Kungörelse (1970:769) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Österrike för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

SFS nr
1970:769
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1970-12-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:858
Upphävd
1994-01-01

Kungl. Maj:t har, med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen
(1928:370), 20 § 3 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt samt
20 § 3 mom. lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, funnit gott
förordna, /k/ dels /-k/ att ett mellan Sverige och Österrike den 14 maj
1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande
skatter på inkomst och förmögenhet, vilket avtal genom protokoll den 6
april 1970 mellan samma stater erhållit den ändrade lydelse som framgår
av bilaga 1 till denna kungörelse, skall lända till efterrättelse för
Sveriges del, /k/ dels /-k/ att vid tillämpningen av avtalet skall
iakttagas de anvisningar som är fogade till kungörelsen som bilaga 2.
(Jämför 1974:770 ö.b. och 1974:859 ö.b.)