Kungl. Maj:ts kungörelse (1970:696) om skyldighet att lämna försäkran i ärende rörande förtidsinlösen av vissa statsobligationer

SFS nr
1970:696
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1970-11-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:247
Upphävd
1989-07-01

I ärende om förtidsinlösen av sådana statsobligationer som avses i
Kungl. Maj:ts proposition nr 151 till 1970 års riksdag angående
begränsad förtidsinlösen av vissa av svenska statens obligationslån
skall sökanden lämna skriftlig försäkran på heder och samvete att han
eller han och hans fångesman innehaft obligationerna under den tid som
uppgivits i ansökan.

Försäkran lämnas på blankett enligt formulär som fastställes av
riksgäldskontoret.