Lag (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs

SFS nr
1970:741
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1970-12-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:497
Upphävd
1992-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1989:355

1 § För betalning av arbetstagares fordran hos arbetsgivare som försatts
i konkurs svarar staten enligt denna lag.

Vad som sägs om arbetstagare gäller även sådan anhörig till arbetstagare
som med anledning av arbetstagarens anställning har pensionsfordran hos
konkursgäldenären.

2 § Betalning enligt garantin utgår för sådan fordran på lön eller annan
ersättning som har förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979)
och för fordran på pension som har förmånsrätt enligt 12 eller 13 §
samma lag.

Har någon på grund av en fordran som omfattas av garantin ansökt att
gäldenären skall försättas i konkurs, utgår betalning även för kostnaden
för det och, om konkursen avskrivits enligt 10 kap. 1 § konkurslagen
(1987:672), för kostnad som han har ålagts att utge enligt 14 kap. 3 §
samma lag.

Beträffande fordran med förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen gäller
garantin för varje arbetstagare högst ett belopp som motsvarar tolv
gånger det vid tiden för konkursbeslutet gällande basbeloppet enligt 1
kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Betalning utgår därvid
för fordran som avser ersättning för särskilda kostnader framför annan
fordran. Lag (1987:1134)

3 § Betalning enligt garantin utgår endast för en fordran som blir känd
för den kronofogdemyndighet som avses i 6 § inom ett år från det att
konkursen avslutades eller beslut om att avskriva konkursen vann laga
kraft. Om bevakningsförfarande har anordnats, utgår dock betalning
endast för en fordran som har bevakats. Om arbetsgivaren tidigare har
varit försatt i konkurs, utgår inte betalning för en fordran som gjorts
eller kunnat göras gällande i den konkursen. Lag (1987:1134)

4 § Från garantibelopp som avses i 2 § skall räknas av vad som enligt 11
kap. 14 § konkurslagen (1987:672) har betalats i förskott till
arbetstagaren för en fordran som omfattas av garantin. Lag (1987:1134)

5 § Garantibelopp betalas av myndighet som regeringen bestämmer. Härvid
verkställes skatteavdrag samt avdrag med belopp som skall innehållas på
grund av beslut om införsel eller utmätning i lön.

Garantibelopp får ej betalas förrän beslutet om konkurs vunnit laga
kraft och ej heller förrän arbetstagarens fordran har förfallit till
betalning. Garantibelopp som avser fordran på lön för uppsägningstid får
betalas efter hand under uppsägningstiden. Åberopas motfordran hos
arbetstagaren, får garantibelopp, som motsvarar sådan del av
motfordringen med vilken kvittning kan ske enligt lagen (1970:215) om
arbetsgivares kvittningsrätt, betalas först om det utrönes att
motfordringen icke föreligger.

Betalning enligt garantin av en fordran som bedöms som klar eller
betalningsgrundande och som är förfallen till betalning får dock ske
trots att konkursbeslutet inte har vunnit laga kraft.

Om ett bevakningsförfarande har anordnats, får betalning enligt garantin
inte ske på grund av en underrättelse enligt 8 § fjärde stycket. Om en
sådan betalning redan har skett, skall denna räknas av från det
lönegarantibelopp som arbetstagaren senare visar sig har rätt till. Lag
(1987:1134)

6 § Förvaltaren skall snarast underrätta kronofogdemyndigheten i det län
där gäldenären är bosatt om sådana fordringar som garantin kan antas
omfatta. Myndigheten har behörighet som borgenär, även om staten inte
har någon fordran mot gäldenären.

Rätten skall underrätta kronofogdemyndigheten om tid för
edgångssammanträdet.

Avser förvaltaren att till arbetstagaren enligt 11 kap. 14 §
konkurslagen (1987:672) i förskott betala ut belopp som kan omfattas av
garantin, skall förvaltaren dessförinnan underrätta
kronofogdemyndigheten och den myndighet som avses i 5 § om det. Lag
(1988:392).

7 § Om ett bevakningsförfarande har anordnats, gäller följande.
Förvaltaren skall snarast underrätta den myndighet som avses i 5 § om
fordran på lön för uppsägningstid, i den mån fordringen enligt
förvaltarens bedömning är klar. Under samma förutsättning bör
underrättelse lämnas även om andra fordringar som omfattas av garantin.
I övrigt skall underrättelse lämnas utan dröjsmål när fordran, som
omfattas av garantin, efter bevakning har blivit utdelningsgill.

Underrättelse som avses i första stycket behöver inte lämnas i den mån
fordringen redan har betalats av garantin. Underrättelse behöver inte
heller lämnas i den mån medel betalas ut i förskott till arbetstagaren
enligt 11 kap. 14 § konkurslagen (1987:672), beträffande fordran på lön
för uppsägningstid senast på fordringens förfallodag och beträffande
annan fordran utan dröjsmål sedan fordringen blivit utdelningsgill.

Förvaltaren skall för arbetstagarens räkning bevaka fordran som enligt
förvaltarens bedömning är klar. Om en underrättelse har skett enligt
första stycket, får bevakningen ske genom att förvaltaren tillställer
rätten två kopior av underrättelsen och anger att den avser bevakning.
Förvaltaren skall i ett sådant fall genast underrätta arbetstagaren om
bevakningen. Lag (1987:1134)

8 § Den kronofogdemyndighet som får en underrättelse enligt 6 § första
stycket skall skyndsamt pröva i vad mån betalning enligt garantin skall
utgå för en fordran i konkursen. Detta gäller även när en fordran i
konkursen på annat sätt blir känd för myndigheten.

Arbetsgivare är skyldig att vid kronofogdemyndighetens prövning enligt
första stycket på anfordran lämna uppgift om arbetstagares anställnings-
och avlöningsförhållanden eller pensionsförhållanden. Undandrager sig
arbetsgivaren att fullgöra detta, kan han efter omständigheterna hämtas
eller häktas.

Beslut om hämtning eller häktning meddelas av den tingsrätt som
handlägger konkursärendet efter framställning från
kronofogdemyndigheten. I övrigt gäller beträffande sådana åtgärder 6
kap. 9 § tredje och fjärde styckena, 10 § andra stycket och 11 §
konkurslagen (1987:672) i tillämpliga delar. Om arbetsgivaren är en
juridisk person, tillämpas även 6 kap. 13 § konkurslagen.

Kronofogdemyndigheten skall utan dröjsmål underrätta den i 5 § avsedda
myndigheten angående en fordran som vid prövning enligt första stycket
funnits vara betalningsgrundande. Sådan underrättelse skall dock inte
ske i den mån underrättelse enligt 6 § tredje stycket om
förskottsbetalning har lämnats. Om det förekommer anledning till det får
kronofogdemyndigheten återkalla sitt beslut, om det sker innan
utbetalning enligt garantin har ägt rum. Lag (1987:1134)

9 § Finner kronofogdemyndigheten att arbetstagarens fordran inte
omfattas av garantin, får arbetstagaren eller den till vilken fordran
övergått enligt 11 § överklaga beslutet genom besvär. I fråga om sådan
besvärstalan skall bestämmelserna i utsökningsbalken om besvär över
utmätning i allmänhet tillämpas. Hovrättens beslut får inte överklagas.
Hovrätten får dock tillåta att beslutet överklagas, om det finns
särskilda skäl för en prövning om tillstånd skall ges enligt 54 kap. 10
§ första stycket 1 rättegångsbalken. Lag (1989:355).

10 § I fråga om utbetalat garantibelopp inträder staten i arbetstagarens
rätt mot konkursgäldenären. Utdelning i konkursen för arbetstagarens
fordringar som avses i 2 § tillfaller staten intill detta belopp.

11 § Överlåtes fordran, har förvärvaren rätt till garantibelopp enligt
denna lag endast om förvärvet avsett av arbetsgivaren innehållet, ej
utbetalt mätningsarvode eller därmed jämförlig avgift eller facklig
medlemsavgift eller förvärvet skett sedan konkursbeslutet meddelats och
förvärvaren är arbetstagarorganisation i vilken överlåtaren är medlem
eller fond i vars förvaltning organisationen deltar.

Rätt till garantibelopp enligt lagen tillkommer underhållsberättigad för
underhållsbidrag som har innehållits genom införsel. Sådan rätt
tillkommer dock ej allmän försäkringskassa som har utgivit
bidragsförskott för underhållsbidrag. Lag (1979:344).

12 § Har någon genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt förorsakat
att betalning enligt denna lag utgått obehörigen eller med för högt
belopp, eller har någon i annat fall obehörigen eller med för högt
belopp uppburit ersättning och har han skäligen bort inse detta, skall
återbetalning ske av vad som betalats för mycket.

Har betalning enligt garantin skett med tillämpning av 5 § tredje
stycket och upphäves därefter konkursbeslutet genom beslut som vinner
laga kraft, skall den som erhållit betalningen återbetala uppburet
belopp.

Föreligger särskilda skäl, får återbetalningsskyldighet enligt första
eller andra stycket efterges helt eller delvis. Lag (1975:1261).

Övergångsbestämmelser

1970:741

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971 men tillämpas ej beträffande
fordran som gjorts eller kunnat göras gällande i konkurs, i vilken
beslut om egendomsavträde meddelats före nämnda dag.

1979:344

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. Äldre bestämmelser i 2 och
6-8 §§ gäller fortfarande i fråga om konkurs, i vilken konkursbeslutet
meddelats före nämnda dag.

1981:826

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

I fråga om talan mot beslut som har meddelats av kronofogdemyndigheten
före ikraftträdandet tillämpas 9 § i dess äldre lydelse.

1987:1134

Denna lag träder i kraft 1 januari 1988. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om en konkurs, i vilken konkursbeslutet har
meddelats före ikraftträdandet. Vad som i dessa bestämmelser sägs om
konkursdomaren skall dock i stället avse tingsrätten.

1989:355

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre bestämmelser tillämpas
dock i fråga om avgöranden av hovrätt som meddelats före
ikraftträdandet.