Lag (1970:996) om förvärv i vissa fall av del av fastighet

SFS nr
1970:996
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1970-12-17

1 § Har vid skifte av bolags, förenings eller liknande sammanslutnings
tillgångar fastighet delats så, att två eller flera fått skilda
andelar utan att villkor om utbrytning uppställts i den över skiftet
upprättade handlingen, innehar andelsägarna fastigheten under
samäganderätt.

Om i annat fall än i första stycket anges skiftet innebär att del av
fastighet kommer i särskild ägares hand, är skiftet ogiltigt i den
delen.

2 § Bestämmelserna i 1 § äger motsvarande tillämpning i fråga om
tillskott till bolag eller förening.

Övergångsbestämmelser 1970:996

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Har skifte eller tillskott, som innebär att del av fastighet kommit
i särskild ägares hand, skett före ikraftträdandet, äger i fråga om
giltigheten härav äldre bestämmelser fortfarande tillämpning.