Lag (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen

SFS nr
1970:989
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1970-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:234

Allmänna bestämmelser

1 § Fastighetsbildningslagen och denna lag träder i kraft den 1
januari 1972.

2 § Genom fastighetsbildningslagen upphäves med den begränsning som
följer av denna lag

lagen (1909:53 s. 8) innefattande vissa bestämmelser angående laga
skiften i Jukkasjärvi och Karesuando socknar av Norrbottens län,

lagen (1917:269) om fastighetsbildning i stad,

lagen (1918:526) om rätt att över annans mark framdraga ledning för
vatten till husbehovsförbrukning,

lagen (1921:379) huru förhållas bör med ströängar vid ägostyckning
inom Västerbottens eller Norrbottens läns lappmark,

lagen (1921:380) om förbud mot avsöndring av ströängar inom
Västerbottens eller Norrbottens läns lappmark,

lagen (1925:102) rörande vissa laga skiften inom de på bekostnad eller
med understöd av staten storskiftade delarna av Kopparbergs län,

lagen (1925:222) innefattande bestämmelser med avseende å upphävande
av lagen den 5 juni 1909 (nr 53 s. 7) om uteslutande tills vidare av
rätten att erhålla laga skifte inom vissa områden,

lagen (1926:326) om delning av jord å landet,

lagen (1926:336) om sammanläggning av fastigheter å landet,

lagen (1930:99) om delning av fastighet vid ändring i rikets indelning
m.m.,

lagen (1932:223) med särskilda bestämmelser om delning av jord å
landet inom vissa delar av Kopparbergs län,

lagen (1952:152) om sammanföring av samfälld vägmark och av
järnvägsmark med angränsande fastighet m.m.,

lagen (1964:783) med vissa bestämmelser angående fastighetsbildning
efter ändring i kommunal indelning m.m.,

lagen (1969:140) om rätt för innehavare av järnväg att påkalla
ägoutbyte,

vad som i annan författning strider mot fastighetsbildningslagen eller
denna lag.

3 § Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till
föreskrift som ersatts genom bestämmelse i fastighetsbildningslagen
eller i denna lag, skall i stället den nya bestämmelsen tillämpas.

4 § Vid förrättning som pågår vid fastighetsbildningslagens
ikraftträdande skall äldre lag tillämpas, om det är nödvändigt för
undvikande av oenhetlighet i förrättningen eller om det eljest är
synnerligen angeläget med hänsyn till enskilda och allmänna intresen.

5 § Ärende om sammanläggning, som är anhängigt vid
fastighetsbildningslagens ikraftträdande och som enligt äldre lag
skall prövas av ägodelningsdomaren, handlägges av
inskrivningsmyndigheten. I fråga om villkoren för sammanläggning och
verkan av sådan åtgärd skall fastighetsbildningslagen tillämpas. I
övrigt skall äldre lag i tillämpliga delar lända till efterrättelse
med iakttagande av följande särskilda bestämmelser.

Ärende, som enligt äldre lag skall hänskjutas till ägodelningsrättens
prövning, överlämnas till fastighetsdomstolen.

Talan mot inskrivningsmyndighetens beslut i sammanläggningsärende
föres hos hovrätten genom besvär. Besvärshandlingen inges till
myndigheten inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades.

6 § Äldre bestämmelser om fastställelse av förrättning och om rättelse
i fastställd förrättning skall fortfarande tillämpas på förrättning
som avslutats innan fastighetsbildningslagen trätt i kraft.

Vad som nu föreskrivits gäler icke förrättning enligt 5 kap. lagen
(1917:269) om fastighetsbildning i stad, om besvär anförts mot
förrättningen och besvären icke före fastighetsbildningslagens
ikraftträdande ogillats genom avgörande som då vunnit eller därefter
vinner laga kraft.

Vid tillämpningen av första stycket skall inskrivningsmyndigheten
fullgöra den prövning, som åvilar ägodelningsdomaren, och
fastighetsdomstolen den prövning, som åvilar ägodelningsrätten.

Har efter fastighetsbildningslagens ikraftträdande beslut meddelats
eller åtgärd vidtagits enligt äldre lag, skall frågan, huruvida talan
mot beslutet eller åtgärden skall föras särskilt, bedömas enligt äldre
lag. Särskild talan föres genom besvär. Besvärshandlingen inges till
fastighetsdomstolen inom fyra veckor från den dag beslutet meddelades
eller åtgärden vidtogs.

Bestämmelserna i 5 kap. 22 § lagen om fastighetsbildning i stad skall
tillämpas även när beslut, som där svses, meddelas sedan
fastighetsbildningslagen trätt ikraft.

7 § Mål eller ärende, som är anhängigt hos ägodelningsrätten vid
fastighetsbildningslagens ikraftträdande, prövas av
fastighetsdomstolen. Detsamma gäller sådant besvärsmål enligt 5 kap.
lagen (1917:269) om fastighetsbildning i stad som vid ikraftträdandet
är anhängigt hos länsstyrelsen eller hos den som fått förordnande med
stöd av 21 § i samma kapitel.

Första stycket första punkten gäller ej mål i vilket huvudförhandling
har påbörjats vid ikraftträdandet. Sådant mål handlägges enligt äldre
bestämmelser. Lag (1971:545).

8 § Mål eller ärende, som enligt denna lag skall prövas av
fastighetsdomstol, handlägges i den ordning som är föreskriven för
fastighetsbildningsmål. I stämningsmål gäller dock om föreläggande för
part och parts utevaro rättegångsbalkens bestämmelser angående sak
varom förlikning ej är tillåten.

9 § Är mål enligt 3 § lagen (1918:526) om rätt att över annans mark
framdraga ledning för vatten till husbehovsförbrukning anhängigt hos
domstol vid fastighetsbildningslagens ikraftträdande, skall målet
handläggas och prövas enligt äldre lag.

10 § Vad som enligt fastighetsbildningslagen gäller om ägare av
fastighet skall tillämpas även på den som innehar fastighet under
ständig besittningsrätt eller med fideikommissrätt. Detsamma gäller
den som i enlighet med beslut vid allmän avvittring innehar ströäng.

11 § Vid tillämpning av fastighetsbildningslagen skall fordran eller
annan rättighet med företrädesrätt enligt 5 § lagen (1970:995) om
införande av nya jordabalken behandlas som inskriven rättighet.

Vad som enligt fastighetsbildningslagen gäller för det fall att
fastighet svarar för fordran skall tillämpas även när fastighet
besväras av rätt till avkomst eller annan förmån.

12 § Förbud mot avstyckning, som länsstyrelse med stöd av äldre lag
meddelat i avvaktan på att stadsplan eller byggnadsplan upprättas eller
ändras, skall icke längre gälla. Lag (1987:125).

13 § Det rättsliga sambandet mellan tomt och därmed oskiljaktigt
förenad stadsäga skall upphöra. Detsamma gäller sambandet mellan tomt
och stadsäga som motsvarar för tomten utbruten andel i samfälld mark.
Vad som nu föreskrivits skall äga tillämpning även om tomten
uteslutits ur tomtindelning.

I fråga om verkan av sambandets upphörande äger 6 kap. 11 § första
stycket och 7 kap. 27 § jordabalken motsvarande tillämpning.

Särskild övergångsbestämmelse angående 5 kap.
fastighetsbildningslagen

14 § Vid fördelning av medel som nedsatts enligt 5 kap. 16 §
fastighetsbildningslagen skall bestämmelserna i 5 kap. 15 §
jordabalken om verkan av att rättsägare avstår från rätt till
betalning äga motsvarande tillämpning i fråga om innehavare av rätt
till avkomst eller annan förmån.

Särskild övergångsbestämmelse angående 7 kap.
fastighetsbildningslagen

15 § Servitut avseende skogsfång eller bete får upphävas genom
fastighetsreglering, även om sådana omständigheter som avses i
7 kap. 5 § fastighetsbildningslagen ej föreligger. Vad nu sagts
gäller dock ej i den mån servitutet avser rätt att ta ved till
fastighet som används till stadigvarande bostad.

Utan hinder av 7 kap. 2 § första stycket
fastighetsbildningslagen får servitut avseende rätt att ta ved
till fastighet som används till stadigvarande bostad bildas som
ersättning, när servitut innefattande sådan rätt helt eller
delvis upphör genom att mark överförs till annan fastighet.
Lag (1978:871).

Särskild övergångsbestämmelse angående 10 kap.
fastighetsbildningslagen

16 § Äldre bestämmelser om avstyckad fastighets ansvar för fordran som
utan inskrivning är förenad med rätt till betalning ur fastighet
gäller, när avstyckningen skett med tillämpning av lagen (1917:269) om
fastighetsbildning i stad, lagen (1926:326) om delning av jord å
landet eller lagen (1930:99) om delning av fastighet vid ändring i
rikets indelning m.m. Lag (1971:1036).

Särskilda övergångsbestämmelser angående 11 kap.
fastighetsbildningslagen

17 § Bestämmelserna i 11 kap. fastighetsbildningslagen om klyvning av
fastighet, som innehas med samäganderätt, skall tillämpas även på
fastighet som är delad genom sämjedelning. Klyvning får dock ej ske,
om delägare innan tillstånds- eller fastighetsbildningsbeslut
meddelats ansöker om legalisering av sämjedelningen eller, i fall då
frågan om legalisering får prövas utan ansökan, samtycker till
åtgärden. Lag (1971:1036).

Särskilda övergångsbestämmelser angående 12 kap.
fastighetsbildningslagen

18 § Bestämmelserna i 12 kap. 2 § fastighetsbildningslagen om
sammanläggning av fastigheter, som tillhör äkta makar, gäller ej när
äldre giftermålsbalken är tillämplig på makarnas
förmögenhetsförhållanden.

Bestämmelserna i 12 kap. 4 § första stycket fastighetsbildningslagen
gäller ej i fråga om fastighet som förvärvats på sådant sätt att
ägaren ej varit skyldig att söka lagfart. Lag (1971:1036).

19 § Är fastighet föremål för återköpsrätt, får den ej ingå i
sammanläggning utan rättighetshavarens medgivande.

Fastighet, som utgöres av besittningsrätt till ofri tomt i stad, får
ingå i sammanläggning, endast om den som har lösningsrätt enligt 4
kap. 6 § äldre jordabalken medger det.

Fastighet, som besväras av vattenfallsrätt, får ej sammanläggas med
fastighet, som besväras av beviljad eller sökt inskrivning eller av
fordran eller annan rättighet med företrädesrätt enligt 5 § lagen
(1970:995) om införande av nya jordabalken. Lag (1971:1036).

20 § har upphävts genom lag (2000:234).

Slutbestämmelse

21 § Närmare föreskrifter för övergången till fastighetsbildningslagen
meddelas av Konungen eller av myndighet som Konungen bestämmer. Lag
(1971:1036).