Lag (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning

SFS nr
1970:990
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1970-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:182

1 § Har vid en förrättning enligt fastighetsbildningslagen
(1970:988) bestämts att en ägare eller en tidigare ägare av en
fastighet ska betala ersättning till en annan sakägare och har
fordran på ersättning inte förfallit till betalning tidigare än
ett år före utmätning eller konkursansökan, ska med fordringen
följa förmånsrätt enligt 6 § 1 förmånsrättslagen (1970:979).

Samma förmånsrätt tillkommer fordran på ersättning i pengar
enligt 5 kap. 31 § tredje stycket fastighetsbildningslagen för
skog som inte kunnat tas ut inom föreskriven tid.
Lag (2012:182).

2 § Följande beslut skall antecknas i fastighetsregistrets
inskrivningsdel när de har vunnit laga kraft:

1. beslut om att en ägare eller en tidigare ägare skall betala
ersättning enligt 1 § första stycket,

2. beslut om rätt enligt 5 kap. 31 § tredje stycket
fastighetsbildningslagen (1970:988) att ta ut skog, samt

3. beslut enligt 5 kap. 12 a § första stycket
fastighetsbildningslagen.

Beslut som anges i första stycket 1 och 2 skall dock inte
antecknas, om det sammanlagda kapitalbeloppet av de
ersättningar för vilka en fastighet enligt 1 § första stycket
svarar inte uppgår till ettusen kronor. Lag (2000:235).

3 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av
konungen eller av myndighet som Konungen bestämmer.

Övergångsbestämmelser

1970:990

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972, då lagen (1926:335) om
säkerhet för utbekommande av vissa ersättningar i anledning av laga
skifte eller annan jorddelningsförrättning och lagen (1965:194)
angående säkerhet för ersättning enligt lagen om sammanföring av
samfälld vägmark och av järnvägsmark med angränsande fastighet m.m.
skall upphöra att gälla. De upphävda lagarna gäller dock alltjämt i
fråga om ersättning som bestämts enligt äldre lagstiftning om
fastighetsbildning.

2012:182

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för ersättning som beslutats enligt lagen
(1987:11) om exploateringssamverkan.