Stadsregisterkungörelse (1971:1010)

SFS nr
1971:1010
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1971-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:308
Upphävd
2000-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:201

1 § Fastighetsregister för stad (stadsregister) skall finnas för kommun
eller del av kommun där sådant register föres vid utgången av år 1971
eller enligt dessförinnan meddelat beslut skall föras. Statens
lantmäteriverk får förordna att stadsregister icke vidare skall finnas
för område som nyss sagts eller att stadsregister skall finnas för annat
område. Kungörelse (1974:507).

2 § Stadsregister består av tomtbok och stadsägobok. I dessa redovisas
fastigheterna. Till registret hör

1. förteckning över samfälligheter (bihang B),

2. förteckning över vägar, gator, torg och andra allmänna platser samt
sådana vattenområden som ej veterligen hör till en eller flera
fastigheter enskilt (bihang C) och

3. karta över sådana i tomtboken och stadsägoboken redovisade
fastigheter som har enskild mark samt över de i bihang B och bihang C
upptagna områdena (registerkarta).

Till registret hör även förteckning över gemensamhetsanläggningar
(bihang GA) för registrering enligt anläggningslagen (1973:1149).

Stadsregister, som upplägges efter utgången av år 1971, skall ej
innehålla förteckning som avses i första stycket 2. Kungörelse
(1973:1170).

3 § Stadsregister uppläggs och förs av den statliga
fastighetsregistermyndigheten eller, om kommunal
fastighetsregistermyndighet inrättats för området, av denna.
Förordning (1990:258).

4 § I tomtboken redovisas

1. fastighet som helt eller till huvudsaklig del ligger på kvartersmark
för bebyggelse och

2. om det är lämpligt, annan fastighet som helt eller till huvudsaklig
del ligger på annan kvartersmark eller på mark med kvartersliknande
karaktär.

Första stycket gäller icke fastighet som åsatts registerbeteckning
enligt 7–10 §§ fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059). Är
fastigheten införd i tomtboken, får den dock kvarstå där. Förordning
(1987:597).

5 § I stadsägoboken redovisas de fastigheter som ej upptages i tomtboken
enligt 4 §.

6 § har upphävts genom förordning (1987:597).

7 § Som stadsäga anses i stadsägoboken upptagen fastighet som ej åsatts
registerbeteckning enligt 7 – 10 §§ fastighetsregisterkungörelsen
(1974:1059).

Som stadsägoenhet redovisas

1. fastighet som vid utgången av år 1971 är registrerad som
stadsägoenhet,

2. område eller områden som vid registrets uppläggande sammanförts med
annat område till en stadsägoenhet men senare avskilts för att bilda
stadsäga för sig,

3. stadsäga som uppkommer genom sammanläggning av stadsägoenhet eller
del därav med annan stadsägoenhet eller del därav eller med annan
fastighet än stadsäga eller del av sådan fastighet eller

4. ägovidd eller andel i samfällighet som på grund av fastighetsbildning
eller av annan orsak överföres till stadsägoboken och där redovisas som
stadsäga. Förordning (1975:1118).

8 § Stadsregister upplägges på grundval av redovisningen i
jordregistret.

9 § Fråga om rättelse i stadsregister enligt 19 kap. 4 §
fastighetsbildningslagen (1970:988) prövas av statens lantmäteriverk.
Har oriktighet enligt första stycket i nämnda paragraf uppkommit till
följd av skrivfel eller annat sådant förbiseende, får dock
fastighetsregistermyndigheten pröva ärendet. Kungörelse (1974:507).

10 § Är redovisningen i stadsregister ofullständig, får statens
lantmäteriverk besluta om komplettering därav. Innan sådant beslut
meddelas, skall utredning ske beträffande de omständigheter som är av
betydelse i ärendet. Kungörelse (1974:507).

11 § Statens lantmäteriverk får beträffande vissa slag av ärenden
överlåta sin beslutanderätt enligt 9 och 10 §§ till
fastighetsregistermyndigheten. Kungörelse (1974:507).

12 § Statens lantmäteriverk eller fastighetsregistermyndighets
beslut enligt denna kungörelse får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Statens lantmäteriverks beslut enligt 1 §
överklagas dock hos regeringen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Förordning (1995:201).

13 § Kommun har rätt att av statlig myndighet kostnadsfritt få de
uppgifter som behövs för upläggande och förande av stadsregister.

14 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas
av statens lantmäteriverk. Kungörelse (1974:507).

Övergångsbestämmelser

1971:1010

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.

1. Förekommer i författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom
bestämmelse i denna kungörelse, tillämpas i stället den nya
bestämmelsen.

2. Förrättning för upprättande av registerkarta, som vid utgången av år
1971 ej lett till beslut enligt 9 § fjärde stycket förordningen
(1917:281) med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad,
avbrytes och handlingarna överlämnas till fastighetsregistermyndig
heten.

1995:201

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.