Stadga (1970:88) om enskilda vårdhem m.m.

SFS nr
1970:88
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1970-03-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:786
Upphävd
1997-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Med enskilt vårdhem avses i denna stadga inrättning, som drives av
annan än staten, kommun eller landstingskommun och som har minst tre
vårdplatser för sjukvård eller annan personlig omvårdnad eller
tillsyn.

2 § Stadgan är ej tillämplig på

1. insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade,

2. vård av handikappade, till vilken statsbidrag utgår,

3. kontrollerad familjevård eller därmed jämförlig vård,

4. anstalt, avsedd för Riksförsäkringsverkets sjukvårdande
verksamhet,

5. sådant hem för vård eller boende för vilket krävs tillstånd enligt
69 § socialtjänstlagen (1980:620),

6. annat i 1 § avsett vårdhem för vilket regeringen meddelat
särskilda föreskrifter. Lag (1993:395).

Tillsyn m.m.

3 § Socialstyrelsen har högsta tillsynen över enskilda vårdhem.

Länsstyrelserna utövar inom länet tillsynen över de enskilda
vårdhemmen.

Socialnämnden i den kommun där vårdhem är beläget skall utöva löpande
tillsyn i socialt hänseende över hemmet.

Undervisning, som bedrivs vid enskilt vårdhem och som motsvarar
undervisningen vid förskola, grundskola eller yrkesskola, står under
tillsyn av skolöverstyrelsen. Lag (1981:583).

4 § Länsstyrelsen får förordna att person, som inte lämpligen kan
vårdas vid vårdhemmet eller som väsentligt försvårar vården av andra
som vistas på hemmet, skall förflyttas därifrån.

5 § Enskilt vårdhem skall ha de lokaler, den utrustning samt den
personal som behövs för att god vård skall kunna meddelas.

6 § Enskilt vårdhem skall förestås av person, som är lämplig för
uppgiften och vars kompetens godkänts av länsstyrelsen.

Den vård som meddelas vid vårdhemmet skall stå under tillsyn av en
läkare (vårdhemsläkare). Länsstyrelsen får, om särskilda
omständigheter påkallar det, medge undantag från skyldigheten att ha
sådan läkare.

Socialstyrelsen bestämmer vilka särskilda behörighetskrav
vårdhemsläkare skall uppfylla. Lag (1977:375).

Tillstånd att driva enskilt vårdhem

7 § Enskilt vårdhem får ej drivas utan tillstånd av länsstyrelsen.

Ansökan om tillstånd skall göras skriftligen hos socialstyrelsen i god
tid innan verksamheten skall ta sin början. Ansökningshandlingen skall
innehålla uppgift om

1. den kategori vårdbehövande för vilken vårdhemmet avses,

2. vårdhemmets benämning och belägenhet,

3. antalet vårdplatser,

4. brandskyddsåtgärder och sanitära anordningar,

5. vem som avses vara föreståndare för vårdhemmet, dennes utbildning
och praktiska yrkeserfarenhet,

6. vem som avses vara vårdhemsläkare,

7. övrig personal och dennas utbildning.

Länsstyrelsen får dock medge att uppgift om föreståndare och
vårdhemsläkare lämnas vid senare tidpunkt.

Till ansökningshandlingen skall fogas ritningar som visar lokalernas
storlek, inredning och användning samt, om byggnadslov meddelats för
vårdhemmet, handlingar som visar detta. Om sökanden är bolag, förening
eller stiftelse skall ett exemplar av gällande bolagsordning eller
stadgar bifogas jämte uppgift om vem som äger tala och svara för
sökanden. Lag (1977:375).

8 § Innan verksamheten vid enskilt vårdhem börjar, skall den som avser
att driva hemmet tillställa länsstyrelsen skriftligt åtagande av den
som skall vara föreståndare och av vårdhemsläkaren. Lag (1981:583).

9 § Beviljas tillstånd skall länsstyrelsen utfärda skriftligt bevis. I
beviset skall anges vem som skall driva hemmet, dess benämning och
belägenhet, den kategori vårdbehövande för vilken det är godkänt, det
högsta antal personer som samtidigt får vårdas där och vem som skall
vara föreståndare samt övriga villkor för tillståndet. Har byggnadslov
ej meddelats och är det ej uppenbart att sådant icke behövs, skall
beviset innehålla erinran om att byggnadslov kan fordras.

Beviljas tillstånd innan uppgift lämnats om föreståndare och, om sådan
skall finnas, vårdhemsläkare, skall i beviset anges att verksamheten
ej får påbörjas förrän länsstyrelsen medgivit det. Lag (1977:375).

10 § Tillstånd att driva enskilt vårdhem meddelas att gälla tills
vidare men kan avse begränsad tid, om särskilda skäl föreligger.

11 § Vill den som driver enskilt vårdhem flytta eller utvidga hemmet,
eljest ändra verksamheten eller hemmet eller byta föreståndare, skall
tillstånd sökas härför. Därvid gäller i tillämpliga delar 7-10 §§.
Lag (1977:375).

12 § Tillstånd får ej överlåtas.

13 § Om vården på enskilt vårdhem ej ombersörjes på tillfredställande
sätt eller om annat uppenbart missförhållande föreligger och rättelse
ej sker, kan länsstyrelsen återkalla tillståndet. Beslut om
återkallelse länder omedelbart till efterrättelse, om ej länsstyrelsen
förordnar annat. Lag (1977:375).

14 § Nedlägges enskilt vårdhem, skall den som drivit hemmet omedelbart
anmäla detta till socialstyrelsen, länsstyrelsen och socialnämnden.
Lag (1981:583).

Föreståndare och vårdhemsläkare

15 § Föreståndare för enskilt vårdhem åligger att

1. ansvara för den personliga omvårdnaden och tillsynen,

2. se till att möjligheter ges till behövlig aktivering och
rehabilitering och följa utvecklingen inom vårdområdet,

3. se till att kosten är fullvärdig och näringsriktig,

4. besluta om inskrivning efter samråd med vårdhemsläkaren, om det ej
uppdragits åt denne eller annan läkare att ha hand om inskrivningen,

5. föra liggare över de personer som vårdas vid hemmet,

6. omedelbart sända skriftligt åtagande av tillträdande läkare till
länsstyrelsen när byte sker av vårdhemsläkare,

7. före utgången av mars månad enligt fastställt formulär lämna
årsberättelse för hemmets verksamhet under föregående kalenderår till
socialstyrelsen, länsstyrelsen och socialnämnden. Lag (1981:583).

16 § Vårdhemsläkare åligger att

1. ansvara för den medicinska vården vid hemmet, i den mån ej annan
läkare svarar för denna,

2. se till att vid hemmet vårdas endast sådana personer för vilka det
är godkänt och som lämpligen kan vårdas där,

3. regelbundet besöka hemmet,

4. ha tillsyn över hygienen och utrustningen vid hemmet,

5. omedelbart anmäla till socialstyrelsen om någon i samband med vård
eller behandling vid hemmet drabbats av eller utsatts för risk att
drabbas av allvarlig skada eller sjukdom,

6. omedelbart anmäla till polismyndigheten om vid dödsfall behov av
rättsmedicinsk obduktion eller annan rättsmedicinsk undersökning kan
antagas föreligga. Lag (1986:240).

Enskild vårdverksamhet utom vårdhem

17 § I fråga om sådan enskild vård, som ej meddelas vid vårdhem som
avses i 1 § men dock innefattar yrkesmässigt mottagande av
vårdbehövande för sjukvård gäller 3-5, 7 och 9-15 §§ i tillämpliga
delar om ej regeringen förordnar annat eller vården drives enligt
avtal med hälso- och sjukvårdsnämnden. Därvid gäller vad som sägs om
föreståndare i 7 och 15 §§ den som driver verksamheten. Lag
(1982:768).

Straffbestämmelser m.m.

18 § Den som driver enskilt vårdhem eller sådan verksamhet som avses i
17 § utan tillstånd eller driver vårdhem utan att för hemmet finns
föreståndare eller läkare, där sådan skall finnas, eller vidtager
åtgärd i strid mot 11 §, dömes till böter eller fängelse i högst sex
månader.

Den som underlåter att fullgöra vad som åligger honom enligt 8 §, 15
§ 4-7 punkten och 16 § 5-7 punkten, dömes till böter.

19 § Myndighet som anges i 3 § får kräva de upplysningar som den
behöver för sin tillsyn över enskilt vårdhem eller sådan enskild
vårdverksamhet som avses i 17 §.

Den som har att utöva tillsynen äger tillträde till hemmet och rätt
att göra sig underrättad om förhållanden som är av betydelse för
tillämpningen av denna stadga eller föreskrifter som meddelats med
stöd av stadgan. Om tillträde vägras utan godtagbart skäl skall
polismyndigheten på begäran lämna handräckning.

20 § Den som deltar eller har deltagit i vårdverksamhet som avses i
denna stadga får ej obehörigen yppa vad han därvid erfarit om enskilds
personliga förhållanden. Lag (1977:375).

20 a § Talan mot länsstyrelses beslut i ärende som avses i 4 § samt
talan mot länsstyrelses beslut i ärende som avses i 13 § eller i
ärende rörande förbud som avses i övergångsbestämmelserna föres hos
kammarrätten genom besvär.

Talan mot annat beslut av länsstyrelse enligt stadgan föres hos
socialstyrelsen genom besvär.

Talan mot socialstyrelsens beslut i fråga om tillstånd att driva
enskilt vårdhem, att flytta eller utvidga vårdhem eller på annat sätt
ändra verksamheten eller hemmet samt mot styrelsens beslut som ej
avser särskilt fall föres hos regeringen genom besvär. Mot annat
beslut av socialstyrelsen enligt denna stadga får talan ej föras.
Lag (1981:583).

21 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna stadga meddelas
såvitt avser 3 § sista stycket av skolöverstyrelsen och i övrigt av
socialstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

1986:240

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. I fråga om omsorger som
övergångsvis tillhandahålles enligt lagen (1967:940) angående omsorger
om vissa psykiskt utvecklingsstörda gäller 2 § i dess äldre lydelse.