Lag (1970:991) om ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning

SFS nr
1970:991
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1970-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:162

1 § Mark som genom fastighetsreglering överföres till fastighet inom
annan kommun skall i fortsättningen höra till den kommunen. Detsamma
gäller när mark överföres till samfällighet som i sin helhet är belägen
inom annan kommun.

2 § Tillföres samfällighet, som är belägen inom flera kommuner, genom
fastighetsreglering mark från annan kommun, skall
lantmäterimyndigheten bestämma att marken skall höra till en av
de först angivna kommunerna.

Om fastighet eller samfällighet bildas av mark från flera kommuner,
skall myndigheten bestämma till vilken av kommunerna den nya enheten
skall höra. Lag (1995:1400).

3 § har upphävts genom lag (2001:162)

4 § I ärende rörande medgivande till fastighetsbildning enligt 3 kap.
11 § fastighetsbildningslagen (1970:988) skall länsstyrelsen verkställa
behövlig utredning.

Ärende, som avses i första stycket, avgöres av länsstyrelsen. Innebär
fastighetsbildningen ändring av länsgräns, skall länsstyrelsen dock
underställa ärendet regeringens prövning. Underställning skall även
eljest ske, om särskilda skäl föreligger. Lag (1981:1220).

5 § Vid prövning av fråga om medgivande till fastighetsbildning
skall iakttagas att olämplig indelning i förvaltningsområden
eller avsevärd olägenhet för kommun ej uppkommer. För sådant
ändamål kan föreskrivas avsteg från 1 eller 2 §, dock ej så att
fastighet kommer att omfatta enskild mark inom mer än en
kommun. Vidare kan fastställas reglering rörande kommunernas
inbördes ekonomiska förhållanden och meddelas andra
föreskrifter med anledning av indelningsändringen. För
undvikande av olämplig indelning i förvaltningsområden kan även
bestämmas att fastighet, samfällighet eller del av
samfällighet, som ej beröres av fastighetsbildningen, skall
överflyttas till annan kommun. Lag (2001:162).

6 § Indelningsändring enligt 1 eller 2 § träder i kraft den
dag uppgift om fastighetsbildningen införts i
fastighetsregistrets allmänna del, om ej annat bestämts i
beslut om medgivande till fastighetsbildningen. Lag (2001:162).

7 § har upphävts genom lag (2001:162)

8 § Länsstyrelsens beslut enligt 4 § får överklagas hos
regeringen. Lag (1998:372).

Övergångsbestämmelser

1988:192

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. I fråga om beslut som har
meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.

1995:1400

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som
inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal
fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.