Lag (1970:926) om särskild kontroll på flygplats

SFS nr
1970:926
Departement/myndighet
Justitiedepartementet PO
Utfärdad
1970-12-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:1100
Upphävd
2005-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1974:599

1 § Till förekommande av brott som utgör allvarlig fara för säkerheten
vid luftfart får särskild kontroll på flygplats äga rum enligt denna
lag.

2 § Förordnande om särskild kontroll meddelas av rikspolisstyrelsen
efter samråd med luftfartsverket och skall avse viss tid, högst tre
månader varje gång. Förordnande kan begränsas till viss flygplats
eller viss trafik. Behövs särskilda föreskrifter i fråga om kon
trollen, skall dessa anges i förordnandet.

Är fara i dröjsmål, får polisstyrelse förordna om särskild kontroll.
Sådant förordnande skall genast underställas rikspolisstyrelsen som
har att utan dröjsmål pröva om förordnandet skall bestå. Lag
(1974:599).

3 § Särskild kontroll utföres av polisman efter beslut av polissty
relsen. Denna får förordna annan än polisman att under ledning av
polisman utföra sådan kontroll.

Vid särskild kontroll eftersökes vapen eller annat föremål, som är
ägnat att komma till användning vid brott som avses i 1 §. Väska eller
annat slutet förvaringsställe inom flygplatsens område får undersökas.
Flygpassagerare eller annan som uppehåller sig inom området får
kroppsvisiteras.

Den som ej frivilligt underkastar sig kroppsvisitation kan i stället
avvisas från flygplatsens område. Lag (1974:599).

4 § Påträffas vid särskild kontroll föremål som avses i 3 § och tages
ej föremålet i beslag enligt bestämmelserna i rättegångsbalken, skall,
om det ej av särskild anledning kan underlåtas, den hos vilken före
målet påträffats anmanas att förvara föremålet på sätt som är ägnat
att hindra brott som avses i 1 §. Efterkommer han ej anmaningen, får
han avvisas från flygplatsens område eller del av detta.

5 § Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning skall
verkställas inomhus i avskilt rum samt, om den som undersöker eller
den undersökte begär det och det kan ske utan större omgång, i vittnes
närvaro. Kroppsvisitation av kvinna får verkställas eller bevittnas
endast av kvinna, om undersökningen ej sker genom elektrisk metall
detektor.

6 § Påträffas föremål som avses i 3 § vid undersökning eller kropps
visitation enligt denna lag, skall protokoll upprättas och, om det
begärs, bevis utfärdas angående vad som förekommit.