Lag (1970:980) om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst

SFS nr
1970:980
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1970-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 1987:695

Den som tillhandahåller rum på hotell eller pensionat eller för
tillfällig vistelse i annan lägenhet får till säkerhet för fordran på
ersättning för rummet eller för kost eller annan tjänst med anledning av
vistelsen kvarhålla resgods, som gästen medfört.

Värden får sälja resgodset och ta ut sin fordran ur köpeskillingen eller,
om godset uppenbarligen saknar försäljningsvärde, bortskaffa det. Därvid
tillämpas 2–12 §§ lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja
saker som inte har hämtats. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser skall
vad som sägs om näringsidkaren avse värden, vad som sägs om beställaren
avse gästen och vad som sägs om den mottagna saken avse resgodset. Om
resgodsets ägare är i konkurs, gäller i stället 8 kap. 10 § konkurslagen
(1987:672). Lag (1987:695).

Övergångsbestämmelser

1985:986

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. Har gästen medfört resgodset
före ikraftträdandet, tillämpas dock äldre bestämmelser.