Lag (1970:912) med anledning av Riksskatteverkets inrättande

SFS nr
1970:912
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1970-12-17

Vad i lag eller annan författning föreskrives om riksskattenämnden,
centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden, kupongskattekontoret,
kupongskattenämnden, allmänna ombudet hos mellankommunala
prövningsnämnden eller kontrollstyrelsen skall i stället avse
riksskatteverket.