Statskontorets cirkulär (1970:98) angående tillämpning av en inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE) utarbetad dispositionsnyckel för handelsdokument;

SFS nr
1970:98
Departement/myndighet
Statskontoret
Utfärdad
1970-03-20

Kungl. Maj:t har den 30 juni 1965 föreskrivit, att berörda myndigheter,
där så är möjligt, skola var och en inom området för sin kompetens
vidtaga de åtgärder, som erfordras för en anpassning av ifrågakommande
dokument till en inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för
Europa (ECE) rekommenderad handelsdokumentlösning, samt att
statskontoret skall utfärda de närmare föreskrifter som kunna befinnas
erforderliga.

Statskontoret vill med stöd härav föreskriva att de anvisningar som
meddelas i den av Handelsdokumentkommittén utgivna handledningen
“Handelsdokumentguide” skola i tillämpliga delar läggas till grund för
en dylik anpassning. Vid behov av ytterligare upplysningar i ämnet bör
hänvändelse göras till nämnda kommitté.

Berörda myndigheter komma att genom Handelsdokumentkommitténs försorg
tillställas dels tjänsteexemplar av ifrågavarande handledning, dels
eventuella ändringstryck till densamma.

Utöver sålunda tilldelat tjänsteexemplar kan myndighet vid behov till
självkostnadspris erhålla ytterligare exemplar från
Handelsdokumentkommittén.