken. Förteckningen skall jämte kvitton
på utlämnade handlingar förvaras tillsammans med
säkerhetshandlingarna.

När handling återlämnas, skall ombudet kontrollera att obehörig åtgärd
icke vidtagits med denna.

4 § Finner ombudet anledning till anmärkning vid granskning, skall
ombudet anmäla detta hos föreningens styrelse. Detsamma gäller om
dröjsmål föreligger med återställande av utlämnad handling. Lämnas
anmärkningen obeaktad, skall ombudet anmäla förhållandet hos banken.

5 § Ombudet skall lämna banken de upplysningar som banken begär om
handlingar som ligger under ombudets vård. När handlingarna skall
företes vid revision i föreningen, skall ombudet vara närvarande.