Lag (1970:940) om kyrkliga kostnader

SFS nr
1970:940
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1970-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:182
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag meddelas bestämmelser om fördelningen av vissa kyrkliga
kostnader mellan kyrkliga kommuner och kyrkofonden. Lag (1982:379).

2 § Med kyrklig kommun förstås församling och kyrklig samfällighet som
har beskattningsrätt. Lag (1982:379).

3 § Med pastorat förstås i denna lag territoriellt pastorat samt, i den
mån regeringen och riksdagen beslutar det, icke-territoriellt pastorat.

Vad i lagen sägs om pastorat äger tillämpning även på kyrklig
samfällighet, som utan att vara pastorat bildats för vården av sådana
angelägenheter som avses i lagen.

Om indelning i pastorat beslutar regeringen. Lag (1982:379).

4 § Med bidragsår förstås det år under vilket utjämningsbidrag utgår
enligt 15–21 §§.

Med skatteunderlag förstås antalet skattekronor enligt taxeringsnämnds
beslut rörande taxeringen till kommunal inkomstskatt året före
bidragsåret, minskat med det antal skattekronor som har påförts andra
skattskyldiga än sådana som avses i 10 § 1 mom. lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt.

Med skattekraft förstås kvoten mellan den kyrkliga kommunens
skatteunderlag och antalet i samma kommun kyrkobokförda invånare vid
ingången av året före bidragsåret.

Med medelskattekraft förstås kvoten mellan skatteunderlaget för riket
och antalet i riket kyrkobokförda invånare vid ingången av året före
bidragsåret.

Statistiska centralbyrån fastställer medelskattekraften senast den 31
december året före bidragsåret. Lag (1984:509).

Kyrkofonden

5 § Till kyrkofonden betalas

1. allmän och särskild kyrkoavgift enligt 12–14 §§,

2. ersättning av staten för prästerskapets indragna tionde m.m. med 5
050 737 kronor i juli månad varje år samt

3. statsbidrag som beviljas för ändamålet.

Kyrkofonden tillförs även avkastning av kyrkofondsfastighet samt ränta
och vinst på fondens tillgångar och på andra kapitaltillgångar enligt
regeringens bestämmande. Lag (1986:309).

6 § Ur kyrkofonden bestrides

1. sådan kostnad för avlöningsförmåner till präst som regeringen och
riksdagen bestämmer,

2. kostnad för pensionsförmån åt präst eller efterlevande till präst
enligt bestämmelser som regeringen meddelar eller enligt avtal samt för
försäkringsförmån som utgår för präst eller annan kyrkomusiker än
skolkantor enligt statlig grupplivförsäkring,

3. förvaltningskostnad enligt regeringens och riksdagens bestämmande för
stiftsnämnd och boställsnämnd samt för departement eller myndighet där
kyrkliga frågor handlägges,

4. kostnader för verksamhet som bedrivs av Svenska kyrkans stiftelse för
rikskyrklig verksamhet i den omfattning som regeringen bestämmer,

5. annan kostnad för kyrklig verksamhet enligt regeringens och
riksdagens bestämmande,

6. anslag till extra utgifter med ett av regeringen och riksdagen
bestämt belopp för år, vilket efter regeringens bestämmande får användas
till kyrkliga ändamål. Lag (1985:418).

7 § Ur kyrkofonden betalas även allmänt, särskilt och extra
utjämningsbidrag enligt 15-21 §§ samt kostnader för fondens förvaltning.
Lag (1982:379).

8 § Lån ur kyrkofonden kan lämnas för åtgärd som syftar till
rationalisering av driften av löneboställe eller prästlönefondsfastighet
eller för sådant förvärv av jordbruksfastighet såsom löneboställe eller
prästlönefondsfastighet, vilket syftar till rationalisering av det
kyrkliga jordinnehavet i stiftet.

Kostnad för löneboställe eller prästlönefondsfastighet till följd av
fastighetsbildningsförrättning eller företag enligt vattenlagen
(1918:523), lagen (1939:608) om enskilda vägar eller anläggningslagen
(1973:1149) skall i fråga om möjlighet till lån vara likställd med
kostnad för sådan rationaliseringsåtgärd som anges i första stycket.

Närmare bestämmelser om lån ur kyrkofonden meddelas av regeringen. Lag
(1982:379).

9 § I den mån det behövs för utlåning enligt 8 §, får kyrkofonden
upptaga lån. Lag (1982:379).

10 § För kyrkofonden skall finnas en styrelse. Denna skall bestå av en
ordförande och sex andra ledamöter. För ledamöterna skall finnas lika
många ersättare. Ordföranden och tre ledamöter samt ersättare för dem
utses för tre år av regeringen. Tre ledamöter samt ersättare för dem
utses av kyrkomötet. Lag (1983:401).

11 § Om förvaltningen av kyrkofonden meddelas bestämmelser av
regeringen.

Kyrkoavgifter

12 § Pastorat skall erlägga allmän kyrkoavgift till kyrkofonden.
Avgiften utgår i förhållande till det antal skattekronor på vilket
församlingsskatt beräknas.

Regeringen bestämmer för varje år det öretal för skattekrona, högst
tjugo, med vilket avgiften skall erläggas. Öretalet bestämmes så, att
kyrkofondens inkomster såvitt möjligt blir lika stora som dess utgifter.
Lag (1982:379).

13 § Vid beräkningen av allmän kyrkoavgift enligt 12 § skall det antal
skattekronor som hänför sig till personer som inte är medlemmar i
svenska kyrkan minskas med 70 procent.

Kyrkofondens styrelse skall före september månads utgång varje år avge
förslag till regeringen om öretalet för den allmänna kyrkoavgiften under
det följande året. Lag (1982:379).

14 § Pastorat som innehar lönetillgångar skall också varje år betala
särskild kyrkoavgift till kyrkofonden. Avgiften utgår i förhållande till
vad som kan anses utgöra skälig avkastning av tillgångarna.

Pastorats lönetillgångar är löneboställen och prästlönefonder samt
andelar i prästlönejordsfond och prästlönefondsfastigheter.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om beräkning av den särskilda
kyrkoavgiften. Lag (1982:379).

Utjämningsbidrag

15 § Till kyrklig kommun utgår allmänt utjämningsbidrag om
skatteunderlaget understiger det som motsvarar den tillförsäkrade
skattekraften enligt 17 §. Bidraget utgår med ett belopp som motsvarar
produkten av det enligt 16 § beräknade tillskottet av skatteunderlag och
skattesatsen för bidragsåret. Lag (1982:379).

16 § Tillskott av skatteunderlag utgör skillnaden mellan det
skatteunderlag som motsvarar den tillförsäkrade skattekraften enligt 17
§ och den kyrkliga kommunens skatteunderlag.

För kyrklig samfällighet skall tillskottet av skatteunderlag utgöra
summan av de tillskott som utgår eller skulle ha utgått till
församlingarna enligt första stycket.

Tillskott av skatteunderlag avrundas till närmaste hela tusental
skattekronor varvid 500 skattekronor avrundas uppåt. Lag (1982:379).

17 § För kyrkliga kommuner gäller nedan angiven skattekraft i procent av
medelskattekraften som garanti.

Kyrkliga kommuner i: Garanterad skattekraft
i procent av
medelskattekraften:

Stockholms län 101
Uppsala län 98
Södermanlands län 98
Östergötlands län 98
Jönköpings län 98
Kronobergs län 98
Kalmar län utom 98
Mörbylånga och
Borgholms kommuner
Mörbylånga och
Borgholms kommuner 101
Gotlands län 104
Blekinge län 98
Kristianstads län 98
Malmöhus län 98
Hallands län 98
Göteborgs och Bohus län 98
Älvsborgs län 98
Skaraborgs län 98
Värmlands län 98
Örebro län 98
Västmanlands län 98
Kopparbergs län 101
Gävleborgs län 101
Västernorrlands län 104
Jämtlands län 107
Bodens, Haparanda, 110
Kalix, Luleå, Piteå,
och Älvsbyns kommuner
Arvidsjaurs kommun 113
Arjeplogs kommun 116
Gällivare, Jokkmokks 119
Kiruna, Pajala, Över-
kalix och Övertorneå

Förordning (1982:379).

18 § Till pastorat utgår årligen särskilt utjämningsbidrag med dels ett
av regeringen bestämt belopp för varje inom pastoratet inrättad tjänst
som församlingspräst och dels, om pastoratet har fått tillskott ur
kyrkofonden under åren 1978-1981, en fjärdedel av dessa belopp.

Församlingspräst är domprost, kyrkoherde, komminister, kyrkoadjunkt
eller annan präst som regeringen bestämmer. Lag (1982:379).

19 § Kyrkofondens styrelse får inskränka utbetalningen av bidrag om
dessa kan leda till en sänkning av en kyrklig kommuns utdebitering under
en av regeringen fastställd nivå, vilken dock inte får sättas högre än
20 öre över rikets medelutdebitering av församlingsskatt. Lag
(1982:379).

20 § Kyrkofondens styrelse kan bevilja en kyrklig kommun extra
utjämningsbidrag i enlighet med föreskrifter som meddelas av regeringen.
Lag (1982:379).

21 § Vid indelningsändring som berör kyrklig kommun beslutar regeringen
eller myndighet som regeringen bestämmer om fördelningen av
bidragsbelopp. Lag (1982:379).

Övriga bestämmelser

22 § Pastorat svarar för kostnad för avlöningsförmåner åt
församlingspräst och kyrkomusiker. Lag (1982:379).

23 § Ett pastorat får besluta att innehavaren av en tjänst som
kyrkoherde eller komminister skall anvisas tjänstebostad. Om tjänsten är
tillsatt, får pastoratet meddela eller upphäva ett sådant beslut endast
om den som innehar tjänsten samtycker till det.

Pastoratet skall underrätta domkapitlet och stiftsnämnden om beslut
enligt första stycket.

Kostnaderna för en tjänstebostad skall betalas av pastoratet. Hyran för
tjänstebostaden tillfaller pastoratet. Lag (1987:76).

24 § Kyrkofondens styrelse fastställer för varje kyrklig kommun
tillskott av skatteunderlag, allmän och särskild kyrkoavgift samt
särskilt utjämningsbidrag. Styrelsen skall meddela dessa uppgifter
senast den 25 januari bidragsåret.

Till ledning för det kyrkokommunala budgetarbetet skall kyrkofondens
styrelse senast den 10 september året före bidragsåret meddela de
kyrkliga kommunerna preliminära uppgifter om tillskott av skatteunderlag
samt belopp för allmän kyrkoavgift och särskilt utjämningsbidrag. Lag
(1982:379).

Övergångsbestämmelser

1984:509

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984 och tillämpas från och med
bidragsåret 1985.

1987:76

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Vid lagens ikraftträdande skall beslut som regeringen med stöd av äldre
bestämmelser har meddelat om skyldighet för ett pastorat att
tillhandahålla en ordinarie församlingspräst tjänstebostad upphöra att
gälla. Om en ordinarie församlingspräst vid lagens ikraftträdande bor i
en anvisad tjänstebostad, upphör dock pastoratets skyldighet att
tillhandahålla bostaden först sedan prästen har avgått från sin tjänst
och avflyttat eller vid den tidigare tidpunkt som parterna kommer
överens om.

1988:182

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

2. Genom lagen upphävs lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader.

3. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift
som har ersatts genom en föreskrift i denna lag, tillämpas i stället den
nya föreskriften.

4. Beslut som har meddelats enligt äldre bestämmelser om att ur
kyrkofonden skall betalas kostnader för avlöningsförmåner till stifts-,
kontrakts- och pastoratsadjunkter, militärpastorer, garnisonspastorn i
Boden och kyrkoherden för samer samt för prosttillägg och vissa bidrag
till andlig vård vid sjukvårdsinrättningar gäller till utgången av juni
1989.

5. Vid bestämmande av stiftsbidrag enligt 17 § skall till utgången av
juni 1991 med pastorsadjunkt också förstås pastoratsadjunkt.

6. Beslut som har meddelats enligt äldre bestämmelser om
förvaltningskostnader för domkapitel, stiftsnämnd och boställsnämnd
gäller till utgången av juni 1989.

7. Till stiftssamfälligheter lämnas inga allmänna eller extra
utjämningsbidrag för år 1989.

8. Kyrkofondens styrelse skall senast den 10 september 1988 meddela
pastoraten de preliminära uppgifter som anges i 21 § till ledning för
det kyrkokommunala arbetet med 1989 års budget.

9. Utan hinder av bestämmelserna i 12 § första och andra styckena och 21
§ skall i fråga om sådan särskild kyrkoavgift som beräknas på
skogsbruksvärdet gälla följande. Intill utgången av juni 1989 skall
avgiften för pastoratens räkning betalas av stiftsnämnden från
avkastningen av den skog som nämnden förvaltar åt pastoraten. För tiden
därefter och intill utgången av år 1991 skall motsvarande gälla
egendomsnämnden.

Avgiften skall beräknas på det sammanlagda skogsbruksvärdet av
pastoratens skogar i stiftet.

Avgiften för åren 1989 och 1990 får inte överstiga 80 procent av
överskottet från stiftsnämndens förvaltning av pastoratens skogar under
det räkenskapsår som avslutas den 30 juni 1988 respektive 1989.
Överskottet beräknas efter avdrag för kostnaderna för
skogsvårdsavgiften.

Avgiften för år 1991 får inte överstiga 80 procent av det sammanlagda
överskottet från egendomsnämndens förvaltning av pastoratens skogar
under de räkenskapsår som avslutas den 31 december 1989 och 1990.
Överskottet beräknas efter avdrag för kostnaderna för
skogsvårdsavgiften.

Kyrkofondens styrelse skall fastställa den särskilda kyrkoavgiften som
beräknas på skogsbruksvärdet av pastoratens lönetillgångar för åren 1989
och 1990 senast den 15 oktober 1988 respektive 1989. För år 1991 skall
avgiften fastställas senast den 15 april 1991.

10. Utan hinder av bestämmelserna i 13 § får kyrkofondens styrelse
besluta att längst till utgången av år 1991 allmänt utjämningsbidrag
skall utgå också till någon annan kyrklig kommun än som avses i 2 §.
Därvid skall vad som i 13–15 och 19–21 §§ sägs om pastorat avse sådan
kyrklig kommun.