Förordning (1970:944) om kompensation i vissa fall för särskild varuskatt;

SFS nr
1970:944
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1970-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:799
Upphävd
1993-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:505

1 § Riksskatteverket prövar enligt bestämmelserna i denna förordning
frågor om kompensation för skatt enligt lagen (1941:251) om särskild
varuskatt. (Förordning 1982:816).

2 § Kompensation enligt 7 § lagen (1941:251) om särskild varuskatt
medges efter ansökan. Förordning (1982:816).

3 § Ansökan skall avse kalenderkvartal och göras skriftligen hos
riksskatteverket inom ett år från utgången av det kvartal ansökningen
avser.

4 § Har kompensation för skatt utbetalats med för högt belopp på grund
av oriktig uppgift, som sökanden lämnat, eller på grund av felräkning,
misskrivning eller annat uppenbart förbiseende, är mottagaren skyldig
att till statsverket återbetala vad han sålunda oriktigt erhållit.

Åtgärd för uttagande av oriktigt erhållet kompensationsbelopp får ej
vidtagas senare än fem är efter utgången av det kalenderår under
vilket beloppet erhållits. Kungörelse (1974:445).

5 § Den som i ansökningsärende uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
lämnar oriktig uppgift ägnad att för honom eller den han företräder
leda till för hög kompensation för skatt dömes till böter eller
fängelse i högst sex månader, om ej gärningen är belagd med straff i
brottsbalken. Kungörelse (1974:445).

6 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning
meddelas av riksskatteverket. Förordning (1982:816).

Övergångsbestämmelser

1982:816

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1982. Äldre bestämmelser
gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet.

1990:799

Regeringen föreskriver att förordningen (1970:944) om
kompensation i vissa fall för särskild varuskatt skall upphöra att
gälla vid utgången av år 1992.

Förordningen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför sig till tiden före den 1 januari 1993.

Efter utgången av juni 1993 skall de uppgifter som Riksskatteverket
haft enligt förordningen fullgöras av Skattemyndigheten i
Kopparbergs län. Förordning (1993:505).