Lag (1970:86) om befrielse för utländsk konsul från skyldighet att avlägga vittnesmål m.m.

SFS nr
1970:86
Departement/myndighet
JustitiedepartementetDOM
Utfärdad
1970-04-03

1 § Lönad konsul, som är anställd i främmande stats tjänst här i riket
och som icke är svensk medborgare, är ej skyldig att avlägga
vittnesmål.

2 § Vittnesförhör som hålles med konsul som avses i 1 § får äga rum
i hans bostad eller i konsulatets lokaler.

Skriftlig vittnesberättelse av sådan konsul får åberopas.

3 § Den som är anställd vid lönat konsulat här i riket får vid
vittnesförhör vägra att yttra sig angående omständighet som har
samband med hans tjänsteutövning. Han är ej heller skyldig att för
rätten förete skriftlig handling som har sådant samband.

Första stycket äger motsvarande tillämpning beträffande olönad
konsul.

4 § Innehåller avtal, som Sverige ingått med främmande stat, i fråga
om vittnesmål av den som är anställd vid konsulat här i riket eller
av sådan medlem av hans familj som bor hos honom bestämmelser om mer
vittgående förmåner än som anges i 1 — 3 §§, gäller avtalets
bestämmelser.