Lag (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord

SFS nr
1970:939
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1970-12-17
Författningen har upphävts genom
1988:183
Upphävd
1989-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Med kyrklig jord förstås i denna lag löneboställe, prästgård,
församlingskyrkas fastighet, prästlönefondsfastighet,
kyrkofondsfastighet, domkyrkas fastighet och biskopsgård.

Kyrklig jord är fast egendom eller tomträtt. Lag (1975:1322).

2 § Löneboställe är kyrklig jord vars avkastning är avsedd till avlöning
åt församlingspräst i visst pastorat.

Prästgård är kyrklig jord på vilken tjänstebostad är anvisad åt en
kyrkoherde eller en komminister. Om tjänstebostad inte längre är anvisad
på egendomen, blir egendomen löneboställe.

Församlingskyrkas fastighet är kyrklig jord vars avkastning är avsedd
till församlingskyrkas behov. Vid tillämpning av 24 och 26 §§ skall även
sådan fast egendom på vilken en församlingskyrka av stiftelsekaraktär är
uppförd anses som församlingskyrkas fastighet.

Prästlönefondsfastighet är kyrklig jord som förvärvats för medel ur
prästlönefonder från flera pastorat och vars avkastning är avsedd till
avlöning åt församlingspräster i dessa pastorat.

Kyrkofondsfastighet är kyrklig jord vars avkastning tillförs
kyrkofonden.

Domkyrkas fastighet är kyrklig jord vars avkastning är avsedd till
domkyrkas behov. Vid tillämpning av 24 och 26 §§ skall även sådan fast
egendom på vilken en domkyrka av stiftelsekaraktär är uppförd anses som
domkyrkas fastighet.

Biskopsgård är kyrklig jord på vilken tjänstebostad är anvisad åt
biskop. Lag (1987:77).

3 § Bestämmelse i lag eller annan författning om fast egendom eller
tomträtt som tillhör staten är ej tillämplig på kyrklig jord. Lag
(1975:1322).

4 § Vad som enligt lag eller annan författning åligger fastighetsägare
fullgöres av den som förvaltar den kyrkliga jorden.

Organisationen

5 § I varje stift finns en stiftsnämnd samt boställsnämnder till det
antal regeringen bestämmer. I Stockholms stift fullgöres dock
stiftsnämnds åligganden av stiftsnämnderna i Uppsala och Strängnäs stift
enligt regeringens bestämmande.

Boställsnämnds verksamhetsområde bestämmes av regeringen. Lag
(1975:1322).

6 § Stiftsnämnd består av biskopen såsom ordförande eller annan, som
regeringen därtill förordnar, samt fyra andra ledamöter som utses av
regeringen. För varje ledamot utser regeringen en ersättare.

Nämnden utser inom sig vice ordförande.

Annan ledamot än ordföranden och ersättare för sådan ledamot skall ha
insikt i jordbruk och skogsbruk eller eljest vara förfaren i allmänna
värv. Två ledamöter med ersättare utses efter förslag av sammanslutning
som företräder pastoraten i stiftet. Lag (1975:1322).

7 § Boställsnämnd består av ordförande och två andra ledamöter, som
utses av länsstyrelsen. För varje ledamot utser länsstyrelsen en
ersättare.

Ledamot och ersättare skall ha insikt i jordbruk. Den ene av de två
ledamöterna vid sidan av ordföranden skall vara arrendator och den
andre, som ej får vara arrendator, skall utses efter förslag av
sammanslutning som företräder pastoraten i stiftet.

8 § Ledamot av stiftsnämnd eller boställsnämnd och ersättare för
ledamot förordnas för högst tre år.

Förvaltningen

Allmänna bestämmelser

9 § Löneboställe, med undantag av tillhörande skog, och prästgård
förvaltas av pastoratet.

Församlingskyrkas fastighet förvaltas av församlingen.

Löneboställes skog, prästlönefondsfastighet, kyrkofondsfastighet,
domkyrkas fastighet och biskopsgård förvaltas av stiftsnämnden. Lunds
domkyrkas fastigheter förvaltas dock av ett särskilt domkyrkoråd.

Regeringen får efter framställning av den som förvaltar den kyrkliga
jorden besluta om förvaltning i annan ordning. Lag (1987:77).

Prästgård och biskopsgård

10 § har upphävts genom lag (1987:77).

11 § Om ett pastorat har anvisat en kyrkoherde eller en komminister
tjänstebostad på en prästgård, ankommer det på pastoratet att anordna
prästgården.

Pastoratet skall underhålla och vid behov nybygga husen på prästgård.
Pastoratet svarar för prästgårds skötsel, i den mån detta ej enligt
bestämmelser som regeringen meddelar eller enligt avtal ankommer på
innehavaren av tjänstebostaden. Lag (1987:77).

12 § Ytterligare bestämmelser om prästgård meddelas av regeringen.
Lag (1975:1322).

13 § Om förvaltningen av biskopsgård meddelas bestämmelser av
regeringen. Lag (1975:1322).

Annan kyrklig jord

14 § Förvaltningen av löneboställe, församlingskyrkas fastighet,
prästlönefondsfastighet, kyrkofondsfastighet och domkyrkas fastighet
skall inriktas på att egendomens avkastningsförmåga tillgodogöres på
ekonomiskt bästa sätt. Naturvårdens och kulturminnesvårdens intressen
skall beaktas i skälig omfattning.

15 § Kyrklig jord som avses i 14 § och som ej förvaltas av stiftsnämnd
får av förvaltaren upplåtas på arrende för jordbruk endast på de
arrendevillkor som boställsnämnden bestämmer. När arrendenämnd eller
domstol behandlar fråga om vilka villkor för jordbruksarrende som skall
gälla för sådan kyrklig jord företrädes den kyrkliga jorden av
stiftsnämnden. Lag (1975:1322).

16 § Om upplåtelse av rätt till jakt eller fiske på kyrklig jord som
avses i 14 § meddelas bestämmelser av regeringen. Lag (1975:1322).

17 § Stiftsnämnden företräder kyrklig jord som avses i 14 §, även om den
ej förvaltas av stiftsnämnden, i ärende om upplåtelse av följande
rättigheter, nämligen

1. upplåtelse av nyttjanderätt till mark för församlingsändamål,
kommunalt behov, bostadsbebyggelse, industri eller annat liknande
ändamål,

2. upplåtelse av tomträtt,

3. upplåtelse av rätt till annan naturtillgång än vattenkraft,

4. upplåtelse av servitut. Lag (1975:1322).

18 § I ärenden som rör upplåtelse av rätt till vattenkraft företräds
kyrklig jord som avses i 14 § av kammarkollegiet.

I ärenden som rör ledningsrätt eller vägrätt företräds kyrklig jord som
avses i 14 § av stiftsnämnden även om den ej förvaltas av stiftsnämnden.
Detsamma gäller ärenden som rör byggnadsminne, naturvårdsområde,
naturreservat, naturminne eller bestämmelser till skydd för djurlivet,
om ej regeringen bestämmer annat. Lag (1987:77).

19 § Dispositionsändring, som ej avser sådan upplåtelse eller sådant
godkännande som anges i 17 eller 18 §, prövas i fråga om löneboställe,
med undantag för tillhörande skog, av boställsnämnden och för annan
kyrklig jord som avses i 14 § av den som förvaltar egendomen. Föranledes
ändringen av att ett självständigt jordbruk ej längre är bärkraftigt
eller leder ändringen till att ett sådant jordbruk ej kan uppehållas,
prövas dock frågan alltid av stiftsnämnden.

20 § Skog på kyrklig jord som avses i 14 § och som ej förvaltas av
stiftsnämnd får avverkas endast efter utsyning enligt stiftsnämndens
bestämmande.

21 § Vinst eller förlust på förvaltningen av prästlönefondsfastighet
fördelas på pastoraten i förhållande till deras andel i fastigheten.
Motsvarande gäller för vinst eller förlust på stiftsnämnds förvaltning
av skogen på löneboställena i stiftet.

Bestämmelser om hur andel enligt första stycket skall beräknas meddelas
av regeringen. Lag (1975:1322).

Tillsyn över förvaltningen

22 § Boställsnämnden har tillsyn över pastorats förvaltning av
löneboställes jordbruk och av prästgård.

Stiftsnämnden har tillsyn över sådan annan förvaltning av kyrklig jord
som ej handhas av nämnden.

Vid sin tillsyn får boställsnämnden och stiftsnämnden meddela sådant
föreläggande eller förbud som behövs för att denna lag eller med stöd av
lagen meddelade föreskrifter skall efterlevas.

I beslutet om föreläggande eller förbud kan boställsnämnden och
stiftsnämnden utsätta vite.

Närmare bestämmelser om tillsynen över förvaltningen av kyrklig jord
meddelas av regeringen. Lag (1987:77).

23 § Regeringen kan förordna, att tillsynen över förvaltningen av viss
sådan egendom som avses i 22 § första stycket skall handhas av
stiftsnämnden eller att förvaltningen av viss sådan egendom som avses i
22 § ej skall stå under tillsyn. Lag (1987:77).

Försäljning eller byte av kyrklig jord

24 § Tillstånd till försäljning eller byte av kyrklig jord får lämnas
för att tillgodose bostadsbehovet i orten eller bildandet av lämpliga
enheter för jordbruk eller skogsbruk eller för att främja annat liknande
syfte. Tillstånd får också lämnas, när kyrklig jord i annat fall behövs
för ändamål som anges i 2 kap. expropriationslagen (1972:719) eller när
jorden på grund av särskilda omständigheter ej lämpligen bör behållas
för sitt ändamål.

Tillstånd till avhändelse enligt första stycket får lämnas endast om
avhändelsen kan ske utan olägenhet för det allmänna och endast mot
vederlag som motsvarar fastighetens värde med hänsyn särskilt till
ortens pris och fastighetens avkastning.

Om särskilda skäl föreligger, kan tillstånd ges till sådan försäljning
eller sådant byte av kyrklig jord, varigenom denna erhåller natur av
kyrklig jord av annat slag. Lag (1975:1322).

25 § Frågan om tillstånd enligt 24 § prövas av regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, av kammarkollegiet eller stiftsnämnden.
Lag (1975:1322).

Prästlönefond m.m.

26 § Ersättning som inflyter för kyrklig jord på grund av försäljning,
expropriation, upplåtelse av naturtillgång, eller av annan jämförlig
anledning skall fonderas, om inte annat följer av andra stycket eller av
bestämmelser som regeringen meddelar. Avkastningen skall användas för
samma ändamål som jorden varit avsedd för.

Om stiftsnämnden medger det får ett pastorat använda medel som inflyter
eller som har influtit på grund av försäljning av en prästgård eller av
ett löneboställe, som tidigare har varit prästgård, för anordnande av ny
prästgård, ny annan bostad åt en präst eller nya expeditionslokaler.
Lag (1987:77).

27 § Medel som skall fonderas enligt 26 § och som härrör från
löneboställe eller prästgård skall utgöra prästlönefond för pastoratet.
Även annan fond vars avkastning är avsedd för avlöning åt
församlingspräst utgör prästlönefond.

Prästlönefond förvaltas av pastoratet. Den skall göras räntebärande på
sätt som föreskrives om omyndigs medel. Stiftsnämnden kan medge, att
fondens tillgångar placeras på annat sätt enligt bestämmelser som
meddelas av regeringen.

Av medel ur prästlönefonder från flera pastorat kan bildas
prästlönejordsfond för inköp av prästlönefondsfastighet.
Prästlönejordsfond förvaltas av stiftsnämnden.

Om inköp av fast egendom eller förvärv av tomträtt för medel ur
prästlönefond eller prästlönejordsfond meddelas bestämmelser av
regeringen. Lag (1975:1322).

28 § Om förvaltning och placering av ersättningsmedel som härrör från
annan kyrklig jord än som avses i 27 § meddelas bestämmelser av
regeringen. Lag (1975:1322).

Besvär m. m.

29 § Bestämmelser om överklagande av beslut av en församling eller ett
pastorat finns i lagen (1982:1052) om församlingar och kyrkliga
samfälligheter. Lag (1987:77).

30 § Talan mot beslut enligt denna lag av boställsnämnd föres genom
besvär hos stiftsnämnden.

Talan mot boställsnämnds beslut får föras endast av den som förvaltar
egendomen.

31 § Stiftsnämndens beslut enligt 21 § om fördelning av vinst eller
förlust får överklagas hos kammarrätten.

Stiftsnämndens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas hos
kammarkollegiet. Om ärendet är av principiell betydelse eller annars av
särskild vikt får kammarkollegiet med eget yttrande överlämna det till
regeringen för avgörande.

Kammarkollegiets beslut i en överklagad fråga får inte överklagas.
Kammarkollegiets beslut i övrigt med anledning av det överklagade
ärendet eller i andra ärenden enligt denna lag får överklagas hos
regeringen. Lag (1987:77).

32 § Om domkyrkorådet i Lund meddelas bestämmelser av regeringen.
Lag (1975:1322).

Övergångsbestämmelser

1970:939

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. Genom lagen upphäves
ecklesiastika boställsordningen (1932:400),

förordningen (1963:264) med särskilda bestämmelser om hushållningsplan
för ecklesiastikt löneboställes skog m.m.,

förordningen (1936:579) angående förvaltningen av de för biskoparnas
avlönande anslagna fastigheter,

lagen (1927:1) angående tillstånd till försäljning av kyrklig jord i
vissa fall samt till upplåtelse av sådan jord under tomträtt,

lagen (1942:232) angående användande i vissa fall av prästlönefond m.m.

2. I fråga om fastighet som är anslagen till bostad eller avlöning åt
domkyrkosyssloman meddelas bestämmelser av regeringen. Lag (1975:1322).

3. I fråga om avtal om arrende av kyrklig jord som avses i lagen gäller,
om avtalet ingåtts före lagens ikraftträdande, fortfarande äldre
bestämmelser om arrendators rättigheter och skyldigheter, i den mån ej
regeringen och riksdagen beslutar annat. Lag (1975:1322).

4. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift
som ersätts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya
bestämmelsen.

5. Ytterligare föreskrifter om ikraftträdandet av denna lag meddelas av
regeringen. Lag (1975:1322).

1975:1322

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. Besvär över beslut som har
fattats före ikraftträdandet skall handläggas enligt de äldre
bestämmelserna.

1983:402

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

1987:77

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.