Ackordskungörelse (1970:858)

SFS nr
1970:858
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1970-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:783
Upphävd
1996-09-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1988:422

Ansökan om förordnande av god man

1 § I föreläggande som avses i 6 § fjärde stycket ackordslagen
(1970:847) skall rätten erinra om att ansökningen kan avvisas, om
bristen ej avhjälpes. Förordning (1987:917).

2 § När en tingsrätt enligt 6 § tredje stycket ackordslagen (1970:847)
sänder handlingarna i ärendet till en annan tingsrätt, skall det framgå
vilken dag ansökningen kom in till den förra tingsrätten. Förordning
(1987:917).

God man

3 § Gode mannen skall anmäla till rätten, om gäldenären vid
förvaltningen av sin egendom försummar vad som åligger honom enligt 4 §
ackordslagen (1970:847). Anmälan skall också göras av gode mannen, om
det saknas anledning antaga att ackord kan komma till stånd.

Träffas uppgörelse med borgenärerna, skall gode mannen underrätta
rätten. Förordning (1987:917).

4 § Uppkommer fråga om att återkalla förordnande av god man, skall
rätten bereda gäldenären tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan
avsevärd tidsutdräkt. Har frågan om återkallelse ej väckts av gode
mannen, skall även denne höras. Förordning (1987:917).

5 § Uppkommer fråga om entledigande av gode mannen, skall rätten bereda
denne tillfälle att yttra sig. Förordning (1987:917).

Ansökan om förhandling om offentligt ackord

6 § En ansökan om förhandling om offentligt ackord jämte åtföljande
handlingar skall ges in till tingsrätten i två exemplar. Rätten skall
tillställa den gode mannen det ena exemplaret. Förordning (1987:917).

7 § Förskott som avses i 22 § andra stycket 8 ackordslagen (1970:847)
uppgår till ett belopp motsvarande kungörandeavgiften i ackordsärenden
enligt förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna.
Förordning (1987:458)

8 § I föreläggande som avses i 24 § ackordslagen (1970:847) skall rätten
erinra om att ansökningen kan avvisas, om bristen ej avhjälpes.
Förordning (1987:917).

Konkurs m.m.

9 § Om borgenär som avses i 9 § ackordslagen (1970:847) ansöker att
gäldenären skall försättas i konkurs, skall rätten, om god man
förordnats, lämna denne tillfälle att yttra sig över ansökningen.
Borgenären skall erhålla tillfälle att yttra sig över vad gode mannen
anfört. Uppkommer fråga om konkurs sedan ansökan gjorts om förhandling
om offentligt ackord, skall rätten alltid inhämta yttrande av gode
mannen innan beslut meddelas. Förordning (1987:917).

10 § När god man förordnats och när förhandling om offentligt ackord
beslutats, skall rätten genast sända underrättelse till
kronofogdemyndigheten i det län där gäldenären har sitt hemvist.
Underrättelse om godmansförordnande skall innehålla uppgift om gode
mannens namn och adress.

Underrättelse enligt första stycket skall också sändas genast när verkan
av godmansförordnande förfallit genom beslut enligt 7, 24 eller 26 §§
ackordslagen (1970:847) eller till följd av 8 § första stycket samma lag
och när ackordsfrågan avgjorts. Förordning (1988:422).

Bouppteckningsed

11 § Har gäldenären enligt 25 § andra stycket ackordslagen (1970:847)
avlagt ed hos annan tingsrätt skall denna genast sända protokoll över
edgången till den tingsrätt som handlägger ansökningen om förhandling om
offentligt ackord. Förordning (1987:917).

Åtgärder vid beslut om förhandling om offentligt ackord

12 § Har rätten i ärendet grundat sin behörighet på annan omständighet
än att gäldenären har eller vid sin död hade hemvist här i riket eller
att styrelsen för bolag, förening eller stiftelse har sitt säte här,
skall det anges i beslutet om förhandlingen. Förordning (1987:917).

13 § När beslut meddelats om förhandling om offentligt ackord, skall
rätten efter samråd med gode mannen bestämma tid och plats för
borgenärssammanträde som avses i 29 § första stycket ackordslagen
(1970:847). Förordning (1987:917).

14 § Kungörelse om beslut om förhandling om offentligt ackord enligt
26 § ackordslagen (1970:847) skall innehålla uppgift om tid och plats
för borgenärssammanträde, dagen för ansökan om förordnande av god man,
dennes namn och adress samt vad borgenär har att iaktta enligt 27 och
28 §§ ackordslagen. I kungörelsen skall vidare anges att bouppteckningen
och övriga handlingar hålls tillgängliga hos rätten och den gode mannen.

Har kallelse på okända borgenärer utfärdats och utfärdas kungörelse om
beslut om förhandling om offentligt ackord innan tiden för att anmäla
fordran har löpt ut, skall i kungörelsen erinras om att verkan av
kallelsen inte har förfallit genom ackordsförhandlingen.

När beslut meddelats om förhandling om offentligt ackord, skall rätten
bestämma den eller de ortstidningar, i vilka senare kungörelse angående
ackordsförhandlingen skall införas. I kungörelsen skall, i förekommande
fall, anges att annonseringen av kungörelser angående
ackordsförhandlingen fortsättningsvis kommer att ske i ett begränsat
antal tidningar. Förordning (1987:917).

15 § Rätten skall genast underrätta gäldenären, alla kända borgenärer
och återvinningssvarande, som avses i 18 § ackordslagen (1970:847), om
kungörelsens innehåll. Samtidigt skall konkursdomaren sända avskrift av
ackordsförslaget samt gode mannens berättelse och yttrande till de
borgenärer till vilka dessa handlingar ej sänts tidigare. Blir borgenär
känd senare, skall gode mannen underrätta konkursdomaren. Denne skall
genast sända sådan borgenär underrättelse och handlingar som förut
sagts.

Om gäldenären ej tillhandahåller behövliga avskrifter, ombesörjer rätten
sådana på gäldenärens bekostnad. Förordning (1987:917).

Anmälan av och anmärkning mot fordran

16 § Anmälan av eller anmärkning mot fordran och de handlingar som
åberopas till stöd härför skall inges till gode mannen i två exemplar,
varav denne skall tillställa rätten det ena. Gode mannen skall även
underrätta rätten om de anmärkningar han själv funnit anledning till.
Detsamma gäller när värdet av egendom vari borgenär har särskild
förmånsrätt kan antagas understiga fordringen. Förordning (1987:917).

Borgenärssammanträde

17 § Anmäler gäldenären att han önskar ändra eller återtaga
ackordsförslag eller uppkommer fråga om uppskov som avses i 33 §
ackordslagen (1970:847), skall rätten höra gode mannen. Förordning
(1987:917).

18 § Har ändring av ackordsförslaget medgivits och beslutas av den
anledningen fortsatt borgenärssammanträde, skall rätten genast utsätta
och tillkännage tid och plats för det nya sammanträdet. Varje
röstberättigad borgenär med känd adress, som ej var närvarande vid det
sammanträde då tillkännagivandet gjordes, skall underrättas om tiden och
platsen för det fortsatta sammanträdet. Underrättelsen skall innehålla
uppgift om ändringen och upplysning, huruvida gode mannen tillstyrkt den
eller ej.

Beslutas fortsatt sammanträde i annat fall än som avses i första
stycket, behöver underrättelse ej lämnas till de borgenärer som ej var
närvarande vid det sammanträde, då tid och plats för det fortsatta
sammanträdet tillkännagavs. Förordning (1987:917).

Fastställelse av offentligt ackord m.m.

19 § Frågor om fastställande av offentligt ackord skall handläggas
skyndsamt.

När en ackordsfråga enligt 34 § ackordslagen (1970:847) skall prövas vid
en förhandling, skall rätten sända underrättelser om tid och plats för
förhandlingen till den gode mannen, gäldenären och de borgenärer som var
närvarande vid sammanträdet för prövning av ackordsförslaget.
Underrättelse behöver inte sändas om rätten redan vid det sammanträdet
beslutar att pröva ackordsförslaget vid en förhandling. Förordning
(1987:917).

20 § Till sammanträde som avses i 36 § tredje stycket ackordslagen
(1970:847) skall rätten kalla borgenärerna genom kungörelse minst tio
dagar före sammanträdet. Rätten skall dessutom sända underrättelse om
kungörelsens innehåll till den gode mannen, gäldenären och varje
röstberättigad borgenär med känd adress. Förordning (1987:917).

21 § Har ackordsfrågan enligt 44 § ackordslagen (1970:847) avgjorts utan
att ackord kommit till stånd, skall rätten genast utfärda kungörelse
härom. Vad som sagts nu gäller ej om ackordsfrågan förfallit på grund av
konkurs. Förordning (1987:917).

Beslut av högre rätt

22 § Om högre rätt upphäver eller meddelar beslut om förhandling om
offentligt ackord, skall tingsrätt genast underrättas. Annat beslut
skall tillställas tingsrätten så snart beslutet vunnit laga kraft.
Förordning (1987:917).

23 § Har beslut om förhandling om offentligt ackord upphävts eller
meddelats av högre rätt, skall tingsrätten genast utfärda kungörelse om
den högre rättens beslut. Förordning (1987:917).

Sättet för kungörelse och underrättelse

24 § Kungörelser om beslut om förhandling om offentligt ackord enligt 26
§ ackordslagen (1970:847) skall införas, förutom i Post- och Inrikes
Tidningar, i ortstidning. Andra kungörelser skall införas i Post- och
Inrikes Tidningar och i den eller de ortstidningar som enligt 14 §
tredje stycket har bestämts för offentliggörande av kungörelser om
ackordsförhandlingen.

I fråga om skyldighet för rätten att i vissa fall kungöra ett beslut om
förhandling om offentligt ackord utomlands finns det föreskrifter i 2 §
lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land.
Förordning (1987:917).

25 § har upphävts genom förordning (1987:917).

26 § Underrättelse eller anmälan av rätten eller gode mannen enligt
denna kungörelse sändes med posten i vanligt brev till mottagaren under
dennes vanliga adress. Förordning (1987:917).

Särskilda bestämmelser

27 § Är handling som inkommer till rätten eller gode mannen avfattad på
danska eller norska språket eller är handling som inkommer från utländsk
borgenär, som är bosatt utomlands, avfattad på engelska, franska eller
tyska språket, får handlingen godtagas utan översättning till svenska
språket, om det bedömes lämpligt. Är handling avfattad på annat
utländskt språk, skall översättning ske till svenska språket. Förordning
(1987:917).

28 § Om handling, som skall inges till rätten i två exemplar, inkommit i
endast ett exemplar, ombesörjer rätten avskrift på ingivarens bekostnad.
Förordning (1987:917).

29 § Vad i lag eller särskild författning är föreskrivet om under
rättelse eller anmälan hos registreringsmyndighet angående konkurs samt
om registrering av sådan underrättelse eller anmälan äger mot svarande
tillämpning på förhandling om offentligt ackord, om ej annat följer av
särskilda föreskrifter.

30 § Finnes enligt berättelse som avses i 22 § andra stycket 4
ackordslagen (1970:847) skälig anledning antaga att gäldenären gjort sig
skyldig till brott mot sina borgenärer, skall rätten underrätta allmänna
åklagaren. Förordning (1987:917).

Övergångsbestämmelser

1987:917

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. Föreskriften i 25 §
gäller fortfarande när beslutet om att inleda en ackordsförhandling har
meddelats före ikraftträdandet.