Kungörelse (1970:927) om fastställande av tabeller till ledning vid uträknandet av arvsskatt och gåvoskatt

SFS nr
1970:927
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1970-12-04

Kungl. Maj:t har, med stöd av 31 § förordningen (1941:416) om arvsskatt
och gåvoskatt, funnit gott att fastställa bifogade tabeller till ledning
vid uträknandet av sådan skatt. /n1/

//n1// Tabellerna finns inte med här.