Förmånsrättslag (1970:979)

SFS nr
1970:979
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1970-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1203

Inledande bestämmelser

1 § Vid utmätning eller konkurs har borgenärer inbördes rätt till
betalning enligt denna lag. Föreskrift om lika rätt till betalning
innebär att varje borgenär får betalt i förhållande till sin fordran.

I fråga om företräde till betalning vid utmätning av lön gäller
särskilda bestämmelser. Lag (1995:302).

2 § Förmånsrätt till betalning är särskild eller allmän. Särskild
förmånsrätt gäller vid utmätning och konkurs samt avser viss egendom.
Allmän förmånsrätt gäller endast vid konkurs och avser all egendom som
ingår i gäldenärens konkursbo.

Förmånsrätt omfattar även ränta i den mån ej annat är föreskrivet.

3 § Förmånsrätt består, även om fordringen överlåts eller tas i
anspråk genom utmätning eller på annat sätt övergår till annan.
Lag (1995:302).

Särskilda förmånsrätter

3 a § Förmånsrätt följer med fordran mot ett emittentinstitut
som innehavare av skuldförbindelser utgivna enligt lagen
(2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer har till
följd av innehavet eller som motparter i derivatavtal träffade
enligt den lagen har till följd av avtalet.

Förmånsrätten gäller i den egendom och i den omfattning som
anges i 4 kap. 1 § samma lag. Lag (2004:572).

4 § Förmånsrätt följer med

1. sjöpanträtt och luftpanträtt,

2. handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till
säkerhet för fordran (retentionsrätt), panträtt på grund av
registrering eller underrättelse enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument samt panträtt på grund av
registrering enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

3. panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge
eller i luftfartyg och reservdelar till luftfartyg,

4. registrering av båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605)
om registrering av båtbyggnadsförskott. Lag (2011:1203).

4 a § Förmånsrätt följer med försäkringstagares och andra
ersättningsberättigades fordran hos försäkringsgivare i den
egendom och i den omfattning som anges i 6 kap. 31 §
försäkringsrörelselagen (2010:2043) och 5 kap. 11 § lagen
(1998:293) om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. Lag (2010:2047).

5 § Förmånsrätt i lös egendom som hör till näringsverksamhet
följer med företagshypotek. Lag (2008:988).

6 § Förmånsrätt i fast egendom följer med

1. fordran som enligt lag är förenad med förmånsrätt enligt denna punkt,

2. inteckning i egendomen.

7 § Förmånsrätt i tomträtt följer med

1. fordran på avgäld i anledning av upplåtensen som ej förfallit till
betalning tidigare än ett år innan utmätningen ägde rum eller
konkursansökningen gjordes,

2. fordran som enligt lag är förenad med förmånsrätt enligt denna punkt,

3. inteckning i tomträtten.

8 § Utmätning ger förmånsrätt i den utmätta egendomen.
Lag (1994:471).

9 § Särskilda förmånsrätter gäller inbördes efter paragrafernas
följd och efter den i 3 a-7 §§ angivna numreringen.

Förmånsrätt enligt 4 § 3 har dock företräde framför förmånsrätt
enligt 4 § 2 på grund av annan retentionsrätt än som avses i 3
kap. 39 § sjölagen (1994:1009).

Förmånsrätt på grund av utmätning har företräde framför
förmånsrätt på grund av

1. företagsinteckning, som har sökts samma dag som beslutet om
utmätning meddelades eller senare, och

2. annan inteckning, som har sökts samma inskrivningsdag som
ett ärende angående anteckning om utmätningen har tagits upp
eller senare.

Utmätning ger företräde framför senare utmätning av samma
egendom, om inte annat följer av 4 kap. 30 § andra stycket
eller 7 kap. 13 § utsökningsbalken. Utmätning för flera
fordringar på en gång ger lika rätt om inte något annat följer
av 7 kap. 14 eller 16 § utsökningsbalken. Om det inbördes
företrädet i övrigt mellan fordringar med samma slag av
förmånsrätt finns för vissa fall särskilda bestämmelser.
Lag (2008:988).

Allmänna förmånsrätter

10 § Allmän förmånsrätt följer med

1. den kostnad som borgenär haft för försättande av gäldenären i
konkurs och för beslut att ett dödsbos egendom skall avträdas till
förvaltning av boutredningsman samt begravnings- och
bouppteckningskostnader när gäldenären avlidit före konkursbeslutet,

2. arvode och kostnadsersättning till rekonstruktör enligt lagen
(1996:764) om företagsrekonstruktion, tillsynsman enligt nämnda lag
eller konkurslagen (1987:672) eller förordnad boutredningsman, om
fordringen avser tid inom sex månader innan konkursansökningen
gjordes eller därefter,

3. kostnad för särskilda åtgärder som under den tid som nämnts under
2 vidtagits med rekonstruktörens eller tillsynsmannens godkännande
eller av boutredningsmannen och uppenbart varit till borgenärernas
bästa,

4. andra fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med
rekonstruktörens samtycke träffat under en företagsrekonstruktion
enligt lagen om företagsrekonstruktion.

Förmånsrätt enligt första stycket 1 3 gäller endast i den mån
beloppet med hänsyn till omständigheterna är skäligt.
Lag (1996:769).

10 a § Allmän förmånsrätt följer därefter med fordran på ersättning för
uppdrag att fullgöra sådan revision som är föreskriven i lag eller annan
författning och för uppdrag som avser upprättande av räkenskapsmaterial
till fullgörande av bokföringsskyldighet som är föreskriven i sådan
ordning, i den mån ersättningen avser arbete som har utförts de senaste
sex månaderna innan konkursansökningen kom in till tingsrätten. Lag
(1987:694).

11 § Har upphävts genom lag (2008:988).

12 § Allmän förmånsrätt följer därefter med arbetstagares
fordran på lön eller annan ersättning på grund av
anställningen. Förmånsrätten omfattar fordringar som belöper
på tiden före konkursbeslutet och inom en månad därefter.
Fordringarna får inte ha intjänats eller, om lönen eller
ersättningen skall bestämmas efter särskild beräkningsgrund,
inte ha förfallit till betalning tidigare än tre månader innan
konkursansökningen kom in till tingsrätten. Om arbetstagaren
inte har kunnat nå arbetsgivaren med en uppmaning enligt 2
kap. 9 § konkurslagen (1987:672), gäller i stället den längre
tid som bedöms skälig. Har konkursen föregåtts av ett
förfarande enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
och har konkursansökningen gjorts inom ett år från det att
företagsrekonstruktionen upphörde, skall vid tillämpning av
tredje meningen, om det är förmånligare för arbetstagaren,
anses som om konkursansökningen hade gjorts då
ansökningen om företagsrekonstruktion skedde. I sådant fall
skall det bortses från tiden mellan ansökningarna.

Fordran på uppsägningslön omfattas av förmånsrätt längst för
uppsägningstid som beräknats enligt 11 § lagen (1982:80) om
anställningsskydd. Uppsägningslön för tid under vilken
arbetstagaren inte utför arbete för konkursgäldenären eller
annan och inte heller driver egen rörelse omfattas av
förmånsrätt endast om arbetstagaren kan visa att han har
anmält sig hos offentlig arbetsförmedling som arbetssökande.
För uppsägningstid omfattar förmånsrätten endast lön eller
ersättning som överstiger inkomst vilken arbetstagaren under
den tid lönen eller ersättningen avser har haft av egen rörelse
eller har förvärvat eller borde ha kunnat förvärva i en annan
anställning. Vid bestämmande av i vilken utsträckning
fordran på lön eller ersättning under uppsägningstid omfattas
av förmånsrätt skall med samtidig inkomst i annan
anställning jämställas aktivitetsstöd som lämnas till den som
deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, i den mån stödet
avser samma tid som lönen eller ersättningen och
arbetstagaren har blivit berättigad till stödet efter
uppsägningen.

Om en lönefordran, som har intjänats tidigare än tre månader
före konkursansökningen, har varit föremål för tvist, omfattas
den av förmånsrätt om talan har väckts eller förhandling som
föreskrivs i kollektivavtal eller lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet har begärts inom fyra månader
från förfallodagen och konkursansökningen har följt inom två
månader från det att tvisten slutligt har avgjorts.

Semesterlön och semesterersättning som är intjänad före
konkursansökningen omfattas av förmånsrätt för vad som står
inne för det löpande och det närmast föregående
intjänandeåret.

Förmånsrätt följer med fordran på pension vilken tillkommer
arbetstagare eller dennes efterlevande för högst sex månader
före konkursansökningen och därpå följande sex månader.
Förmånsrätten gäller även i fråga om pension, som intjänats
hos föregående arbetsgivare, om gäldenären övertagit
ansvaret för pensionen under de betingelser som anges i 23
och 26 §§ lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m.

Om konkursgäldenären är näringsidkare, skall en arbetstagare
som själv eller tillsammans med nära anförvanter senare än
sex månader före konkursansökningen har ägt en väsentlig
andel av företaget och som haft ett betydande inflytande över
dess verksamhet inte ha förmånsrätt enligt denna paragraf för
lön eller pension. Lag (2003:535).

12 a § Förmånsrätt för lön eller annan ersättning på grund
av anställningen gäller för varje arbetstagare med ett
belopp som motsvarar högst tio gånger det vid tiden för
konkursbeslutet gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6
och 7 §§ socialförsäkringsbalken, med avdrag för det som
betalats ut enligt 7 § lönegarantilagen (1992:497).
Lag (2010:1210).

13 § Allmän förmånsrätt följer därefter med fordran på
framtida pension till arbetstagare, som är född år 1907
eller tidigare, eller dennes efter-levande. Därvid får
dock intjänad del av utfäst pension icke antagas avse
större årlig pension än som motsvarar prisbasbeloppet
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Från det
sålunda beräknade fordringsbeloppet ska i förekommande
fall avdragas upplupen del av pension enligt allmän
pensionsplan eller enligt privat pensionsförsäkring.
Förmånsrätt enligt första stycket gäller även fordran på
framtida pension som intjänats hos föregående
arbetsgivare, om gäldenären övertagit ansvaret för
pensionsfordringen enligt vad som anges i 12 § femte
stycket.

Om gäldenären är näringsidkare, äger 12 § sjätte stycket
motsvarande tillämpning. Lag (2010:1210).

14 § Fordringar som har allmän förmånsrätt enligt samma
paragraf har inbördes lika rätt. Lag (2008:988).

15 § Särskild förmånsrätt har företräde framför allmän
förmånsrätt. En fordran med allmän förmånsrätt enligt 10 eller
10 a § tas dock, om det behövs, ut före fordringar med särskild
förmånsrätt enligt 5 eller 8 § i annan lös egendom än tomträtt.
Vad som tas ut på detta sätt ska, när det finns särskilda
förmånsrätter i olika egendomsgrupper, fördelas på grupperna i
förhållande till den köpeskilling som har erhållits för varje
grupp. Lag (2008:988).

16 § Har upphävts genom lag (1975:1248).

17 § Har upphävts genom lag (1973:1068).

18 § Fordringar som inte är förenade med förmånsrätt har
inbördes lika rätt. En borgenär kan dock enligt
fordringsavtalet ha rätt till betalning först efter övriga
borgenärer.

Har en fordran särskild förmånsrätt i viss egendom men räcker
egendomen inte för att betala fordringen, behandlas återstoden
av denna som en fordran utan sådan förmånsrätt. Lag (2008:988).

19 § Böter, viten och fordringar på grund av förverkande eller
annan särskild rättsverkan av brott får vid konkurs utdelning
efter andra fordringar. Lag (2003:535).

Övergångsbestämmelser

1970:979

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Genom lagen upphäves

17 kap. handelsbalken,

förordningen den 18 februari 1735 angående lånebankens
öppnande till att göra lån på fast egendom och järn,

förklaringen den 12 januari 1757 rörande lån i banken på järn
och metaller samt magistraternas vedergällning för vågattester,

förlklaringen den 15 februari 1779 över vad vid järns
pantsättning, till låns erhållande i banken, bör iakttagas,

kungörelsen (1830:16 s. 178) angående åtskilliga föreskrifter
i avseende på järn- och vågeffekter, som i banken belånas,

lagen (1891:20 s. 3), innefattande tillägg till 17 kap. 6 §
handelsbalken.

2. Avgäld av enskild natur som avses i 17 kap. 6 § första
stycket första punkten handelsbalken skall ha förmånsrätt
enligt 6 § 1 nya lagen. Vad som sagts nu gäller även fordran
vilken enligt annan äldre bestämmelse är förenad med sådan
förmånsrätt som avses i 17 kap. 6 § första stycket första
punkten handelsbalken.

Förmånsrätt som anges i första stycket gäller ej belopp som
förfallit till betalning tidigare än ett år innan utmätningen
ägde rum eller konkursansökningen gjordes.

3. Genom nya lagen upphäves den förmånsrätt som enligt äldre
författningar särskilt tillkommer Stockholms stads
brandförsäkringskontor för premielån.

Brandförsäkringskontoret skall i stället åtnjuta rätt till
betalning ur fast egendom enligt 6 § 1 och ur tomträtt enligt
7 § 2 nya lagen för amortering eller ränta på premielån som ej
förfallit till betalning tidigare än ett år innan utmätningen
ägde rum eller konkursansökningen gjordes.

4. Inteckning för avkomst eller annan förmån, som upplåtits
med stöd av 54 § förordningen (1875:42 s. 12) angående
inteckning i fast egendom, medför förmånsrätt enligt 6 § 2 nya
lagen för vad rättighetshavaren enligt lag har rätt att utfå
ur tomträtt.

5. Vad i nya lagen och punkt 4 sägs om förmånsrätt i tomträtt
äger motsvarande tillämpning beträffande vattenfallsrätt som
upplåtits enligt lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till
fast egendom.

6. Pensionsutfästelse som enligt övergångsbestämmelserna till
lagen (1967:532) om ändring i 17 kap. handelsbalken är förenad
med förmånsrätt enligt 11 § tredje stycket i nämnda kapitel
skall i samma omfattning ha förmånsrätt närmast efter
fordringar som har förmånsrätt enligt 13 § nya lagen.
Lag (1975:1248).

7. När annan nyttjanderätt än tomträtt eller vattenfallsrätt
upplåtits före den nya lagens ikraftträdande, skall fordran
mot nyttjanderättshavaren på grund av rättsförhållandet vara
förenad med särskild förmånsrätt näst före förmånsrätt enligt
5 § nya lagen, i den mån förmånsrätt skolat äga rum enligt 5 §
första stycket eller 6 § första stycket tredje och fjärde
punkterna i 17 kap. handelsbalken. Förmånsrätten får ej göras
gällande samtidigt som förmånsrätt enligt 5 § första stycket 1
nya lagen på grund av samma rättsförhållande.

Den förmånsrätt på grund av retentionsrätt som anges i 4 §
första stycket 2 nya lagen gäller ej i fråga om jordägares
eller hyresvärds rätt att kvarhålla egendom till säkerhet för
fordran hos arrendator eller hyresgäst enligt
övergångsbestämmelserna till nya jordabalken.

8. Om utmätning skett före den nya lagens ikraftträdande eller
gäldenär försatts i konkurs på grund av ansökan som gjorts före
nämnda tidpunkt, gäller äldre bestämmelser beträffande
utmätningen eller konkurrensen.

9. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till
föreskrift som ersatts genom bestämmelserna i nya lagen,
tillämpas i stället den nya bestämmelsen, i den mån förmånsrätt
fortfarande skall äga rum enligt nya lagen eller enligt vad som
sagts här ovan.

1973:1068

1. Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.

2. I fråga om förmånsrätt för retentionsrätt, som uppstått
före ikraftträdandet, gäller de äldre bestämmelserna fortfarnde.

3. Efter utgången av år 1975 skall särskild förmånsrätt enligt
äldre bestämmelser gälla

a. enligt 4 § andra stycket för förskott som avses i punkt 5
sista stycket övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1064)
om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1),

b. enligt 4 § tredje stycket för förskott för medredares bidrag
till rederirörelsen enligt 17 § sjölagen (1891:35 s. 1) i dess
lydelse före ikraftträdandet av lagen (1973:1064) om ändring i
sjölagen (1891:35 s. 1) om förskottet lämnats före utgången av
år 1975. Lag (1975:1255).

4. Fordran med allmän förmånsrätt enligt 10 § uttages, om det
behövs, före fordringar med förmånsrätt enligt 3. Fordran med
allmän förmånsrätt enligt 11 eller 12 § i deras lydelse närmast
före utgången av år 1975 uttages, om det behövs, med tillämpning
av äldre bestämmelser före fordran med rätt enligt 3, om
konkursansökan gjorts före utgången av år 1975.

1975:1248

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förmånsrätt
för fordran i konkurs på grund av ansökan som gjorts före
ikraftträdandet.

1987:694

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Förmånsrätt enligt
den nya 10 a § följer endast för arbete som har utförts efter
ikraftträdandet.

1989:1083

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1990.

2. Bestämmelsen i 4 a § tillämpas inte om likvidations- eller
konkursförfarande har inletts före ikraftträdandet. Bestämmelsen
tillämpas inte heller om särskild administration enligt lagen
(1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva
försäkringsrörelse i Sverige har inträtt före ikraftträdandet.

1994:471

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter
tillämpas fortfarande i fråga om betalningssäkring som
verkställts före ikraftträdandet.

1994:639

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för fordran hos en arbetsgivare som har
försatts i konkurs före ikraftträdandet.

1996:769

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

2. I fråga om förmånsrätt i konkurs som har beslutats på grund
av en ansökan som gjorts före den 1 september 1996 gäller 10
och 15 §§ i deras äldre lydelse.

1997:203

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för fordran hos en arbetsgivare som har
försatts i konkurs före ikraftträdandet.

2003:535

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. I fråga om företagshypotek på grund av en inteckning som
har beviljats före ikraftträdandet tillämpas äldre
bestämmelser fram till den 1 januari 2005.

3. Vid en konkurs eller en utmätning som har beslutats på
grund av en ansökan som gjorts före ikraftträdandet tillämpas
alltid äldre bestämmelser.

4. Skulle de nya bestämmelserna, om de tillämpades den 1
januari 2004, ha medfört att ett företagshypotek tillsammans
med övriga säkerheter inte längre hade utgjort betryggande
säkerhet och ställer gäldenären inte inom en månad efter
anmodan kompletterande säkerhet som borgenären skäligen
kan nöja sig med, får borgenären före den 1 januari 2005 säga
upp den fordran för vilken företagshypoteket upplåtits till
betalning inom sex månader trots att det avtalats att längre
uppsägningstid skall löpa eller att uppsägning inte får ske.
Har borgenären före den 1 januari 2005 väckt talan om
betalning och anmält detta till inskrivningsmyndigheten för
företagsinteckning, gäller äldre bestämmelser i fråga om
förmånsrätt som följer med företagshypotek i en konkurs
eller en utmätning som har beslutats på grund av en ansökan
som inkommit till domstolen eller kronofogdemyndigheten
innan tre månader förflutit från det att domstolen skilt sig
från målet genom dom eller beslut som har vunnit laga kraft.

2008:988

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

2. I fråga om en företagsinteckning enligt den upphävda lagen
(2003:528) om företagsinteckning tillämpas äldre bestämmelser.

3. Skulle de nya bestämmelserna, om de hade tillämpats den 1
januari 2009, ha medfört att en företagsinteckning tillsammans
med övriga säkerheter inte längre hade utgjort betryggande
säkerhet, får borgenären kräva att gäldenären ställer
kompletterande säkerhet. Om gäldenären inte inom en månad efter
anmodan ställer kompletterande säkerhet som borgenären skäligen
kan nöja sig med, får borgenären före den 1 januari 2010 säga
upp den fordran för vilken företagsinteckningen upplåtits till
betalning inom sex månader, trots att det har avtalats att
längre uppsägningstid ska löpa eller att uppsägning inte får
ske. Om borgenären före den 1 januari 2010 har väckt talan om
betalning av en sådan fordran och anmält detta till
inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning, tillämpas äldre
bestämmelser i fråga om förmånsrätt som följer med
företagsinteckningen i en konkurs eller en utmätning som har
beslutats på grund av en ansökan som inkommit till domstolen
eller Kronofogdemyndigheten innan tre månader förflutit från
det att domstolen skilt sig från målet genom dom eller beslut
som har vunnit laga kraft.

4. I en konkurs som har beslutats på grund av en ansökan som
inkommit till domstolen före ikraftträdandet tillämpas 12 a § i
paragrafens äldre lydelse.