Kungörelse (1970:738) om läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningarna

SFS nr
1970:738
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1970-11-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:733
Upphävd
2008-09-01

1 § Vid sjukvårdsinrättning finns särskilda anordningar för att
tillgodose läkemedelsförsörjningen inom inrättningen.

Vid sjukvårdsinrättning, som är uppdelad på avdelningar finns dels
avdelningsförråd med läkemedel för den dagliga sjukvården inom
avdelningen, dels sjukhusapotek för avdelningsförrådens gemensamma
behov, om socialstyrelsen ej bestämmer annat.

2 § Sjukhusapotek drivs av sjukvårdsinrättningens huvudman eller, efter
överenskommelse med huvudmannen, av Apoteksbolaget AB eller
militärapoteket.

3 § Socialstyrelsen meddelar bestämmelser om tillsyn och kontroll över
läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningarna och de föreskrifter
i övrigt som behövs för tillämpning av denna kungörelse.