Kungörelse (1970:745) om statlig lönegaranti vid konkurs

SFS nr
1970:745
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1970-12-11
Författningen har upphävts genom
SFS1992:501
Upphävd
1992-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Ärenden om utbetalning av lönegaranti enligt 5 § lagen (1970:741) om
statlig lönegaranti vid konkurs tas upp av länsstyrelsen i det län dit
konkursdomstolen hör. Förordning (1987:1136).

Konkursförvaltarens handläggning

2 § Underrättelse enligt 7 § lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid
konkurs lämnas på blankett enligt formulär till kronofogdemyndigheten i
det län där arbetstagaren är bosatt eller, om arbetstagaren inte är
bosatt här i landet, där arbetsgivaren finns. Förordning (1988:421).

3 § En underrättelse enligt 2 § som avser en arbetstagares fordran på
ersättning för uppsägningstid skall innehålla för konkursförvaltaren
kända uppgifter om arbetstagarens anställningsförhållanden under
uppsägningstiden. Om konkursförvaltaren har lämnat sådan underrättelse
eller underrättelse om någon annan fordran, skall han genast anmäla till
länsstyrelsen om någon ändring sker av förhållande som kan antas vara av
betydelse för lönegarantibeloppets storlek eller tidpunkten för
utbetalningen. Förordning (1987:1136).

4 § En konkursförvaltare som har underrättat en kronofogdemyndighet
enligt 6 § lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs skall
till myndigheten överlämna en kopia av den bouppteckning som har
upprättats med anledning av konkursen samt de övriga handlingar och
uppgifter som kan vara till ledning för myndighetens prövning enligt 8 §
samma lag. Förordning (1987:1136).

5 § Utdelning som tillfaller staten enligt 10 § lagen (1970:741) om
statlig lönegaranti vid konkurs skall betalas till länsstyrelsen.
Förordning (1987:1136).

Tingsrättens handläggning

6 § Förordnar tingsrätten om hämtning eller häktning av gäldenären med
stöd av 8 § tredje stycket lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid
konkurs, skall rätten genast underrätta den i konkursen utsedde
förvaltaren om åtgärden. Förordning (1987:1136).

7 § Beslutar tingsrätten att anordna bevakningsförfarande i konkursen,
skall rätten genast underrätta kronofogdemyndigheten om det.

När konkursen har avslutats antingen genom att tingsrätten fastställt
utdelning enligt 11 kap. 7 § konkurslagen (1987:672) eller genom att
beslut om att avskriva konkursen har vunnit laga kraft, skall rätten
underrätta kronofogdemyndigheten om det. Om en arbetstagare har ålagts
att enligt 14 kap. 3 § samma lag betala kostnader, skall detta anges i
underrättelsen. */k/ Förordning (1987:1136) */-k/.

Kronofogdemyndighetens handläggning

8 § Hos kronofogdemyndigheten förs register över lönegarantiärenden
enligt formulär. */k/ Förordning (1987:1136) */-k/.

9 § Kronofogdemyndigheten skall komplettera en underrättelse enligt 2 §
med uppgift om införsel- och löneutmätningsbeslut beträffande
arbetstagaren och därefter vidarebefordra underrättelsen till
länsstyrelsen. */k/ Förordning (1987:1136) */-k/.

10 § Om det behövs skall en kronofogdemyndighet vid sin prövning enligt
8 § lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs höra
arbetstagaren och arbetsgivaren. Om det finns anledning till det, skall
även annan höras som kan antas ha upplysningar av värde för bedömning av
frågan huruvida betalning enligt garantin skall lämnas.

Kronofogdemyndigheten får bestämma, att arbetstagaren på heder och
samvete skriftligen skall bekräfta riktigheten av sådan uppgift om sina
anställnings- och avlöningsförhållanden som har betydelse för
myndighetens prövning.

Om någon utredningsåtgärd fordras i ett annat län, skall
kronofogdemyndigheten i det andra länet på begäran hjälpa till.
Förordning (1988:421).

11 § En kronofogdemyndighet som enligt 6 § lagen (1970:741) om statlig
lönegaranti vid konkurs har underrättats om tid för edgångssammanträde
skall vara företrädd vid sammanträdet, när det finns anledning till det.
*/k/ Förordning (1987:1136) */-k/.

12 § En underrättelse enligt 8 § fjärde stycket lagen (1970:741) om
statlig lönegaranti vid konkurs lämnas enligt formulär. Underrättelsen
skall innehålla uppgifter om införsel- och löneutmätningsbeslut
beträffande arbetstagaren. Om arbetstagaren är bosatt i ett annat län,
inhämtas uppgiften från kronofogdemyndigheten i det länet.

Om en underrättelse enligt första stycket avser en arbetstagares fordran
på ersättning för uppsägningstid, skall den innehålla för
kronofogdemyndigheten kända uppgifter om arbetstagarens
anställningsförhållanden under uppsägningstiden. Förordning (1988:421).

13 § Om en kronofogdemyndighet som har lämnat underrättelse till
länsstyrelsen enligt 8 § fjärde stycket lagen (1970:741) om statlig
lönegaranti vid konkurs får en underrättelse från rätten enligt 7 §,
skall sistnämnda underrättelse vidarebefordras till länsstyrelsen. Om
kronofogdemyndigheten inte har lämnat en underrättelse enligt 8 § fjärde
stycket nämnda lag och om underrättelsen från rätten innebär att
bevakningsförfarande har anordnats, skall kronofogdemyndigheten, om
myndigheten innehar en handling vilken är utformad som bevakningsinlaga,
före bevakningstidens utgång vidarebefordra handlingen till
konkursförvaltaren samt underrätta arbetstagaren om åtgärden. */k/
Förordning (1987:1136) */-k/.

14 § En kronofogdemyndighets beslut enligt 9 § lagen (1970:741) om
statlig lönegaranti vid konkurs skall delges arbetstagaren. Om det efter
ett överklagande har fastställts att en arbetstagares fordran omfattas
av garantin, skall kronofogdemyndigheten lämna underrättelse enligt 8 §
fjärde stycket samma lag. */k/ Förordning (1987:1136) */-k/.

Länsstyrelsens handläggning

15 § Länsstyrelsen får som villkor för betalning av fordran på lön för
uppsägningstid föreskriva, att arbetstagaren skall avge försäkran på
heder och samvete om sina anställnings- och avlöningsförhållanden under
uppsägningstiden.

16 § Länsstyrelsen får förordna en kronofogdemyndighet att i fråga om
statens rätt på grund av betalning av lönegarantibelopp företräda staten
i konkursen. Har sådant förordnande meddelats, skall länsstyrelsen
underrätta kronofogdemyndigheten, när utdelning som tillfallit staten
betalas enligt 5 §. */k/ Förordning (1987:1136) */-k/.

17 § Länsstyrelsen skall lämna konkursgäldenären, kronofogdemyndigheten,
skattemyndigheten och konkursförvaltare besked om utbetalda, avdragna
och innehålla lönegarantibelopp. Förordning (1990:1259).

18 § Länsstyrelsen fullgör beträffande garantibeloppen arbetsgivares
skyldigheter i fråga om skatteavdrag, beslut om införsel eller utmätning
i lön och kontrolluppgifter för inkomsttaxeringen.

I ett besked som lämnas till konkursgäldenären och konkursförvaltaren
enligt 17 § skall erinras om att första stycket inte i fråga om
garantibelopp begränsar de skyldigheter som i övrigt enligt lag eller
annan författning åvilar en arbetsgivare beträffande lön eller annan
ersättning. */k/ Förordning (1987:1136) * /-k/.

19 § I fråga om statens fordran på grund av utbetalat lönegarantibelopp
gäller avskrivningskungörelsen (1965:921).

20 § Medel för täckning av statens kostnader på grund av betalningar
enligt lönegarantin rekvireras från den fond som avses i 4 kap. 10 §
lagen (1981:691) om socialavgifter. */k/ Förordning (1984:898) */-k/.

Övriga bestämmelser

21 § Hovrätten skall till kronofogdemyndigheten översända kopia av
beslut som hovrätten meddelat med anledning av ett överklagande enligt 9
§ lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs. */k/ Förordning
(1987:1136) */-k/.

*/k/ 22 § har upphävts genom förordning (1975:1262) */-k/.

23 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av bestämmelserna i denna
kungörelse om länsstyrelsens och kronofogdemyndighetens handläggning av
ärenden om lönegaranti meddelas såvitt avser 20 § av riksrevisionsverket
och i övrigt av riksskatteverket. Riksskatteverket bestämmer i vad mån
handlingar i ärenden om lönegaranti skall utfärdas enligt formulär
utöver vad som anges i kungörelsen. */k/ Förordning (1987:1136) */ -k/.

24 § Formulär som avses i denna kungörelse fastställs av
riksskatteverket, som även tillhandahåller blanketter för underrättelse
enligt 2 §. Sådana blanketter skall finnas hos tingsrätten och
kronofogdemyndigheten. */k/ Förordning (1987:1136) */-k /.

Övergångsbestämmelser

1987:1136

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om en konkurs i vilken konkursbeslutet har
meddelats före ikraftträdandet. Vad som i dessa bestämmelser sägs om
konkursdomaren skall dock i stället avse tingsrätten.