Kungörelse (1971:1013) om prövning av vissa ärenden rörande fastighetsregistrering

SFS nr
1971:1013
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1971-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:308
Upphävd
2000-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:1597

1 § Ärende, som avses i 1 § första stycket förordningen (1908:74)
angående jordregister, prövas av statens lantmäteriverk.

2 § Har lantmäteriverket meddelat förordnande enligt 1 § första stycket
förordningen (1908:74) angående jordregister eller enligt 1 §
stadsregisterkungörelsen (1971:1010), skall lantmäteriverket, sedan
förordnandet vunnit laga kraft, sända avskrift av förordnandet och kopia
av därvid fogad karta till kammarkollegiet, den eller de kommunala
nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet,
inskrivningsmyndigheten, fastighetsregistermyndigheten och
fastighetsbildningsmyndigheten. Förordning (1991:1597).

3 § har upphävts genom denna förordning (1990:259).