Lag (1970:871) om linjesjöfart på Gotland

SFS nr
1970:871
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1970-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:19
Upphävd
1998-01-01

1 § Linjesjöfart på Gotland får bedrivas endast efter särskilt
tillstånd. Fråga om tillstånd prövas av Konungen.

2 § Med linjesjöfart på Gotland avses i förvärvssyfte bedriven sjöfart
i regelbunden trafik mellan Gotland och svensk hamn utanför Gotland.

3 § Tillstånd får meddelas endast för sjöfart som kan anses vara till
nytta för näringslivet och befolkningen på Gotland och som är behövlig
från allmän synpunkt.

För tillstånd kräves att den som skall bedriva sjöfarten har
personella, ekonomiska och tekniska förutsättningar att driva
verksamheten på ett företagsekonomiskt tillfredsställande sätt och så
att kraven på god transportförsörjning tillgodoses.

4 § Tillstånd meddelas för viss tid eller tills vidare. Det kan
förbindas med särskilda villkor och föreskrifter.

5 § För sjöfart som omfattas av tillstånd skall Konungen eller
myndighet som Konungen bestämmer fastställa taxor och turplaner.
Därvid skall beaktas de krav som kan ställas med hänsyn till de i 3 §
angivna grunderna för tillstånd.

6 § Tillståndshavare är skyldig att befordra passagerare och gods
enligt fastställda taxor och turplaner. Sådan skyldighet föreligger
dock icke om befordran hindras av förhållanden, som tillståndshavaren
ej orsakat eller kunnat avvärja eller om eljest godtagbart skäl att
underlåta befordran föreligger.

7 § Tillståndshavare är skyldig att lämna erforderliga uppgifter för
fastställande av taxa och turplan och för kontroll i övrigt av att
tillståndshavaren fullgör sina åligganden enligt denna lag.

8 § Åsidosätter tillståndshavare i väsentlig mån sina åligganden
enligt denna lag eller enligt villkor eller föreskrift, som förbundits
med tillståndet, kan detta omedelbart återkallas.

Tillstånd som meddelats tills vidare upphör i annat fall än som avses
i första stycket att gälla ett år efter det att tillståndet
återkallats.

Återkallas icke tillstånd och anmäler tillståndshavaren att han icke
önskar utnyttja tillståndet, upphör det att gälla ett år därefter, om
det icke meddelats för viss tid och den tiden utgår dessförinnan.

9 § Till böter dömes

1. den som driver linjesjöfart på Gotland utan att ha rätt till det,

2. den som i samband med ansökan om tillstånd lämnar veterligen
oriktig uppgift,

3. tillståndshavare som ej iakttar skyldighet, som åvilar honom enligt
denna lag, eller som bryter mot villkor eller föreskrift, som
förbundits med tillståndet för honom,

4. tillståndshavare som i de avseenden som anges i 7 § lämnar
veterligen oriktig uppgift.